Home » Actueel » Nieuws » Op de agenda van de raad 21 februari

Op de agenda van de raad 21 februari

Dit item is verlopen op 22-02-2017.

Iedere maand komt de gemeenteraad bij elkaar om te spreken over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Oirschot. In een ‘voorbereidende’ vergadering worden onderwerpen uitgelegd en bediscussieerd.

Daarna worden in een ‘besluitvormende’ vergadering de knopen doorgehakt. Voor dinsdag 21 februari staan o.a. de volgende onderwerpen op de agenda:

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2019

Schuldhulpverlening is een onderwerp dat sinds jaren in alle facetten flink in beweging is. Het aantal inwoners waarmee de ISD adviesgesprekken voert of een schuldhulpverleningstraject aangaat fluctueerde de afgelopen jaren. Maar duidelijk is dat de doelgroep en complexiteit van de problemen aan het veranderen zijn. Voorheen behoorden mensen met lage inkomens of een uitkering tot de risicogroep die door schulden werd getroffen, nu wordt een verschuiving gesignaleerd naar ook hogere inkomensgroepen. Baanverlies in combinatie met onder andere (hoge) hypotheeklasten is hier onder meer debet aan.  Daarnaast komt er meer nadruk te liggen op de zelfredzaamheid van mensen. Dat leidt er toe dat schuldhulpverlening complexer wordt. Een effectieve schuldhulpverlening is daarbij belangrijk. 

Op 11 december 2012 heeft de Raad het Beleidsplan schuldhulpverlening 2012-2015 vastgesteld. De werkingsduur van dit plan is inmiddels verstreken. Daarom wordt de Raad gevraagd om het Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2019 vast te stellen.

Aanpassing Kadernota Minimabeleid 2015

Op 16 december 2014 heeft de Raad de Kadernota minimabeleid 2015 vastgesteld. Inmiddels is de nota aan een technische actualisatie toe. Daarom wordt de Raad gevraagd om de “Aangepaste kadernota minimabeleid 2015” vast te stellen. De wijzigingen ten opzichte van de Kadernota minimabeleid 2015 betreffen geen belangrijke beleidswijzigingen maar aanpassingen aan autonome ontwikkelingen. Dit jaar evalueren we, samen met de Kempengemeenten en de ISD,  het minimabeleid inhoudelijk waarbij we ook nieuwe ontwikkelingen meenemen. Naar verwachting resulteert de evaluatie in een Kadernota minimabeleid 2017 die later dit jaar ter besluitvorming aan de  Raad wordt aangeboden.

De raad bespreekt deze onderwerpen op 21 februari 2017 om 20.00 uur in de besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis.

En verder op de agenda

Voor de besluitvormende raadsvergadering  op  21 februari staan meer onderwerpen op de agenda zoals het woningbouwproject Barcelona en het projectplan met kredietaanvraag voor een brede discussie over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Oirschot.

De agenda en een overzicht van alle vergaderingen vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs, 06-48136957 of h.struijs@oirschot.nl.

U en de Raad

Als inwoner van de gemeente Oirschot kunt u uw stem laten horen tijdens raadsvergaderingen.

Als u tijdens een besluitvormende raadsvergadering wilt inspreken, neem dan 48 uur voorafgaande aan de vergadering contact op met de griffier.