Home » Actueel » Nieuws » Op de agenda van de raad 28 maart

Op de agenda van de raad 28 maart

Dit item is verlopen op 21-04-2017.

Iedere maand komt de gemeenteraad bij elkaar om te spreken over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Oirschot. In een ‘voorbereidende’ vergadering worden onderwerpen uitgelegd en bediscussieerd.

Daarna neemt de gemeenteraad een besluit in een ‘besluitvormende’ vergadering. De raad bespreekt onderstaande onderwerpen op 28 maart 2017 om 20.00 uur in de besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis.

Kredietaanvraag Urgentiegebieden

Op basis van de Visie (2011) en Kadernota (2012) werkt en streeft Oirschot naar duurzame veehouderij in 2020. In 2015 is in dat kader gestart met het project Verbeterplannen voor urgentie- en knelpuntgebieden. Doelstelling is om te komen tot duurzame vermindering van overlast van de veehouderij, waarbij een vitale duurzame intensieve veehouderij samengaat met vermindering van ervaren overlastsituaties. De belangrijkste elementen van het project behelzen het opstellen van verbeterplannen voor 12 urgentie- en knelpuntgebieden en het intrekken van ongebruikte vergunningen.

De raad heeft in 2015 en 2016 budgetten beschikbaar gesteld. Het college heeft  in beeld gebracht welke uitgaven nog nodig zijn om het project af te ronden en dat bedrag afgezet tegen de restant – budgetten.  Per saldo is een budget van € 173.200,- nodig. Het budget wordt dit jaar aan meerdere doelen besteed, allen om ons doel van een duurzame landbouw in 2020 te bereiken.    

Interpellatie van De Gewone Man, VVD en D66 over de afsluiting van de Oirschotsedijk

De gemeenteraad van Oirschot heeft op 25 november 2014 unaniem een motie aangenomen om er voor te zorgen dat alles op alles gezet zou worden om de Groene Corridor open te houden voor regionaal verkeer. Onlangs bleek in het fractievoorzitters overleg dat de portefeuillehouder deze motie niet tot uitvoering heeft gebracht en een compromis heeft afgesloten. Dit houdt in dat, zonder goedkeuring van / zonder overleg met de raad, met regionale partners is afgesproken dat met het realiseren van de Challenge variant de afsluiting van de Oirschotsedijk een feit is. Voornoemde fracties hebben een aantal vragen ingediend die onderwerp zijn van deze interpellatie.

En verder op de agenda

Voor de besluitvormende raadsvergadering  op  28 maart staan meer onderwerpen op de agenda zoals de subsidie Museum Kruysenhuis en het bestemmingsplan Hertog Janstraat 30 te Middelbeers.

De agenda en een overzicht van alle vergaderingen vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs, 06-48136957 of h.struijs@oirschot.nl.

U en de Raad

Als inwoner van de gemeente Oirschot kunt u uw stem laten horen tijdens raadsvergaderingen.

Als u tijdens een besluitvormende raadsvergadering wilt inspreken, neem dan 48 uur voorafgaande aan de vergadering contact op met de griffier.