Home » Bestuur en Beleid » Gemeenteraad » Agenda » Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 29-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00-23:00
Voorzitter:Ruud Severijns
Dit item is verlopen op 01-01-2016.

Besluitvormende raadsvergadering.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering.

2 Inspreekrecht

M.b.t. agendapunt 12,  “Dubbelbestemming Recreatiepark De Stille Wille” spreekt de heer Frans Meulendijks, voorzitter van de klankbordgroep Legalisatie Stille Wille, in.

M.b.t. agendapunt 14, “Leges glasvezel” maakt de heer Jacco Kwaaitaal, voorzitter Oirschot Glas, gebruik van het spreekrecht.

3 Trekking stemcijfer

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 4, de heer Paul van den Biggelaar.

4 Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De heer Piet van Esch vraagt in eerste instantie zijn verzoek om interpellatie over “Procesgang Groene Corridor” aan de agenda toe te voegen.

Afgesproken wordt dat het Presidium zich zal buigen over een raadsbijeenkomst over dit onderwerp.

5 Besluitenlijsten openbare raadsvergaderingen van 23 en 30 juni 2015

De besluitenlijsten van 23 en 30 juni 2015 worden ongewijzigd vastgesteld.

6 Ingekomen stukken en mededelingen

Unaniem wordt ingestemd met de voorgestelde afwikkeling van de  ingekomen stukken.

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen.

Bijgevoegde documenten

A. GEEN DISCUSSIE VERWACHT TOT BESLUITVORMING

7 Bestemmingsplan Kuikseindseweg 31 (De Kempenzoom)

Unaniem wordt besloten om:

1. Instemmen met de concept zienswijzennota;

2. Het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Kuikseindseweg 31” overeenkomstig artikel 3.8. Wro gewijzigd vaststellen met planidentificatie

    NL.IMRO.0823.BPBGKUIKSEINDSWG31-VAST zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden;

3. Geen exploitatieplan vaststellen omdat kostenverhaal anderszins is verzekerd;

4. Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken.

8 Bestemmingsplan Eindhovensedijk 14

Unaniem wordt besloten om:

 1. in te stemmen met de bijgevoegde Nota beoordeling zienswijzen Bestemmingsplan Eindovensedijk 14;
 2. het bestemmingsplan Eindhovensedijk 14 overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zowel analoog als digitaal vast te stellen met de volgende planidentificatie: NL.IMRO.0823.BPOIEINDHVSEDK14-VAST, zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte stukken;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins geregeld is.

9 Bestemmingsplan Ekerschotweg 2

Unaniem wordt besloten om:

1. Instemmen met de zienswijzennota;

2. Het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Ekerschotweg 2" overeenkomstig artikel 3.8. Wro gewijzigd vaststellen met planidentificatie

    NL.IMRO.0823.BPBGEKERSCHOT2-VAST zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden;

3.Geen exploitatieplan vaststellen omdat kostenverhaal anderszins is verzekerd;

4.Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken.

10 Oprichten stichting en samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis

Unaniem wordt besloten om:

 1. In te stemmen met het ‘voorgenomen besluit’ over de oprichting van en deelname in de Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost;
 2. Geen wensen of bedenkingen over het ontwerpbesluit te hebben.

B. DISCUSSIE VERWACHT TOT BESLUITVORMING

11 Nota van uitgangspunten bestemmingsplan zicht op legalisatie

Unaniem wordt besloten om in te stemmen met de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan ‘Zicht op legalisatie’.

De motie van De Gewone Man wordt verworpen.

Motie

Agendapunt 11       Onderwerp: Nota van uitgangspunten bestemmingsplan zicht op legalisatie

De gemeenteraad van Oirschot in vergadering bijeen op 29-september 2015 ter bespreking van het voorstel

Overwegende/constaterende dat:

 1. Gestreefd wordt naar oplossing voor illegaal tot stand gekomen woningen in het buitengebied.
 2. De gemeente nu de kosten voor het bestemmingsplan op zich neemt.
 3. De gemeente soms pijnlijke beslissingen moet nemen om te kunnen komen tot een sluitende begroting.
 4. Initiatiefnemers die de legale weg bewandelen kostendekkende leges moeten betalen.
 5. De eigenaar van een gelegaliseerde woning wellicht een waarde stijging realiseert.

Wij verzoeken daarom het college;

Te onderzoeken of het mogelijk is dat eigenaren waarvan de woning gelegaliseerd wordt een bijdrage kunnen betalen aan de gemeente om tegemoet te komen in de kosten van aanpassing van het bestemmingsplan. Dit met uitzondering van diegene die legaliseren via een ruimte-voor-ruimte titel. Deze gevallen hebben reeds een forse investering te doen voor legalisatie van hun bestaande woning. Eventuele bijdrages dienen aan het woningbouwprogramma ten goede te komen.

De Gewone Man

Jan Pijnenburg

Voor stemmen D66 en DGM

Tegen stemmen VVD, DV, SP, CDA en PvdA.

De motie wordt verworpen.

12 Dubbelbestemming recreatiepark De Stille Wille

Unaniem wordt besloten om:

 1. Een nieuw bestemmingsplan voor het recreatiepark De Stille Wille op te stellen met inachtneming van de bijgevoegde Nota van Uitgangspunten en de volgende afspraken:
 • De gemeente bereidt een nieuw bestemmingsplan voor. De kosten hiervan zijn voor de gemeente.
 • De gemeente neemt ook de uitvoering van de landschappelijke kwaliteitsverbetering ter hand.
 • De Jong Holding betaalt de gemeente € 1.200.000 ten behoeve van de noodzakelijke investering in landschappelijke kwaliteitsverbetering, waarvan € 300.000 in natura door inbreng van het noordoostelijke kwadrant van het recreatiepark dat in het nieuwe bestemmingsplan een natuurbestemming krijgt.
 • Voorts ziet De Jong Holding in het geheel af van de schadeclaim uit 2008.

Motie

Agendapunt 12       Onderwerp: Dubbelbestemming recreatiepark de Stille Wille

De gemeenteraad van Oirschot in vergadering bijeen op 29-september 2015

Overwegende/constaterende dat:

 1. Gestreefd wordt naar oplossing voor een langslepend probleem op recreatiepark de Stille Wille.
 2. De gemeente nu de kosten voor het  bestemmingsplan op zich neemt.
 3. De gemeente soms pijnlijke beslissingen moet nemen om te kunnen komen tot een sluitende begroting.
 4. De parkeigenaar reeds een bijdrage levert.
 5. De bewoners van het park nog geen bijdrage leveren voor verwezenlijken van dit proces.
 6. Zowel parkeigenaar als bewoners van het park voordeel genieten van het proces van legalisatie.

Besluit:

Punt 2. Toe te voegen aan het besluit:

“Onderzocht wordt of het mogelijk is dat bewoners van het park waarvan de bestemming onder hun woning aangepast wordt van recreatief naar de dubbelbestemming recreatief of bewoning kunnen bijdragen aan de kosten voor aanpassing van de bestemming. Bijdrage is mogelijk:

Direct door een bijdrage te vragen per betreffende woning.

Indirect door bij verkoop van de woning een afdracht te doen aan de gemeente.

De Gewone Man

Jan Pijnenburg

Motie wordt ingetrokken.

Stemverklaring Mark Timmermans (CDA)”gaat voor algehele dubbelbestemnming”.

13 Subsidieverzoek De Enck

Unaniem wordt besloten om:

 1. Aan de Enck geen structurele subsidie te geven;
 2. Een eenmalige bijdrage van maximaal € 200.000,-- aan De Enck te geven voor het maken van een nieuwe start onder voorwaarde dat De Enck tot een duurzaam sluitende exploitatie komt;
 3. De bijdrage van maximaal € 200.000,-- te dekken uit de Algemene Reserve.

De motie van Dorpsvisie wordt door het College overgenomen.

Motie subsidieverzoek De Enck

De gemeenteraad van Oirschot, in vergadering bijeen op 29 september 2015, ter bespreking van het voorstel over subsidieverzoek De Enck

Overwegende dat:

 • De Enck van grote sociaal maatschappelijke en culturele waarde is voor de gemeente Oirschot en buurgemeenten
 • De gemeente Oirschot belang heeft bij een gezonde exploitatie

We verzoeken daarom het college;

Jaarlijks een accountantsverklaring binnen 3 maanden na sluiting van het boekjaar te ontvangen en deze te beoordelen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dorpsvisie

Jan van Brunschot

Motie wordt door het College overgenomen.

14 Leges glasvezel

Het amendement van D66 wordt verworpen.

Unaniem wordt besloten om:

1.       Een budget van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor externe begeleiding van de glasvezelprojecten - waaronder vergunningverlening, directievoering en toezicht - en het oplossen van mogelijke knelpunten en risico’s. .

2.       Dekking hiervoor te vinden in de algemene reserves.

3.       In te stemmen met de ter inzage liggende begrotingswijziging.

De motie van Dorpsvisie, CDA en De Gewone Man wordt door het college overgenomen.

Amendement

De gemeenteraad van Oirschot in vergadering bijeen op 29 september 2015 ter behandeling van o.a. agenda punt 14: Leges Glasvezel

Overwegende dat:

De twee burgerinitiatieven het mogelijk maken om in het Oirschots buitengebied de noodzakelijk en verlangde glasvezel aan te leggen;

Dit groots burgerinitiatief doorgang dient te vinden en ondersteuning verdient;

Het voorgestelde krediet onvoldoende financieel is onderbouwd;

Grotere geldstromen dan noodzakelijk dienen te worden vermeden;

De aannemer/uitvoerder zorgvuldig te werk zal gaan om extra degeneratiekosten te vermijden, gelet op diens aansprakelijkheid;

Alle deelnemers gebaad zijn bij een correcte en goede uitvoering van de werkzaamheden;

De huidige vigerende legestarieven voor dergelijk grootschalige projecten dienen te worden aangepast;

De beoogde kosten voor o.a. voorbereiding, vergunningverlening, begeleiding en toezicht, in samenwerking met Bladel-Reusel/de Mierden en belanghebbenden uit de coöperatie, gedrukt kunnen worden.

Constaterende verder dat:

Men leges dient te heffen om niet in aanvaring te komen met de wet en regelgeving;

De legestarieven middels een raadsbesluit gewijzigd kunnen worden;

Van het voorgestelde krediet € 150.000,00 wordt doorbelast aan Oirschot Glas;

Dit voor Oirschot Glas een onoverkomelijke belasting is op haar exploitatie;

In de begroting 2015 daarover niets is opgenomen en dus budget neutraal kan zijn.

Verzoekt het college:

Op zeer korte termijn een herzien kredietvoorstel aan de raad voor te leggen, gebaseerd op de werkelijk te maken kosten door de gemeente vs de door te bereken kosten aan Oirschot Glas, waarin de aangepaste legestarieven zijn verwerkt.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend namens D66 en ondertekend door:

Piet van Esch              

Amendement wordt verworpen.

Voor: DGM en D66.

Tegen: VVD, DV, CDA, SP en PvdA.

            

    

Motie Glasvezel

De gemeenteraad van Oirschot, in vergadering bijeen op 29 september 2015, ter bespreking van het voorstel over leges voor de aanleg van glasvezel.

Overwegende dat:

 • Twee burgerinitiatieven, verschillend van opzet, zich met veel toewijding hebben ingezet om de aanleg van glasvezel in het buitengebied van de gemeente Oirschot te realiseren
 • We met deze projecten de digitale infrastructuur in het buitengebied voor de komende generaties kunnen inrichten
 • De gemeente Oirschot hiermee aansluiting kan vinden bij de slimste regio
 • Legeskosten kostendekkend dienen te zijn

We verzoeken daarom het college;

 • De kosten voor het vergunningstraject en toezicht optimaal kosteneffectief in te richten
 • Hiermee niet meer leges te heffen dan de kosten die door de gemeente worden gemaakt
 • Degeneratiekosten te minimaliseren door vooraf duidelijke afspraken te maken met aannemende partij over risico’s en verantwoordelijkheden
 • De twee burgerinitiatieven maximaal te faciliteren
 • Alle inwoners van het buitengebied van de gemeente Oirschot de gelegenheid te bieden om te worden aangesloten op een glasvezelnetwerk

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

Dorpsvisie                               Esther Langens

CDA Oirschot-De Beerzen     Joep van de Ven

De Gewone Man                     Jan van den Biggelaar

Motie wordt door het college overgenomen.

Stemverklaringen:

D66: stemmen voor het voorstel ,maar zijn tegen het budget van 200.000,00 euro;

VVD: stemmen voor het voorstel, maar verzoeken de wethouder om zijn uiterste best te doen om de kosten te limiteren.

15 Afspraken verbonden partijen (governance)

Agendapunt wordt doorgeschoven naar de vergadering van 20 oktober.

16 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 23.27 uur.