Home » Bestuur en Beleid » Gemeenteraad » Agenda » Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 27-06-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:17:00-19:00
Voorzitter:Ruud Severijns

Besluitvormende raadsvergadering

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

De voorzitter opent om 17.00 uur de vergadering.

2 Inspreekrecht

Van het inspreekrecht wordt gebruik gemaakt door:

 1. Mevrouw Wilma van Heerebeek, namens het stuurcomité Bibliotheek
 2. De heer Frans Bruinsma, voorzitter college van bestuur SKOBOS
 3. De heer Bart Prinsen, namens Hockeyclub Oirschot
 4. De heer Kees Swaanen, namens Voetbalvereniging Oirschot Vooruit

Mevrouw van Heerebeek overhandigt de voorzitter de ingezamelde handtekeningen.

3 Trekking stemcijfer

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 6,  mevrouw van Overdijk.

4 Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

B. DISCUSSIE VERWACHT TOT BESLUITVORMING

5 Kadernota 2018

Unaniem wordt besloten om:

1.        De Kadernota 2018 vast te stellen.

2.        De navolgende moties zijn aangenomen:

a)        M-2

 • In overleg met Hockeyclub Oirschot en Voetbalvereniging Oirschot Vooruit de financiële opzet van het initiatief samen te toetsen op structurele kostenneutraliteit en de hoogte van de eenmalige gemeentelijke bijdrage,
 • De resultaten van het overleg ruimschoots voor de behandeling van de begroting 2018 door de Raad, met deze laatste te delen en samen met alle partijen te kijken naar de mogelijkheden om tot realisatie over te gaan, en in welke tijdspanne.
 • De financiële consequenties voor de gemeente door te vertalen naar de begroting 2018 (en verder) zodat de Raad bij de behandeling hiervan in oktober een besluit kan nemen zodat duidelijk wordt voor welk bedrag de gemeente participeert.

b)        M-3

Dit commitment en het daaraan gekoppelde vervolgtraject nog deze zomerperiode te bespreken met SKOBOS, Klik kinderopvang, voetbalvereniging Beerse Boys, tennisvereniging Fidote, Dorpsraad Oostelbeers en Buurtbeheer Middelbeers;

Met deze partijen de beoogde opleverdatum van het IKC vast te stellen, vervolgens een integraal projectplan verder vorm te geven om deze datum te kunnen realiseren en gezamenlijk afspraken te maken om toe te werken naar een haalbaar en gedragen bouwplan;

In dit projectplan keuzemomenten in te bouwen voor besluitvorming door de raad.

Het vereiste voorbereidingstraject te borgen in de organisatie en in de meerjarenbegroting 2018-2021, waaronder een gedegen voorbereidingskrediet voor 2018 e.v. (te dekken uit de vrije algemene reserve);

Een comunicatieplan op te stellen om inwoners en stakeholders actief te informeren over het projectplan en daarna het realisatietraject.

In dit kader samen met de raad te overleggen welke projecten die structurele kosten met zich meebrengen bij de begroting van 2018 heroverwogen kunnen worden.

M1   Motie behorende bij agendapunt 5, Kadernota 2018

Oirschot, 27 juni 2017

De gemeenteraad van Oirschot in vergadering bijeen  op dinsdag 27 juni 2017.

Overwegende dat:

 • Het behouden van bibliotheekvoorzieningen van groot belang is voor de inwoners van Oirschot;
 • De bezuiniging op de bibliotheek zoals eerder opgenomen in de meerjarenbegroting  tijdens de opiniërende raadsvergadering over de bibliotheek door de Raad als niet reëel en wenselijk is bevonden;
 • In de nu voorliggende kadernota 2018 daarom een budget van € 290.000 voor 2018 en een maximum van € 250.000 voor 2019 voorzien wordt.

Van mening dat:

 • De nu toegezegde subsidie aan de bibliotheek voor het jaar 2018 gehandhaafd moet blijven;
 • Het voorlopige voorstel van Bibliotheek de Kempen, onvoldoende vernieuwende elementen bevat waar de Oirschotse inwoners voordeel van zouden hebben, en eerder slechts een simpele inkrimping van het huidige aanbod is;
 • De samenleving en haar behoeften en mogelijkheden de laatste jaren flink veranderd zijn, en er misschien mogelijkheden zijn de vijf kernfuncties van de bibliohteek in de toekomst anders in te vullen, waardoor zij nog meer en gemakkelijker profijt bieden voor onze inwoners; 
 • Dit een deskundig onafhankelijk onderzoek verdient;

Besluit: 


 • Het jaar 2018 te gebruiken om een dergelijk onderzoek te organiseren, daarvoor een onderzoekscommissie in te stellen die in overleg met bibiliotheekbestuur en samen met gebruikers en vrijwilligers van de bibliotheek, de schoolbesturen binnen Oirschot, KBO, gemeenschapshuizen en andere maatschappelijke partners in onze gemeente en het bibliotheeknetwerk zoekt naar alternatieve en vernieuwende mogelijkheden voor de optimale uitvoering van taken van de bibliotheek, waarbij alle kernen van Oirschot gebruik kunnen maken van een goede bibliotheekvoorziening en daarover voor 1 januari 2019 advies uitbrengt.
 • Voor dit onderzoek maximaal 10.000 Euro  uittrekt
 • Een tussentijdse stand van zaken van de bevindingen voor 1 juli 2018 aan de raad te presenteren.

En roept het college op:

 • In de begroting voor 2018 de kosten voor een dergelijk onderzoek te voorzien.

En gaat over tot de orde van de dag.

SP Oirschot,           D66,

Thea Cichy             Marienette Wemelsfelder

Deze motie wordt ingetrokken.

Toezegging:

Wethouder van Hoek zegt toe de strekking van deze motie mee te zullen nemen in het overleg met Bibliotheek De Kempen.

M2   Motie behorende bij agendapunt 5, Kadernota 2018

Oirschot, 27 juni 2017

De gemeenteraad van Oirschot in vergadering bijeen  op dinsdag 27 juni 2017.

Overwegende dat:

 • de raadsfracties op zoek zijn naar financiële ruimte voor het opstellen van een raadsbreed programma na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018;
 • de raadsfracties daarom eerder het college de opdracht hebben gegeven in de kadernota voor 2018 geen nieuwe investeringen op te nemen;
 • het burgerinitiatief “herinrichting Sportpark Moorland” als belangrijk project in het voorstel is opgenomen;
 • de initiatiefnemers van dit burgerinitiatief, de verenigingen Hockeyclub Oirschot en Voetbalvereniging Oirschot Vooruit al veelvuldig met de gemeente om tafel hebben gezeten waarbij onder andere samen is gekeken naar de maximale kosten en minimale opbrengsten van dit initiatief voor de gemeente.  

Van mening dat:

 • De initiatiefnemers op 4 april aan de gemeenteraad hebben aangetoond onder de noemer van “herinrichting sportpark Moorland” samen over een uniek (burger)initiatief te beschikken;
 • Dit burgerinitiatief de Oirschotse samenleving op het gebied van sport, leefbaarheid, onderwijs, gezondheid, duurzaamheid, maar zeker ook financiën veel kan brengen.  Dit ook wordt onderschreven door de adviesraad zorg- en samenleving, in de brief van 18 mei 2017;
 • De raad op 4 april enthousiast gereageerd heeft op het burgerinitiatief en dat het burgerinitiatief zelf al veel moeite heeft genomen om te zorgen voor een project waarin de gemeentelijke incidentele bijdrage zo klein mogelijk is en de structurele bijdrage kostenneutraal;
 • In de brief van de initiatiefnemers, d.d.  4 juni 2017, aangetoond wordt dat het slim is in 2018 een start te maken met de eerste investeringen. Dit omdat anders  geld moet worden besteed aan het revitaliseren van gebouwen en velden die, bij het doorgaan van het initiatief, niet meer kunnen worden afgeschreven;
 • Voorkomen moet worden dat de Hockeyvelden, die “tot op de draad” versleten zijn,  door de Nederlandse Hockeybond worden afgekeurd;
 • De initiatiefnemers recht hebben op duidelijkheid of de gemeente financieel kan en wil participeren en of er dus in 2018 een start kan worden gemaakt met het herinrichten van het sportpark.

Verzoekt het college:

 • In overleg met Hockeyclub Oirschot en Voetbalvereniging Oirschot Vooruit de financiële opzet van het initiatief samen te toetsen op structurele kostenneutraliteit en de hoogte van de eenmalige gemeentelijke bijdrage,
 • De resultaten van het overleg ruimschoots voor de behandeling van de begroting 2018 door de Raad, met deze laatste te delen en samen met alle partijen te kijken naar de mogelijkheden om tot realisatie over te gaan, en in welke tijdspanne.
 • De financiële consequenties voor de gemeente door te vertalen naar de begroting 2018 (en verder) zodat de Raad bij de behandeling hiervan in oktober een besluit kan nemen zodat duidelijk wordt voor welk bedrag de gemeente participeert.

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA             D66                VVD                  DGM                                                       

Afra Pronk     Harry Sauer   Ad v/d Sande    Paul van den Biggelaar

CDA                                 SP                                       DV                                                                                       

Martien Schoenmakers    Thea Cichy-van Gessel      Esther Langens    

Unaniem wordt deze motie aangenomen.

Toezegging wethouder van Hoek:

 1. moet er een budget beschikbaar komen,
 2. is het voornamelijk een kwestie van gegevens schikken,
 3. voor 12 juli a.s. stuurt  het college een RIB naar de raad waarin de onderzoeksopdracht wordt uitgewerkt,
 4. na een akkoord van de raad daarop zal het onderzoek eind september/begin oktober beschikbaar zijn.

M3  

De gemeenteraad van Oirschot in vergadering bijeen op 27 juni 2017, ter bespreking van de Kadernota 2018,

Overwegende dat:

 • Er breed draagvlak is voor de realisatie van één integraal kindcentrum (IKC) voor Oost-, West- en Middelbeers op sportpark De Klep;
 • De gemeenteraad op 21 juni 2016 bij de behandeling van de Kadernota 2017 op basis van de ‘Haalbaarheidsstudie Unilocatie De Beerze’ (ICS adviseurs, 14-3-2016) in een motie heeft uitgesproken te onderzoeken op welke wijze het IKC op middellange termijn (5 tot 8 jaar) te realiseren;
 • De komende jaren groot onderhoudsinvesteringen gepland staan voor beide locaties van basisschool De Beerze (waaronder de gymzaal in Middelbeers) en op sportpark De Klep;
 • Realisatie van het IKC consequenties heeft voor de geplande reconstructie van de provinciale weg N395;
 • SKOBOS aangeeft op afzienbare termijn de basisschoolvoorziening in Oostelbeers te moeten afstoten omwille van financiële, organisatorische en kwalitatieve redenen;
 • De voorbereiding en realisatie van een IKC enkele jaren in beslag neemt.

Van mening dat:

 • Het voor de leefbaarheid van Oost-, West- en Middelbeers prioriteit heeft om een IKC op De Klep te realiseren;
 • Beter onderwijs en voor- en naschoolse begeleiding gerealiseerd kunnen worden als beide schoollocaties worden geintegreerd op een centraal gelegen plek in De Beerzen;
 • De maatschappelijke meerwaarde en synergievoordelen van een IKC gecombineerd met de sportvoorzieningen op De Klep evident zijn.
 • Het opnemen van een voorbereidingskrediet voor 2018 in de begroting voor SKOBOS het signaal is om de komende jaren volwaardig onderwijs te blijven bieden in beide kernen tot het moment van oplevering van het beoogde IKC.

Spreekt uit:

Politiek-bestuurlijk commitment voor de oplevering van een op sportpark De Klep geïntegreerd IKC binnen 4 tot 7 jaar.

Verzoekt het college:

 1. Dit commitment en het daaraan gekoppelde vervolgtraject nog deze zomerperiode te bespreken met SKOBOS, Klik kinderopvang, voetbalvereniging Beerse Boys, tennisvereniging Fidote, Dorpsraad Oostelbeers en Buurtbeheer Middelbeers;
 2. Met deze partijen de beoogde opleverdatum van het IKC vast te stellen, vervolgens een integraal projectplan verder vorm te geven om deze datum te kunnen realiseren en gezamenlijk afspraken te maken om toe te werken naar een haalbaar en gedragen bouwplan;
 3. In dit projectplan keuzemomenten in te bouwen voor besluitvorming door de raad.
 4. Het vereiste voorbereidingstraject te borgen in de organisatie en in de meerjarenbegroting 2018-2021, waaronder een gedegen voorbereidingskrediet voor 2018 e.v. (te dekken uit de vrije algemene reserve);
 5. Een communicatieplan op te stellen om inwoners en stakeholders actief te informeren over het projectplan en daarna het realisatietraject.
 6. In dit kader samen met de raad te overleggen welke projecten die structurele kosten met zich meebrengen bij de begroting van 2018 heroverwogen kunnen worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door:

DGM                              PvdA             D66               VVD

Paul van den Biggelaar Afra Pronk     Harry Sauer   Ad v/d Sande   

CDA                                 DV

Martien Schoenmakers    Esther Langens 

Bij meerderheid wordt deze motie aangenomen.  

SP is tegen.

6 Sluiting

De voorzitter sluit om 21.37 uur de vergadering.