Home » Bestuur en Beleid » Bestuurlijke Toekomst

Bestuurlijke Toekomst

Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de mens zich thuis. Vanuit deze visie hebben we veel ambities, die we ook in de toekomst waar willen blijven maken. We willen dat onze inwoners gebruik kunnen maken van een optimale dienstverlening. We vinden het belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en we willen onze maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Zijn we als kleine zelfstandige gemeente ook in de toekomst nog in staat om dit waar te maken? Biedt de huidige positie van Oirschot in de regio de beste mogelijkheden voor onze inwoners en ondernemers?

Om op deze en andere vragen antwoord te geven besloot de gemeenteraad eind 2016 opnieuw het gesprek te voeren hierover met de samenleving. Het doel? Komen tot een toekomstbestendige keuze over de (bestuurlijke) toekomst van Oirschot. Om te komen tot dit besluit haalden we zoveel mogelijk informatie op onder onze inwoners, onze organisaties, ondernemers en andere doelgroepen. Lees meer over dit proces en de resultaten hiervan.

Besluit

Op 21 november 2017 vond een besluitvormende raadsbijeenkomst plaats over de bestuurlijke toekomst van Oirschot. De gemeenteraad kiest unaniem voor zelfstandigheid, met als stip op de horizon een toekomstbestendige grote stadsregio Eindhoven.

Raadsbesluit
De gemeenteraad kiest, na een stevig debat tijdens de raadsvergadering, unaniem voor het behoud van een zelfstandige gemeente. Een zelfstandige en krachtige gemeente waar we trots op zijn. Een gemeente met een duidelijke identiteit, zowel gericht op de stad als het platteland. De raad ziet als stip op de horizon een sterke grote stadsregio Eindhoven waarin Oirschot steeds meer samenwerkt met andere gemeenten en gemeentegrenzen langzaam vervagen.

Korte termijn
Om als gemeente Oirschot klaar te zijn voor een intensieve samenwerking met de regio is het belangrijk dat de raad op korte termijn keuzes maakt.  De raad stelde dat zij per onderwerp uiterlijk in september 2018 wil bepalen of we dit onderwerp lokaal oppakken of dat we hiervoor samenwerken met de regio. Bij onderwerpen waarbij de raad kiest  voor samenwerking met de regio kiezen we één duidelijke samenwerkingspartner. Voor bepaalde onderwerpen kan dat de stadsregio Eindhoven zijn, voor andere onderwerpen lijkt een samenwerking met De Kempen het meest logisch. We maken hierdoor onze positie in de regio duidelijk en sluiten aan bij de roep vanuit de samenleving om keuzes te maken.

Middellange termijn
Als het gaat om ‘’samenwerking’’ kiest de raad ervoor om de komende jaren te werken op basis van een strategisch stappenplan.  Dat houdt in dat de raad in 2020 en 2022 op nieuw samen komt om strategische keuzes te maken. Is zelfstandigheid dan nog steeds het beste uitgangspunt om vanuit een zo krachtig mogelijke positie klaar te zijn voor de toekomst? Of zijn er ontwikkelingen die leiden tot andere strategische keuzes?

Vervolg

De gemeenteraad heeft de uitvoering van het besluit in handen van het college van B&W gelegd. Het college stelde voor het maken van keuzes in onze samenwerking in februari 2018 een projectplan vast. Lees meer over het projectplan met daarin alle kaders en uitgangspunten.

Het college is inmiddels volop bezig met de voorbereidingen voor het advies. Daarbij is in de loop van het proces gebleken dat het college en de raad behoefte hebben aan extra informatie om te kunnen komen tot een weloverwogen en goed beargumenteerd besluit. Het college en de gemeenteraad zijn daarom samen tot overeenstemming gekomen om de besluitvorming over thematische netwerkkeuzes, in afwijking van het raadsbesluit van november 2017, uit te stellen naar 30 oktober 2018.

Besluitvormende raadsvergadering 30 oktober

Het college van B&W is op basis van alle informatie gekomen tot een advies over de te maken keuzes. Dit advies is verwoord in het raadsvoorstel bestuurlijke toekomst. Op 30 oktober neemt de gemeenteraad een besluit in de besluitvormende raadsvergadering in het gemeentehuis. U bent van harte welkom!

Samenwerking de Kempen

Parallel aan bovenstaande heeft de Provincie Noord-Brabant een onafhankelijke procesbegeleider de opdracht gegeven om de afgelopen periode een onderzoek uit te voeren naar de bestuurlijke toekomst van de Kempengemeenten. Woensdag 21 februari hebben alle Kempengemeenten het rapport ontvangen. Gedeputeerde Staten nam de aanbevelingen uit dit rapport over en verzocht de gemeenteraden van de vier Kempengemeenten een keuze te maken tussen twee oplossingsrichtingen: een federatiemodel met 4 gemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel- de Mierden) of een herindeling met 3 gemeenten (Bladel, Eersel en Reusel- de Mierden). De gemeente Oirschot maakt in beide opties geen deel uit van de oplossingsrichting. In september nemen de gemeenteraden een besluit over het verzoek van gedeputeerde staten. De vier colleges stellen de raden voor te kiezen voor het behoud van een zelfstandige gemeente en in te zetten op versterking van de samenwerking met de vijf Kempengemeenten, op basis van een strategische Kempenagenda.

Meer informatie

Lees alle onderliggende stukken, verslagen, onderzoeken en rapportages over dit project.

Lees de Nota Bestuurlijke Toekomst

Andere achtergrondinformatie over dit onderwerp vindt u in de digitale bibliotheek onderaan deze pagina.

Vragen, suggesties of ideeën?

Uw input is altijd welkom. Wilt u iets kwijt aan ons dan kunt u contact opnemen met Kitty Schijven, projectleider ‘’bestuurlijke toekomst Oirschot’’ via telefoonnummer (0499) 58 33 33, e-mail: bestuurlijketoekomst@oirschot.nl.

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Noord-Brabant.

Digitale bibliotheek