Home » Bestuur en Beleid » Gemeenteraad » Raadsinformatiebrieven

Raadsinformatiebrieven

Het college van burgemeester en wethouders houdt de gemeenteraad goed op de hoogte van de stand van zaken rondom belangrijke onderwerpen. Dat gebeurt door informatieve sessies tijdens de voorbereidingsvergaderingen. Maar ook door het versturen van raadsinformatiebrieven. Hieronder vindt u een overzicht van recente raadsinformatiebrieven.

 • Raadsinformatiebrief Lokale Omroep Oirschot

  (05-07-2018)

  Op 16 juli 2013 wees het Commissariaat van de Media de Stichting Lokale Omroep Oirschot (hierna: lokale omroep) aan als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Oirschot. De aanwijzing ging in op 29 juli 2013 en eindigt op 28 juli 2018. De lokale omroep heeft het Commissariaat laten weten dat zij voor verlenging van de zendmachtiging in aanmerking wil komen. Voordat het Commissariaat een beslissing neemt over deze aanvraag dient de gemeenteraad het Commissariaat te adviseren over de vraag of de lokale omroep voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.

 • Raadsinformatiebrief over subsidievaststelling Idop Oostelbeers en Spoordonk

  (27-06-2018)

  In 2008 hebben we samen met de inwoners van Oostelbeers en Spoordonk een Integraal Dorpsontwikkelingsplan (IDOP) opgesteld. Op basis van deze plannen heeft de provincie in 2011 besloten om een subsidie te verlenen voor Oostelbeers van maximaal € 542.350,00,00 en voor Spoordonk van maximaal € 404.800,00. Dorpsraad Oostelbeers, Dorpscafe Spoordonk en de gemeente zijn samen met inwoners aan de slag gegaan met de projecten uit de idop (zie bijlage voor alle projecten van Idop Oostelbeers en Spoordonk). De Idop regeling is inmiddels gesloten. Maar zowel Oostelbeers als Spoordonk wilden de vrijkomende kerk als gemeenschapshuis gebruiken. Daarom hebben we diverse keren uitstel gekregen van de Provincie. Voor zowel Oostelbeers als Spoordonk hebben we de aanvraag tot subsidie vaststelling naar de provincie gestuurd. Hiermee zijn ook de laatst lopende Idop trajecten van Brabant afgerond.

 • Raadsinformatiebrief over Leefbaarheidsplannen 2017

  (27-06-2018)

  In 2016 hebben de leefbaarheidsnetwerken een leefbaarheidsplan voor 2017 gemaakt. In dit plan hebben ze aangegeven wat de dromen, zorgen en concrete plannen voor hun buurt zijn. Ook hebben ze een begroting gemaakt. Op basis van deze begroting hebben we een financiële ondersteuning toegekend. Hiermee zijn ze aan de slag gegaan. De ondersteuning varieert van € 1.000,00 tot € 5.800,00. In totaal is er € 23.340,00 toegezegd. We zijn trots op de activiteiten die er zijn opgepakt. Alle leefbaarheidsnetwerken dragen een steentje bij aan de leefbaarheid in hun buurt, of wijk.

 • Raadsinformatiebrief Startdocument gezamenlijke Kempenvisie en Uitvoeringsprogramma

  (21-06-2018)

  In de vorige raadsinformatiebrief bent u geïnformeerd over de voortgang van de Kempenvisie en bijbehorend Uitvoeringsprogramma. Op dat moment was de planning om in maart een intentieovereenkomst tot samenwerking aan alle partijen voor te leggen. Wij informeren u graag over de huidige stand van zaken.

 • Raadsinformatiebrief Samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven

  (21-06-2018)
 • Raadsinformatiebrief over vervanging Hoogspanningslijn tussen Tilburg Noord en Best

  (19-06-2018)

  Zowel RTL Nieuws als het Eindhovens Dagblad hebben recent bericht over nieuwbouwwoningen in de buurt van hoogspanningslijnen. In die berichtgeving werd ook Oirschot genoemd. In de besluitvorming rondom het plan De Reep en bijbehorende raadsinformatiebrieven hebben wij u daarover destijds uitgebreid geïnformeerd. Netbeheerder TenneT heeft nu concrete plannen om de hoogspanningslijn die door Oirschot loopt ondergrond te leggen. Hierover willen wij u met deze raadsinformatiebrief informeren.

 • Raadsinformatiebrief Aanvullende informatie De Enck

  (18-06-2018)

  Dinsdag 19 juni bespreekt u het raadsvoorstel over De Enck. Deze week hebben we nieuwe informatie van SSC De Enck ontvangen. Hierover willen we u graag informeren.

 • Raadsinformatiebrief over Verslag archiefbeheer gemeente Oirschot 2016 - 2017

  (18-06-2018)

  Conform de Archiefverordening brengt de gemeentearchivaris van Oirschot verslag uit over de uitoefening van het toezicht op de archief- en informatiehuishouding aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het College dient op zijn beurt verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad omtrent dit toezicht volgens artikel 30 van de Archiefwet 1995. Met deze informatiebrief leggen we die verantwoording af. Bovendien tonen we aan hoe we aan de hand van het bijgevoegde actieplan de door de archivaris gemelde verbeterpunten aan pakken.

 • Raadsinformatiebrief over deelname young professionals erfgoedcongres "The future is heritage"

  (14-06-2018)

  Met de vaststelling van de erfgoednota ‘Erfgoed als identiteit’ ligt vast dat wij ons erfgoed belangrijk vinden en ons als zodanig willen profileren. Daarnaast is er het Meerjarenprogramma Vrijetijdseconomie Landelijk Gebied waar vooral beleving van erfgoed een prominente plaats heeft. Met dit in gedachte kwam de oproep om voorstellen in te dienen voor de Youth Summit ‘The Future is Heritage’ voorbij.

 • Raadsinformatiebrief Budgetten Jeugdhulp 2017

  (12-06-2018)

  Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Gemeenten staan daarmee aan de lat voor het gehele aanbod aan preventie, ondersteuning en hulpverlening aan jeugdigen en gezinnen. Deze overdracht van taken ging gepaard met een fikse korting op het budget aan de gemeenten, omdat de gedachte was dat gemeenten hulp en ondersteuning dichterbij inwoners en vooral ook goedkoper konden organiseren. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Oirschot in mei 2015 besloten om daar bovenop een korting toe te passen van 10%. Het is belangrijk om de uitgaven op jeugdhulp in onze gemeente te monitoren en zo nodig bij te sturen. In deze informatiebrief brengen we u op de hoogte van de uitgaven jeugdhulp in 2017.

 • Raadsinformatiebrief over Voorgenomen verkoop van 12 woningen van De Zaligheden aan Wooninc

  (29-05-2018)

  In 2012 nam Woningstichting De Zaligheden (WSZ) een bouwplan aan de Tamboer/Vendelierstraat over van woningcorporatie Laurentius. Binnen dit bouwplan realiseerde WSZ 12 grondgebonden sociale huurwoningen, waarna per april 2014 de huurovereenkomsten zijn ingegaan.

 • Raadsinformatiebrief Resultaat Bestuursopdracht Negen Majeure Locaties SGE

  (29-05-2018)

  In de raadsvergadering van 19 december 2017 is, als onderdeel van de Samenwerkingsagenda 2018-2025, separaat het Afsprakenkader Wonen 2017 Stedelijk Gebied Eindhoven vastgesteld. In dit Afsprakenkader maken de colleges van B&W niet alleen afspraken over het bouwen van voldoende woningen, maar ook over de kwaliteit daarvan. Bovendien zorgen we er voor dat bouwlocaties elkaar versterken in plaats van beconcurreren, vanuit de overtuiging dat daarmee zowel de gezamenlijke als lokale belangen zijn gediend.

 • Raadsinformatiebrief over omgevingsvergunning voor de varkenshouderij aan de Logtsebaan 2

  (29-05-2018)

  Op 9 december 2016 heeft ons college een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het houden van 15.168 gespeende biggen en 870 vleesvarkens op het perceel Logtsebaan 2 te Oirschot. Op 19 december 2017 hebben wij besloten om deze aanvraag te weigeren en is het ontwerpbesluit op 16 januari 2018 voor 6 weken ter inzage gelegd. Gelijktijdig hebben wij besloten om twee bouwvergunningen (van 13 juli 2010 en 13 november 2012) en de op 3 juli 2012 verleende milieuvergunning voor de varkenshouderij aan de Logtsebaan 2 in Oirschot in te trekken. Hiertegen is beroep ingesteld en een voorlopige voorziening gevraagd. De rechtbank heeft op 5 april 2018 ons besluit geschorst. Hierover is een raadsinformatiebrief vastgesteld door het college. Deze is recent aangeboden aan de raad.

 • Raadsinformatiebrief Nieuwe spelregels voor de omgevingsdialoog

  (24-05-2018)

  Wij hebben geconstateerd dat de kwaliteit van de gevoerde omgevingsdialogen bij ruimtelijke ontwikkelingen soms te wensen over laat. Hier zijn verschillende redenen voor te noemen. Door het opstellen van spelregels wordt het voor initiatiefnemers duidelijker wat wij van hen verwachten en wat burgers van een omgevingsdialoog mogen verwachten. De nieuwe spelregels borduren voort op de beleidsregel uit 2015 voor een omgevingsdialoog bij veehouderijen. De reikwijdte is nu verbreed van ondernemer van een veehouderij naar alle initiatiefnemers van ruimtelijke ontwikkelingen. Verder hanteren we geen vaste afstand, maar bepaalt de impact per ruimtelijke ontwikkeling en de omgeving de straal waarbinnen personen worden uitgenodigd én of de gemeente bij de dialoog aanwezig is.

Archief