Home » Bestuur en Beleid » Visie en beleid » Servicenormen

Servicenormen

De gemeente is er voor u. Wat we doen, doen we voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Oirschot. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten. Daarom hebben we normen opgesteld waaraan onze service moet voldoen. De rode draad is dat we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Zodat u weet waarop u ons kunt aanspreken.

Bent u van mening dat we niet aan onze servicenormen voldoen of heeft u een idee om het contact tussen de gemeente en u beter te laten verlopen? Wij horen het graag van u! Met het formulier 'Suggestie servicenormen' kunt u uw klacht of idee aan ons kenbaar te maken. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een brief te schrijven of te bellen. Kortom: dienstverlenen doen we voor u en met u!

Judith Keijzers-Verschelling,
Burgemeester

We hebben onze servicenormen onderverdeeld in de volgende thema's:

Wat u in onze contacten van ons mag verwachten? Dit zijn onze manieren!

Servicenormen zijn de goede gewoonten die we er in onze contacten met u op na houden. Of u nu via www.oirschot.nl met de gemeente zaken doet, een bezoek brengt aan onze centrale balie, telefonisch contact opneemt of een brief of e-mail stuurt. Hieronder leest u welke normen wij onszelf hebben gesteld.

Heeft u contact met de gemeente, dan…

 • treden wij u vriendelijk tegemoet: open, met respect en professioneel;
 • informeren wij u correct en volledig. Blijven er zaken onduidelijk, aarzelt u dan niet om dit aan te geven. Wij zijn er om u te helpen;
 • waken wij over uw privacy. Persoonlijke gegevens en informatie met een vertrouwelijk karakter worden alleen gebruikt voor de doelen waarvoor zij zijn bestemd;
 • denken wij in mogelijkheden en keuzes;
 • spreken wij u in brieven en beschikkingen aan in heldere taal;
 • bellen wij u voordat wij een afwijzend besluit nemen.

Bezoekt u www.oirschot.nl, dan…

 • vindt u actuele, relevante en begrijpelijke informatie op een overzichtelijke wijze gepresenteerd;
 • treft u wekelijks alle actuele officiële bekendmakingen aan in het Elektronisch gemeenteblad;
 • vindt u onze juiste en complete productinformatie in het Digitaal Loket;
 • kunt u steeds meer producten met behulp van DigiD direct aanvragen;
 • kunt u gebruik maken van ondersteunende voorzieningen zoals een voorleeshulp, RSS-Feeds en de mogelijkheid om teksten te vergroten.

Regel het vanachter uw eigen computer
U kunt voor een groeiend aantal producten op onze website informatie vinden of zelfs een aanvraag indienen, verzenden en betalen. Via het Digitaal Loket bent u altijd als eerste aan de beurt. Gemakkelijk en snel! Wilt u weten welke producten wij online aanbieden? Ga naar www.oirschot.nl.

Belt u met onze gemeente via (0499) 583 333, dan…

 • heeft u binnen dertig seconden contact met ons;
 • beantwoorden wij eenvoudige informatievragen ter plekke;
 • verbinden wij u door met de juiste persoon of afdeling of zorgen wij ervoor dat u wordt teruggebeld als we uw vraag niet direct kunnen beantwoorden.

Bezoekt u onze centrale balie aan de Deken Frankenstraat 3, dan…

 • kunt u dit doen op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Op dinsdag van 09.00 tot 19.00 uur;
 • is de publiekshal voor iedereen vrij en goed toegankelijk, ook voor mindervaliden;
 • helpt de receptionist u de juiste balie te vinden;
 • staan wij u, als dit nodig is, te woord in een aparte spreekkamer;
 • is uw wachttijd maximaal 10 minuten als u in het Digitaal Loket een afspraak heeft gemaakt.
 • kunt u gebruik maken van de pc in de publiekshal om bestemmingsplannen, officiële bekendmakingen en wet- en regelgeving te raadplegen;

Stuurt u ons een brief via Postbus 11, 5688 ZG Oirschot, dan…

 • ontvangt u binnen vijf werkdagen per brief een ontvangstbevestiging;
 • ontvangt u antwoord binnen de (wettelijke) termijn die in de ontvangstbevestiging is aangegeven.

Stuurt u een e-mail naar info@oirschot.nl, dan…

 • krijgt u op dezelfde dag een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging per e-mail;
 • nemen wij contact met u op als wij aanvullende informatie nodig hebben;
 • ontvangt u antwoord binnen de (wettelijke) termijn die in de ontvangstbevestiging is aangegeven.

Als wij u een brief, e-mail of beschikking sturen, dan…

 • schrijven we in heldere en begrijpelijke taal;
 • schrijven we zoals we zelf aangeschreven willen worden;
 • zorgen we voor een correcte adressering.

Op zoek naar informatie? U vindt ons op de volgende manieren!

De gemeente Oirschot wil u graag betrekken bij alles wat er omgaat in uw woonplaats. Daarom informeren we u over wie we zijn en wat we doen.

Wanneer u informatie over de gemeente en onze producten en diensten zoekt, dan…

 • kunt u op elk gewenst moment, snel en gemakkelijk de informatie op www.oirschot.nl raadplegen;
 • vindt u wekelijks actuele en relevante nieuwsberichten op de Gemeentenieuwspagina’s in het Oirschots Weekjournaal;
 • leest u meer over specifieke onderwerpen in folders die de gemeente uitgeeft;
 • raadpleegt u de actuele officiële bekendmakingen wekelijks in het Elektronisch gemeenteblad;
 • vindt u alle actuele adresgegevens en het Burgerjaarverslag in de officiële Gemeentegids;
 • blijft u snel en gemakkelijk op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen door ons te volgen via www.twitter.com/gem_oirschot.

Informatie nodig op het gebied van werk, inkomen en zorg?
Neem contact op met ISD de Kempen voor al uw (aan)vragen die te maken hebben met zorg of regelingen voor mensen met geen of een laag inkomen via telefoonnummer 0497-361730 of 0800-5530123. U kunt natuurlijk ook www.isddekempen.nl bezoeken.

Een omgewaaide boom gesignaleerd? Meld het!

Ligt er zwerfvuil in uw straat of is de straatverlichting kapot? Heeft u een vraag over de speelplek in uw buurt of heeft u een losse stoeptegel gesignaleerd? Meld deze ongemakken dan. Met uw melding kunnen we Oirschot nog leefbaarder, schoner en veiliger maken.

Als u een ongemak in uw buurt signaleert, dan…

 • kunt u dit altijd snel en gemakkelijk melden via www.oirschot.nl. U kunt uw melding simpel voorzien van foto’s of andere relevante bijlagen;
 • kunt u er ook voor kiezen om dit tijdens werkdagen telefonisch te melden via telefoonnummer (0499) 583 333;
 • kunt u dit tot slot tijdens openingstijden melden bij de receptie in de publiekshal van het gemeentehuis;
 • nemen wij, als u uw contactgegevens achterlaat, na uw melding altijd binnen twee weken contact met u op;
 • kunt u gevaarlijke situaties of dringende situaties ’s avonds of in het weekend direct melden bij de politie via telefoonnummer (0900) 8844.

Een klacht? Maak hem kenbaar!

Stel: u voelt zich door een ambtenaar of bestuurder niet correct of netjes behandeld. Dan kunt u een klacht indienen.

Als u een klacht indient, dan…

 • kunt u dit per brief doen, online via het Digitaal Loket of door het inleveren van het ingevulde formulier van de folder ‘Een klacht over een ambtenaar of bestuurder?’ ;
 • ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging, ook als u uw klaagschrift digitaal indient;
 • informeren we u binnen vier weken schriftelijk en gemotiveerd als we uw klacht op basis van de klachtenregeling niet in behandeling nemen;
 • proberen we u in een informele sfeer in gesprek te brengen met de ambtenaar of bestuurder op het moment dat uw klacht officieel in behandeling wordt genomen;
 • wordt u altijd gehoord. U ontvangt binnen zes weken een schriftelijk antwoord op uw klaagschrift op het moment dat uw klacht formeel in behandeling wordt genomen;
 • kunt u als u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht, de klacht voorleggen aan de Nationale Ombudsman.

Een vraag over de klachtenprocedure?
U leest meer in de folder ‘ Een klacht over een ambtenaar of bestuurder?’. U vindt deze folder ook in de publiekshal van het gemeentehuis.

Niet eens met een beslissing van de gemeente? Dien een bezwaarschrift in!

Op het moment dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken. Hiervoor kunt u binnen de wettelijke termijn een bezwaarschrift indienen. Deze termijn start op de dag nadat het besluit is bekendgemaakt. In het besluit leest u op welke manier u bezwaar kunt maken.

Als u een bezwaarschrift indient, dan…

 • kunt u dit per brief doen of via het Digitaal Loket;
 • ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging, ook als u uw bezwaarschrift digitaal indient;
 • ontvangt u voor aanvang van de hoorzitting een verweerschrift waarin het standpunt van de gemeente is verwoord.

Meer weten over de bezwaarschriftprocedure?
Haal dan de folder ‘Bezwaar tegen een besluit?’ in de publiekshal van het gemeentehuis.

Wat u kunt doen als wij niet op tijd beslissen?
Voor een aanvraag van een vergunning en een bezwaarschrift gelden wettelijke of redelijke termijnen waarbinnen de gemeente een besluit moet nemen. Dit heet de beslistermijn. In een aantal gevallen kan de beslistermijn één keer worden verlengd. Beslissen we niet binnen de (verlengde) termijn? U heeft dan recht op een vergoeding ofwel dwangsom. U leest meer over de voorwaarden en procedure op www.oirschot.nl.

Servicenormen waar wij trots op zijn!

 • Wij treden u vriendelijk tegemoet: open met respect en professioneel;
 • Wij bieden u snel, gemakkelijk en kosteloos wekelijks de officiële bekendmakingen volledig digitaal aan in het Elektronisch gemeenteblad;
 • We maken het mogelijk om voor steeds meer producten een afspraak te maken via het Digitaal Loket;
 • We bieden op www.oirschot.nl een compleet en actueel overzicht van onze regelgeving aan;
 • We bieden u de mogelijkheid om op elk gewenst tijdstip volledig digitaal uw bezwaar- of klaagschrift in te vullen en te versturen;
 • We bellen u voordat we een afwijzend besluit op uw aanvraag nemen.

Tips?
Gebruik het formulier ‘Suggestie servicenormen’  om uw ideeën en tips aan ons door te geven!

Klanttevredenheid
Om onze (digitale) dienstverlening te blijven verbeteren, vragen wij u regelmatig wat u vindt van onze service. We onderzoeken de dienstverlening aan onze loketten, toetsen onze telefonische, schriftelijke en digitale bereikbaarheid.