Visie

 • Gebiedsontwikkeling Brainport Park

  De gemeenten Eindhoven, Best en Oirschot zijn van plan de gebiedsontwikkeling Brainport Park (eerder bekend onder de naam Landelijk Strijp) verder vorm te geven. Belangrijk onderdeel van Brainport Park is de Brainport Industries Campus (BIC), bedoeld voor hoogwaardige en kennisintensieve bedrijvigheid in de High Tech toelever- en maakindustrie. Daarnaast richt de gebiedsontwikkeling zich op het versterken van het groene raamwerk. Voor de gebiedsontwikkeling van Brainport Park is het noodzakelijk een milieueffectrapportage (m.e.r.) uit te voeren. Deze m.e.r. is bedoeld om het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. Het voornemen en de beoogde aanpak van het MER is beschreven in bijgaande Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

  Te downloaden:

 • Coalitieakkoord 2014-2018

  Te downloaden:

 • Agenda van Oirschot

  We staan aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Een mooi evaluatiemoment om te zien wat we sinds het vaststellen van de Toekomstvisie (2011) bereikt hebben. Met de Agenda van Oirschot krijgt u bovendien een integraal beeld van de taken, urgente thema’s en keuzes die de komende periode op ons afkomen.

  Te downloaden:

 • Bestuursvisie

  Oirschot: monument in het groen. We zijn trots op onze mooie gemeente, en willen dat ook in de toekomst blijven! Het gemeentebestuur heeft daarom in 2002 een zogenaamde 'bestuursvisie' opgesteld. Een document waarin staat hoe wij van plan zijn onze gemeente mooi en leefbaar te houden.

  Te downloaden:

 • Overdrachtsdocument

  In het proces van Kadernota en Programmabegroting 2010 heeft het college een sluitende begroting 2010 aan de raad voorgelegd. Voor de komende jaren wordt de gemeente Oirschot geconfronteerd met forse kortingen op de algemene uitkering. Er moeten fundamentele keuzes worden gemaakt in taken, ambities en prioritering. Om de nieuwe raad optimaal te ondersteunen, heeft het college een overdrachtsdocument opgesteld.

  Te downloaden:

 • Toekomstvisie

  Op 26 april 2011 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Oirschot 2030 vastgesteld. Om te komen tot een toekomstvisie zijn we de samenleving ingegaan. We hebben een aantal thema-avonden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld Dynamisch Oirschot, Sociaal Maatschappelijk Oirschot en Cultuurhistorisch Landschappelijk Oirschot. Daarnaast hebben we een aantal inwonersavonden georganiseerd om ook in de verschillende kernen van de gemeente Oirschot te horen wat mensen belangrijk vinden voor de toekomst van hun dorp. Mede dankzij de inwoners zijn wij gekomen tot de Toekomstvisie Oirschot 2030.

  Te downloaden: