Oirschot: monumentaal, ondernemend en groen; daar voelt de mens zich thuis. Vanuit deze visie hebben we veel ambities, die we ook in de toekomst waar willen blijven maken. We willen dat onze inwoners gebruik kunnen maken van een goede dienstverlening. We vinden het belangrijk om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en we willen onze maatschappelijke opgaven zo goed mogelijk uit kunnen voeren. Daarvoor is samenwerking met andere gemeenten belangrijk. Ook is het belangrijk stil te staan bij onze bestuurlijke positie; zijn we als kleine zelfstandige gemeente ook in de toekomst nog in staat om onze inwoners te ondersteunen?

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Sinds 2003 werkt de gemeente Oirschot steeds intensiever samen met gemeenten om ons heen. We hebben een tijdlijn gemaakt van de ontwikkelingen sindsdien. Hieronder leest u meer over de recente ontwikkelingen rondom onze bestuurlijke toekomst.

Raadsbesluit 21 november 2017

In 2017 trad de gemeenteraad in gesprek met de samenleving over de toekomst van de gemeente. Het doel? Komen tot een toekomstbestendige keuze over de (bestuurlijke) toekomst van Oirschot. Om te komen tot dit besluit haalden we zoveel mogelijk informatie op onder onze inwoners, onze organisaties, ondernemers en andere doelgroepen.

Op 21 november 2017 koos de gemeenteraad unaniem voor het behoud van een zelfstandige gemeente. Een zelfstandige en krachtige gemeente waar we trots op zijn met een identiteit gericht op de stad én het platteland. De raad ziet als stip op de horizon een sterke grote stadsregio Eindhoven waarin Oirschot steeds meer samenwerkt met andere gemeenten. Om klaar te zijn voor deze intensieve samenwerking met de regio vond de raad het belangrijk om op korte termijn duidelijke keuzes in onze samenwerking te maken; welke onderwerpen pakken we met welk samenwerkingsgebied op?

Raadsbesluit 30 oktober 2018

De gemeenteraad gaf de uitvoering van het besluit in handen van het college van B&W. Het college bracht de huidige situatie rondom samenwerking in beeld en inventariseerde onze komende maatschappelijke op-gaven. Samen met alle informatie die we in 2017 uit de samenleving ophaalden en rekening houdend met regionale ontwikkelingen kwam het college tot een advies over de te nemen keuzes.

Op 30 oktober 2018 nam de raad een besluit over onze thematische netwerksamenwerking. De raad benoemde thema’s die we op lokaal niveau willen blijven oppakken, zoals de balie, leefbaarheid, Wijzer, welzijn en openbaar beheer. Op andere thema’s ziet de raad het belang van samenwerking toenemen waarbij de Kempen en het Stedelijk Gebied Eindhoven onze primaire partners zijn. Thema’s zoals het landelijk gebied en energietransitie pakken we samen met de Kempen op, maar we staan ook open voor andere thema’s binnen deze subregio. De raad staat open voor een nauwere samenwerking met de Kempen en ziet kansen voor Oirschot om bruggen slaan tussen de Kempen en het Stedelijk gebied op basis van onze dubbele oriëntatie en ligging.  De thema’s economie, wonen, voorzieningen en evenementen en ruimte pakken we op met het Stedelijk Gebied Eindhoven. Meer leest u in het volledige raadsbesluit.

Strategische Kempenagenda

Eind 2018 gaven de raden van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden opdracht aan de colleges om te komen tot een strategische agenda voor de Kempen. Na een intensief traject waarbij alle colleges, gemeenteraden, ambtelijke organisaties en externe partijen werden betrokken stelden de 5 colleges op 5 november 2019 de concept Strategische Kempenagenda vast.

In de agenda staan vijf thema’s centraal: transitie van het landelijk gebied, energietransitie, mobiliteit, wonen en economie. Na het besluit van alle colleges, buigen de gemeenteraden van de Kempengemeenten zich over de Strategische Kempenagenda. De gemeenteraad van Oirschot heeft op 17 december 2019 ingestemd met de Strategische Kempenagenda. De raad heeft daarbij besloten dat de gemeente Oirschot alleen deelneemt aan de thema’s transitie landelijk gebied en energietransitie. Voor overige thema’s werkt Oirschot al samen met andere bovenlokale samenwerkingsverbanden (Stedelijke Gebied Einhodven/Metropool Regio Eindhoven). 

U leest hieronder het raadsbesluit en de Strategische Kempenagenda zoals deze is vastgesteld door de raad van de gemeente Oirschot. Voor de besluitvorming in de andere Kempengemeenten verwijzen we u naar de websites van de betreffende gemeenten. Nadat in alle vijf de Kempengemeenten besluitvorming over de Strategische Kempenagenda heeft plaatsgevonden, naar verwachting eind januari 2020, treden de burgemeesters en secretarissen met elkaar in overleg over het vervolg en de uitvoering van de agenda. De agenda wordt ook aangeboden aan de provincie.  

Raadsbesluit 22 oktober 2019 (toekomst sociaal domein)

Op de vraag met welk samenwerkingsgebied we het sociaal domein het beste op kunnen pakken kon de raad in oktober 2018 nog geen antwoord geven. De raad gaf het college opdracht om hier eerst verder onafhankelijk onderzoek naar uit te (laten voeren). In de periode januari-juni 2019 voerde de Strategie Centrale uit Tilburg dit onderzoek uit. De Strategie Centrale leverde een onafhankelijk onderzoeksrapport met daarin een advies over de toekomst van het sociaal domein op. Op 22 oktober 2019 nam de raad een principebesluit over dit onderwerp. De raad besloot als perspectief voor de toekomst van het sociaal domein uit te gaan van het principe van eigen regie. De basis van het sociaal domein wordt gevormd door de gemeente Oirschot. Vanuit deze basis bekijken we welke taken we zelf kunnen uitvoeren en voor welke taken bovenlokale samenwerking nodig is of meerwaarde biedt. Daar waar bovenlokale samenwerking op onderdelen nodig is of meerwaarde biedt, ziet de raad de gemeente Best als meest logische primaire samenwerkingspartner en de gemeenten  Best en Veldhoven als meest logische subregionale samenwerkingspartners.

De raad gaf het college opdracht verder onderzoek te doen naar de haalbaarheid van dit scenario om op basis van deze resultaten uiterlijk in mei 2020 een definitief besluit te kunnen nemen.

Download hieronder het onderzoekrapport en het raadsbesluit 
 

Vervolgonderzoek 2020

In 2020 vindt er, als uitvoering van het raadsbesluit, verder onderzoek plaats naar de haalbaarheid van het scenario eigen regie door een extern adviesbureau. Naast de financiële, juridische en personele consequenties wordt ook het draagvlak bij de beoogde samenwerkings-partners getoetst. Op basis van de resultaten van dit onderzoek neemt de raad eind 2020 een definitief besluit over de toekomst van het sociaal domein. Waarom is gekozen voor definitieve besluitvorming eind 2020 in plaats van de eerder door de raad vastgestelde termijn van mei 2020 leest u in onderstaande raadsinformatiebrief.

Bent u op zoek naar oudere informatie over het proces rondom de bestuurlijke toekomst?

U vindt dit in ons webarchief(externe link).