In Oirschot werken we op verschillende manieren aan het verhogen van de biodiversiteit. Biodiversiteit betekent een grote verscheidenheid aan leven, dus simpel gezegd willen we graag veel verschillende soorten planten en dieren in Oirschot. Variatie is namelijk belangrijk voor het evenwicht in de natuur. Hier werken we graag aan samen met u! In dit artikel lichten we drie projecten uit, waar gemeente Oirschot aan meedoet.

Natuur in de Wijk

Natuur in de Wijk heeft als doel om meer robuuste natuur en geschikte nestplaatsen te realiseren voor soorten zoals de huismus, gierzwaluw en vleermuizen in stedelijk gebied. Daarvoor is een zogenaamd ‘kerngebied’ geselecteerd in Oirschot. Op de website van het project, www.natuurindewijk.nl, kunt u zien welk deel van gemeente Oirschot behoort tot het kerngebied en kunt u nestkasten en beplanting bestellen. Daarnaast wordt door middel van lezingen en excursies de bewustwording over en het draagvlak voor natuur en biodiversiteit in de wijk vergroot. Ook hierover leest u meer op www.natuurindewijk.nl.

Natuur in de Wijk is een project van Orbis en Natuurbalans-Divergens in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, als onderdeel van het beschermingsplan ‘’Uitwerking Leefgebied Stad in Noord-Brabant’’. De gemeente Oirschot is projectpartner en nodigt burgers, scholen, bedrijven en instellingen in het kerngebied van harte uit om deel te nemen aan het project.

Ervenplus 2.0

Dit is een project van Brabants Landschap, Orbis, Brabantse gemeenten en natuurverenigingen. Het doel van het project is om het leefgebied voor erfbewonende soorten in het buitengebied te verbeteren. Denk hierbij aan de zwaluw, mus, uil en vleermuis. Deze soorten zijn sterk afhankelijk van erven en het aangrenzende boerenland.

Tijdens Ervenplus 1.0 zijn eerder al 40 erven in het buitengebied van gemeente Oirschot geschikter gemaakt voor de doelsoorten. Ook nu is het enthousiasme groot en is de wachtlijst voor dit project inmiddels vol. De komende periode gaan 13 erven in het buitengebied aangepakt worden.

Wel kunt u zich nog aanmelden als vrijwilliger om mee te helpen met het plaatsen en controleren van nestkasten. Als u wilt helpen, stuur dan een mail naar mjellema@brabantslandschap.nl.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiering van de Provincie Noord-Brabant en loopt van 2019 tot en met 2021. Kijk voor meer informatie op www.brabantslandschap.nl.

Natuurlijk Oirschot

In mei 2019 heeft de gemeente Oirschot samen met Orbis een oproep gedaan voor ideeën uit de samenleving die een bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit. Uiteindelijk zijn er 20 ideeën ingediend en inmiddels zijn er een aantal ideeën geselecteerd om verder te worden uitgewerkt met Orbis. Planning is om dit jaar de eerste ideeën uit te voeren.

Kortom in Oirschot werken we samen hard aan een gevarieerde natuur. We houden u de komende tijd graag op de hoogte van de verschillende projecten en de resultaten.