Taken

  • Openbare orde en veiligheid
  • Handhaving
  • Personeelszaken
  • Kabinetszaken
  • Bestuurlijke toekomst
  • Intergemeentelijke samenwerking (lid DB GRSK, lid Bestuurlijk Platform SGE, lid AB MRE)
  • Bestuurlijke vernieuwing
  • Communicatie

  Nevenfuncties

  • Lid Raad van Toezicht (school voor kinderen van 4 tot 20 jaar met een meervoudige handicap) in Son en Breugel, bezoldigd.
  • Lid Algemeen Bestuur VRBZO.
  • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Samenwerking Kempengemeenten.
  • Lid Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied Eindhoven.
  • Lid Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven.
  • Voorzitter Programmaraad Zorg en Veiligheid.
  • Lid bestuur Molenstichting Noord-Brabant.
  • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.
  • Lid stuurgroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Zuidoost-Brabant.

  Secretaresse