Op dinsdag 2 november heeft de gemeenteraad van Oirschot de programmabegroting 2022 vastgesteld. Dat wil zeggen dat de gemeente haar huishoudboekje op orde heeft. We zijn erin geslaagd om een begroting te maken die sluitend is voor de eerste (2022) en de laatste jaarschijf (2025).

Wethouder Ad van Beek was blij met de uitkomst: “Bij het opstellen van deze begroting is rekening gehouden met de richting die de verschillende fracties hebben gegeven bij behandeling van de kadernota. Belangrijke uitgangspunten waren dat we een sluitende eerste en laatste jaarschijf hebben, geen extra lastenverzwaring voor de inwoners, dat we werken aan duurzaamheid en dat de gemeente financieel gezond moet blijven. Daarnaast is in deze begroting gezocht naar een goede balans tussen ambities, ambtelijke capaciteit en financiële mogelijkheden. En ondanks de vele uitdagingen, is dat toch gelukt.

Ambities en middelen in balans

Om te komen tot een sluitende begroting heeft de gemeenteraad belangrijke keuzes moeten maken. Want Oirschot is een ambitieuze gemeente. Een gemeente die zoveel mogelijk tegemoet wil komen aan de wensen van onze inwoners en de ideeën die zij aandragen. Maar de ambities moeten in balans blijven met de beschikbare middelen, de euro’s. Middelen waarbij we voor het overgrote deel afhankelijk zijn van de inkomsten die we jaarlijks ontvangen van het Rijk. Dit vormt een groot deel van onze vaste inkomsten. Net als bij iedereen thuis geldt ook voor de gemeente dat we onze vaste (structurele) kosten moeten betalen uit de vaste (structurele) inkomsten. Dit betekent dat de middelen voor nieuwe ambities altijd beperkt zijn en dat we keuzes moeten maken. Naast de vaste inkomsten, is het ook belangrijk dat we een reserve hebben waarmee we eventuele tegenvallers kunnen opvangen. Deze zetten we ook in om enkele incidentele wensen te realiseren.

Mooie plannen in Oirschot

We hebben in de begroting 2022 weer mooie plannen opgenomen. Zo wordt er geld vrijgemaakt voor het bouwen van een integraal kindcentrum (IKC) op de Klep in de Beerzen, voor de energietransitie, de centrumvisie, wordt er geïnvesteerd in goede infrastructuur en een ambtelijke organisatie die zowel kwantitatief als kwalitatief op orde is. “We zijn een financieel gezonde gemeente, maar alertheid blijft op zijn plaats. Als we allemaal die alertheid vasthouden gaan er de komende jaren mooie dingen gebeuren in ons Oirschot”, aldus wethouder Van Beek.

Begroting in één oogopslag

We laten u graag overzichtelijk zien wat de inkomsten en uitgaven van de gemeente zijn, maar ook wat de begroting betekent voor uw portemonnee. Daarom ziet u hieronder de begroting in één oogopslag. Wilt u wat de uitgaven concreet betekenen? Lees dan de programmabegroting.

 

Begroting in één oogopslag