Wat kost het?

De prijs voor kavels verschilt per locatie voor woningbouwlocaties en bedrijventerreinen.
De prijzen  voor snippergroen en reststroken vindt u in de Beleidsnota Snippergroen en Restpercelen.

Wat is het?

Als de gemeente bouwkavels of nieuwbouw-koopwoningen te koop heeft, kunt u wellicht hiervoor in aanmerking komen. Vraag bij de gemeente na welke mogelijkheden hiervoor bestaan.

Wat moet ik doen?

Door aankoop kunt u een bouwkavel verkrijgen. De verkoper bepaalt op welke wijze de kavel wordt verkocht. Is de verkoper de gemeente dan kan de gemeente ervoor kiezen de kavels te verkopen door bijvoorbeeld u de mogelijkheid te geven op een kavel in te schrijven (uw belangstelling kenbaar te maken).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oirschot stellen voor de uitgifte van bouwkavels de grondprijs vast. De grondprijzen zijn opgenomen in de Grondnota. 

Hoe werkt het?

Een bouwkavel is een perceel grond waarop gebouwd mag worden. Het recht om op het perceel te bouwen moet zowel privaat- als publiekrechtelijk vastliggen.

Publiekrechtelijk

Publiekrechtelijk ligt vast dat er op een perceel gebouwd mag worden als het bestemmingsplan dit toestaat en als op het perceel een bouwvergunning rust.

Privaatrechtelijk

Om privaatrechtelijk op de kavel te kunnen bouwen, moet u of het volle eigendom hebben of een opstal- of erfpachtrecht op het perceel gevestigd hebben.

Om speculatie tegen te gaan, worden door de gemeente aanvullende criteria gesteld bij de aankoop. Te denken valt aan de inperking van het recht tot doorverkoop voor een bepaalde duur. Deze aanvullende voorwaarden worden opgenomen in de koopovereenkomst of zijn opgenomen in de algemene verkoopvoorwaarden voor de verkoop van grond.

Hoe lang duurt het?

Beperkingen

Het is belangrijk om voor aankoop van het perceel of vestiging van een beperkt zakelijk recht (erfpacht- of opstalrecht) te onderzoeken of vanuit eerdere overdrachten van het onroerend goed beperkingen zijn gesteld ten aanzien van de bebouwing of het gebruik. Beperkingen die voortkomen uit het bestemmingsplan of uit het privaatrecht moeten voor het aangaan van de overeenkomst duidelijk zijn. Op het moment van ondertekening gaat u immers verplichtingen aan die voortvloeien uit het erfpacht- of opstalrecht.

Erfdienstbaarheid

Een privaatrechtelijke beperking kan een eerder gevestigde erfdienstbaarheid zijn. Een voorbeeld hiervan is het recht van derden om een gedeelte van het perceel te gebruiken als weg.

Overige aandachtspunten

  1. Van belang is dat u nagaat of er door de aanwezigheid van kabels en leidingen belemmeringen in het perceel (zijn) ontstaan. Ook moet u uitzoeken of het bestemmingsplan belemmeringen oplevert. Voor aankoop van een perceel kunt u zich over deze punten laten informeren bij het kadaster en de gemeente.
  2. Daarnaast is het van belang dat u voldoende informatie heeft over een mogelijke vervuiling van het perceel dat u wenst te kopen. De verkoper moet u hierover inlichtingen kunnen verschaffen en u de gelegenheid geven om een bodemonderzoek te laten verrichten. De toestand van de bodem moet blijken uit een recent bodemonderzoek. Voor aankoop van het perceel dient duidelijk te zijn of er sprake is van bodemvervuiling.

Heeft u gevonden wat u zocht?