Het Ministerie van Defensie is eigenaar van de Oirschotse Heide. Dit 1.500 ha grote bos- en heidegebied fungeert als militair oefenterrein. Defensie gaat het gebied herinrichten om zo hun oefeningen goed uit te kunnen voeren. Daarbij houdt het nadrukkelijk rekening met de natuurwaarden en de recreatieve en historische betekenis van het gebied. De rol van de gemeente Oirschot is om de plannen van Defensie in goede harmonie te brengen met de plaatselijke en regionale belangen.

Inspraak 

16 juni tot en met 28 juli 2021

Op 9 maart is de gemeenteraad geïnformeerd over de herinrichting van het militair oefenterrein en in juni hebben partijen een akkoord bereikt over een samenwerkingsovereenkomst. Dit betekent dat het inrichtingsplan voor inspraak wordt vrijgegeven. Het inrichtingsplan inclusief relevante bijlagen is met ingang van woensdag 16 juni 2021 tot en met 28 juli 2021 voor alle inwoners en andere belanghebbenden ter inzage. U kunt het inrichtingsplan inclusief vier bijlagen downloaden. Ook ligt er een fysiek exemplaar bij de balie van het gemeentehuis (inkijken op afspraak).

Indien u een inspraakreactie wilt sturen, kan dat tot uiterlijk 29 juli 2021. Reacties dienen schriftelijk te worden gestuurd naar de gemeente Oirschot t.a.v. het college van burgemeester en wethouders o.v.v. Inspraakreactie Inrichtingsplan Compagnies Oefenterrein Oirschot.

Op 30 januari 2019 hebben de gemeente Oirschot en het ministerie van Defensie een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het Oefenterrein. Een belangrijke doelstelling van de intentieovereenkomst is dat in samenspraak met bewoners en gebruikers van de Oirschotse heide er uiteindelijk een gedragen plan komt voor het (toekomstig) gebruik van de Oirschotse heide en omgeving.

Hoe gaan wij verder?

Tijdens de bijeenkomsten en de online videopresentatie hebben wij aangegeven dat het concept inrichtingsplan gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd. Zowel de gemeente Oirschot als Eersel legt het plan ter inzage.

Met het online zetten van deze documenten gaan wij richting afronding van het participatieproces. De periode van november tot januari benutten gemeente Oirschot,  Defensie en Brabants Landschap om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen voor realisatie van het inrichtingsplan en deze ook te ondertekenen. Dit alles onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van Oirschot.

Planning

November 2020 – Maart 2021      

Opstellen en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor het realiseren van het inrichtingsplan

Maart 2021   

Informerende raadsbijeenkomst

Juni 2021        

Vrijgeven inrichtingsplan voor inspraak

16 juni t/m 28 juli   2021        

Doorlopen inspraakprocedure (6 weken)

Augustus  2021            

Verwerken inspraakreacties en raadsvoorstel SOK realisatie inrichtingsplan incl. budgetvraag in college van B&W

September 2021

Opiniërende raadsvergadering SOK realisatie inrichtingsplan incl. budgetvraag

Oktober 2021

Besluitvormende raadsvergadering SOK realisatie inrichtingsplan incl. budgetvraag

Bestemmingsplan

Juni - november 2021

Voorbereidingsfase bestemmingsplan

November 2021

Ontwerpbestemmingsplanfase, vaststellingsfase

Tweede kwartaal 2022

Definitieve vaststelling bestemmingsplan raad

Derde / vierde kwartaal 2022

Start realisatie inrichtingsplan

Fysieke inrichting historisch kamp Willem I, mede afhankelijk van apart ontwerptraject (mogelijk later)

Herontwikkeling oefenterrein Oirschotse Heide gaat verder, doe je mee?

In november 2019 en september 2020 zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd waarbij iedereen inbreng konden geven over de herinrichting van de Oirschotse Heide. Tijdens beide avonden was er een grote betrokkenheid. In groepen werden er verhalen en wensen uitgewisseld en werd er geschetst en gediscussieerd.

De tweede bijeenkomst stond oorspronkelijk gepland op 12 maart 2020. Deze moest wegens coronamaatregelen worden afgelast. In plaats hiervan heeft in juni 2020 een online videopresentatie plaatsgevonden en hebben wij een online enquête uitgezet. Daarnaast is er een afgeslankte tweede 'live' bijeenkomst georganiseerd op 17 september 2020 met een kleiner aantal 'vertegenwoordigers' van de diverse gebruikersgroepen. In de tussentijd konden mensen door middel van een online enquête feedback geven op de plannen. Deze enquête is in het najaar 2020 nog apart uitgezet naar diverse belanghebbenden in de gemeente Eersel, nadat bleek dat zij niet voldoende geïnformeerd waren over het online participatietraject.

De resultaten van de enquête zijn bekend. Deze vindt u hieronder, samen met een overzicht van de beantwoording van de vragen die gesteld zijn in deze enquête. 

Onderzoek gebruik ruiters en menners

Bureau Ruimte & Vrije Tijd heeft onderzoek gedaan naar het huidig gebruik van het terrein door ruiters en menners. Er is onderzocht of dat gebruik op een goede manier voortgezet kan worden wanneer er gekozen wordt voor vaste ruiterpaden. De conclusies van dit rapport onderbouwen het standpunt over de ruiterpaden, zoals in de presentatie verteld wordt. 

Achtergrond informatie

Om aan de operationele behoefte van haar eenheden te voldoen, gaat Defensie het gebied herinrichten. De Oirschotse Heide heeft naast de primaire militaire functie namelijk bijzondere waarden en betekenis voor onze gemeenschap en haar bezoekers. Zo maken lopers, wandelaars, mountainbikers en ruiters veelvuldig gebruik van de diverse routes. En het terrein is ook erg geliefd bij natuurliefhebbers. Het natuurgebied is gevarieerd: heide, bossen, zandverstuivingen wisselen elkaar af. Niet onbelangrijk is tenslotte het in het westelijk deel van het terrein gelegen militaire legerkamp uit de periode rond 1830 (wording van Nederland / Belgische Opstand).

Meer informatie

Als u vragen heeft dan kunt u terecht bij Rob Voets of Roland Hermans. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 0499-583 333 of e-mail info@oirschot.nl.