Home » Inwoners » Afvaltarieven huishoudelijk afval

Afvaltarieven huishoudelijk afval

Op grond van de Wet milieubeheer hebben gemeenten een zorgplicht met betrekking tot de inzameling van huishoudelijk afval. Gemeenten zijn vrij om daar zelf invulling aan te geven. De gemeente Oirschot heeft gekozen voor een diftarsysteem op basis van volume/frequentie, met als uitgangspunt “de vervuiler betaalt”. In het verlengde daarvan heeft de gemeenteraad bepaald dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend moet zijn. Die heffing bestaat uit een vastrecht en een variabel recht.

Vastrecht: moet betaald worden door alle huisaansluitingen ongeacht of men veel of weinig afval aanbiedt. In het vastrecht zijn de kosten opgenomen voor de inzameling van o.a. PMD, papier, glas, textiel, incontinentiemateriaal, maar ook de kosten van de milieustraat, voor zover die niet gedekt worden door de inkomsten uit de poorttarieven.

Variabel recht (ledigingstarieven): is afhankelijk van het soort container (restafval of gft), het volume en het aantal keren dat die containers ter lediging worden aangeboden. Door goed te scheiden kan men zelf invloed uitoefenen op de hoogte van het variabel recht.

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad.

Voor 2018 gelden de volgende tarieven:

per lediging van een container van:

  • 40 liter voor restafval € 6,09
  • 140 liter voor restafval: € 13,74
  • 240 liter voor restafval: € 21,38
  • per storting van 60 liter restafval in een ondergrondse verzamelcontainer: € 7,64

Huisaansluitingen binnen een wooncomplex met een bovengrondse verzamelcontainer, betalen een hoger vastrecht (inclusief de ledigingskosten van die container):

  • bij gebruik door één persoon € 131,04
  • bij gebruik door twee of meer personen € 262,08

per lediging van een container van:

  • 25 liter gft-afval € 1,02
  • 140 liter voor gft-afval € 1,53
  • 240 liter voor gft-afval € 1,97