Home » Inwoners » Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB)

Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB)

 • Subsidiesoort: Vlaksgewijs omvormen van landbouwgrond naar natuur
  • Aanlegsubsidie voor landschapselementen (houtsingels, poelen, bomen, fruitbomen, etc.) en graslandmengsels;
  • Subsidie grondwaardedaling: De gronden worden omgezet naar natuur. De grondwaardedaling die hierdoor plaatsvindt (natuurgrond is minder waard dan landbouwgrond) wordt voor 50% of 85% uitgekeerd. Het perceel blijft in eigendom van de aanvrager, maar functie verandert van agrarisch naar natuur;
  • Bijdrage:
   • Aanlegsubsidie: 50% van de aanlegkosten, gebaseerd op normbedragen;
   • Grondwaardedaling: 50% bij omzetting naar provinciale natuur, 85% bij omzetting naar rijks-natuur. Waarde gebaseerd op taxatie;
 • Waar
  • In het buitengebied, op (landbouw-)percelen binnen de grenzen van het NNB die nog niet om zijn gezet naar natuur;
 • Doelgroep
  • Boeren en andere eigenaars van agrarische percelen;
 • Provinciale subsidie

Lees meer over groenontwikkelfonds brabant of neem contact op met Paul van Limpt, 06-30597901, pvlimpt@praedium.eu.