Home » Inwoners » Monument, veelgestelde vragen

Monument, veelgestelde vragen

Uw pand is een gemeentelijk monument. Wat betekent dat voor u? De gemeente Oirschot heeft de meest gestelde vragen en antwoorden op een rij gezet.

Algemeen

 • Wat is het verschil tussen een Rijksmonument en een gemeentelijk monument?
  • Rijksmonumenten zijn gebouwen of objecten die om hun nationale cultuurhistorische waarde door de rijksoverheid zijn aangewezen als rijksmonument. Een gemeentelijk monument is door de gemeente aangewezen vanwege de lokale cultuurhistorische waarde of schoonheid.
 • Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant?
  • In Oirschot heeft de monumentenstatus in principe betrekking op het gehele pand, zowel het exterieur als interieur. In de redengevende beschrijving worden de onderdelen benoemd die van waarde zijn.
 • Geldt de monumentale status alleen voor het hoofdobject of ook voor het erf en bijgebouwen?
  • In de regel geldt de status alleen voor de hoofdmassa, eventueel aangevuld met oorspronkelijke aan- of bijgebouwen.
 • Moet een monument worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat?
  • Nee. Er bestaat geen verplichting om een monument in de oorspronkelijke staat terug te brengen. In veel gevallen is dit ook niet wenselijk.
 • Heeft de gemeente medezeggenschap over de verkoop van een gemeentelijk monument?
  • Nee. De gemeente is geen partij in de verkoop van een gemeentelijk monument.
 • Geldt de monumentenstatus na verkoop ook voor een nieuwe eigenaar?
  • Ja. Na verkoop blijft het pand een gemeentelijk monument.
 • Kan mijn pand van de gemeentelijke monumentenlijst worden afgevoerd?
  • Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een verzoek worden gedaan om een monument af te voeren van de gemeentelijke monumentenlijst. Dat kan alleen als er zwaarwegende argumenten zijn.
 • Moet een gemeentelijk monument worden opengesteld voor bezoekers?
  • Nee, dit is geen verplichting.
 • Kan mijn gemeentelijk monument ook worden aangewezen als rijksmonument?
  • Het Rijk wijst slechts in uitzonderingen nog Rijksmonumenten aan.
 • Waar kan ik een volledige lijst vinden van panden die de gemeentelijke monumentenstatus hebben?
  • De volledige monumentenlijst is raadpleegbaar via de gemeentelijke website.
 • Krijgen gemeentelijke monumenten een monumentenschildje?
  • Nee. De gemeente Oirschot heeft geen speciale monumentenschildjes.
 • Kan ik mijn pand voordragen als gemeentelijk monument?
  • Ja, u kunt een verzoek indienen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Of uw pand een monument kan worden hangt af van de cultuurhistorische waarden van het pand.

Vergunning voor wijzigingen

 • Wanneer moet ik een vergunning aanvragen?
  • Een aantal werkzaamheden is vergunningvrij. Het gaat dan om normaal onderhoud, zoals het schilderen van de kozijnen in dezelfde kleur, of het vervangen van enkele dakpannen. Indien de werkzaamheden het normale onderhoud te boven gaan, wanneer u bijvoorbeeld alle dakpannen wil vervangen of het voegwerk integraal wil vernieuwen, of wanneer u ingrijpend gaat verbouwen, dan moet u een vergunning aanvragen. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de gemeente.
 • Kan een pand dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat worden gesloopt?
  • Nee, voor het slopen van een gemeentelijk monument is een omgevingsvergunning vereist. In het kader van de vergunning vindt eveneens een belangenafweging plaats.
 • Welke specifieke eisen worden aan een monument gesteld, bijvoorbeeld bij verbouwingen?
  • Als een pand is aangewezen als gemeentelijk monument, dan wordt de aanvraag getoetst aan cultuurhistorische aspecten. In principe zijn wijzigingen mogelijk, mits de cultuurhistorische waarden van het pand niet worden geschaad.
 • Wat doet de monumentencommissie?
  • Wanneer u een omgevingsvergunning voor uw monument aanvraagt, wordt het plan ter toetsing voorgelegd aan de gecombineerde welstands- en monumentencommissie. De commissie beoordeelt plannen ten aanzien van de monumentale aspecten en belangen en brengt vervolgens advies uit aan het college van B&W.

Financiële aspecten

 • Heeft een monumentenstatus gevolgen voor de waarde van mijn pand of de onroerendezaakbelasting?
  • Nee. Uit economisch onderzoek is gebleken dat de status van een gemeentelijk monument niet waardeverhogend of waardedrukkend werkt. De monumentenstatus heeft ook objectief gezien geen enkele negatieve invloed op de waarde van het pand. De veronderstelling dat de aanwijzing tot gemeentelijk monument waardeverminderend zou werken, is dus onterecht.
 • Is er subsidie beschikbaar?
  • Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen subsidie aanvragen voor de restauratie en onderhoud van hun pand.
 • Geldt de subsidie voor het hele pand?
  • De subsidie geldt alleen voor de zogenaamde ‘beeldbepalende kwetsbare’ onderdelen. Dit zijn de onderdelen die van beeldbepalende waarde en kwetsbaar zijn en waarvan de instandhouding extra hoge kosten met zich meebrengt in vergelijking met een pand dat niet is aangewezen als gemeentelijk monument.  Welke onderdelen dit zijn vindt u in de matrix met ‘kwetsbare elementen’, behorend bij de subsidieverordening.
 • Kan ik nu al met onderhoud of herstel beginnen en hiervoor achteraf subsidie bij de gemeente aanvragen?
  • Nee. U dient de subsidie vóór aanvang van de werkzaamheden aan te vragen.
 • Is het verplicht om de werkzaamheden te laten uitvoeren door een erkend bedrijf?
  • Het bedrijf dient te zijn ingeschreven bij de KvK. Daarnaast is het bedrijf bij voorkeur aangesloten bij de Vakgroep Restauratie, of dient aantoonbaar te worden gemaakt dat het betreffende bedrijf ervaring heeft met restauratiewerkzaamheden. 
 • Heb ik recht op fiscale aftrek?
  • Nee, eigenaren van gemeentelijke monumenten hebben geen recht op fiscale aftrek. De bestaande regeling voor eigenaren van rijksmonumenten vervalt per 1 januari 2017.