Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Informatie over de Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Informatie over de Wet Basisregistratie Personen (BRP)

Dit item is verlopen op 26-06-2019.

In de BRP staan niet alleen persoonsgegevens van inwoners van Nederland, maar ook van Nederlanders in het buitenland (Registratie Niet Ingezetenen).

Persoonsgegevens in de BRP

In de BRP worden de persoonsgegevens bijgehouden van iedereen die in Nederland woont. De overheid gebruikt deze persoonsgegevens om haar taken uit te kunnen voeren. Organisaties zoals de Belasting-dienst en UWV gebruiken deze persoonsgegevens bij het verstrekken van uitkeringen en het heffen van belastingen. In de BRP worden onder andere de volgende algemene persoonsgegevens bijgehouden:

•           naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland;

•           gegevens over de ouders;

•           gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap;

•           gegevens over kinderen;

•           gegevens over nationaliteit en eventueel over het verblijfsrecht;

•           verblijfplaats (adres);

•           het burgerservicenummer (BSN).

Iedereen die zich laat inschrijven in de BRP (bij geboorte en (her)vestiging vanuit het buitenland) krijgt een-malig kosteloos een volledig overzicht van zijn/haar gegevens die zijn opgenomen in de BRP.

Hoe komt de BRP aan persoonlijke gegevens?

Er zijn gegevens die u zelf moet doorgeven, bijvoorbeeld als u verhuist, een kind krijgt, in het buitenland trouwt of als een familielid overlijdt. Maar sommige gegevens worden automatisch opgenomen of veranderd in de BRP. Als u bijvoorbeeld in Nederland trouwt, geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand dit door aan de BRP.

Inzage in uw persoonsgegevens in de BRP

U heeft het recht om inzage te vragen in uw gegevens bij de gemeente. U kunt via mijn.overheid.nl ook zelf uw gegevens controleren. Eerst logt u in met uw DigiD. Klik daarna op ‘Persoonlijke gegevens’, boven aan de pagina. Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien. U kunt ook bij de gemeente navragen hoe u geregistreerd staat in de BRP.

Als uw persoonsgegevens in de BRP niet kloppen

  • Zijn uw persoonsgegevens naar uw mening onjuist of onvolledig opgenomen? U heeft dan het recht om een wijziging te vragen. Neemt u daarvoor contact op met Nabia Benjaddi, Annet Brans of Marijke Aeckerlin van team Publiekszaken. U kunt dan een verzoek doen om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. Correctie is alleen mogelijk als u met bewijsstukken aan kunt tonen dat de gegevens niet kloppen. In geval van adoptie kunnen de adoptiefouders verzoeken om verwijdering van enkele gegevens uit de persoonslijst van het geadopteerde kind.

Gegevens uit de BRP gebruiken

Overheidsorganisaties die voor de uitvoering van hun taken persoonsgegevens nodig hebben, ontvangen informatie uit de BRP. Bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij gebruiken uw persoonsgegevens om hun beslissingen goed af te stemmen op uw situatie. Gemeenten zelf maken ook gebruik van de BRP. De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar. Overheidsinstanties bewaken uw privacy en gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit te voeren. Deze overheidsinstanties krijgen niet al uw gegevens, maar alleen de gegevens die ze nodig hebben bij de uitvoering van hun taken. De uitwisseling van gegevens heeft veel voordelen voor overheden en voor bur-gers:

•           Het is niet langer nodig steeds weer dezelfde gegevens door te geven.

•           De dienstverlening van de overheid wordt sneller.

•           De kans op fouten wordt kleiner.

•           Er is minder misbruik van collectieve voorzieningen.

U kunt het gemeentebestuur vragen aan te geven aan wie uw gegevens in het afgelopen jaar zijn verstrekt. Slechts in bijzondere omstandigheden (bijv. als de veiligheid van de staat of opsporing en vervolging van strafbare feiten in het geding zijn) zal over de verstrekking geen mededeling worden gedaan;

Privacybescherming

Voor het gebruik en de toegankelijkheid van gegevens uit de BRP gelden strikte regels. Hierdoor blijft de privacy gewaarborgd. U heeft het recht om de gemeente te vragen om uw persoonsgegevens geheim te houden. Deze geheimhouding geldt niet voor instanties die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren en er daarom recht op hebben.

Vragen

Als u vragen heeft over de BRP kunt u contact opnemen met Nabia Benjaddi, Annet Brans of Marijke Aeckerlin van team Publiek. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer (0499) 583 333 of via info@oirschot.nl.