Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Nieuwe brug over het Wilhelminakanaal bij Oirschot aan de zuidkant

Nieuwe brug over het Wilhelminakanaal bij Oirschot aan de zuidkant

Dit item is verlopen op 10-11-2017.

Oirschot Blijvend verbonden – A58
De A58 tussen Tilburg en Eindhoven wordt verbreed naar een snelweg met in elke rijrichting drie rijkstroken. Om de weg ter hoogte van Oirschot te verbreden is  een extra brug over het Wilhelminakanaal nodig.  

Er zijn dan twee mogelijkheden: aan de noordzijde (de kant van het dorp) of aan de zuidzijde (de kant van Heras Hekwerk). Na een zorgvuldig en intensief samenwerkingsproject met Rijkswaterstaat en Team Oirschot, heeft de gemeente het advies gegeven om de brug over het Wilhelminakanaal aan de zuidkant te verbreden. Rijkswaterstaat heeft dit advies overgenomen. Dat betekent dat Rijkswaterstaat verder kan met de uitwerking van het ontwerp.

Team Oirschot

Al in een vroeg stadium hebben de gemeente en Rijkswaterstaat de inwoners van Oirschot gevraagd om mee te denken over de inpassing van de snelweg bij Oirschot. Uiteindelijk is een groep betrokken en enthousiaste inwoners aan de slag gegaan als ‘Team Oirschot’. Dit is een werkgroep die samen met hun achterban zorgvuldig heeft bekeken welke belangen een rol moeten spelen bij het ontwerp en de inpassing van de verbrede snelweg ter hoogte van Oirschot. Op 19 april heeft Team Oirschot haar advies overhandigd aan wethouder Caspar van Hoek en Karin Weustink, directeur van Rijkswaterstaat. Lees onderaan deze pagina het advies van team Oirschot.

Keuze noord of zuid?

Eén van de te maken keuzes is aan welke kant van het huidige viaduct over het Wilhelminakanaal de verbreding van de A58 het beste kan plaatsvinden. Dit kan aan de noordzijde (de kant van het dorp) of aan de zuidzijde (de kant van Heras Hekwerk) van het bestaande viaduct. Rijkswaterstaat heeft voor deze keuze advies gevraagd aan de gemeente Oirschot. In het proces dat we samen met Team Oirschot en Rijkswaterstaat hebben doorlopen werd duidelijk dat het moeilijk is om onderscheidende argumenten voor één van de zijdes te vinden. Voor de keuze tussen noord en zuid kon Team Oirschot dan ook geen eenduidig advies geven. Om een afweging te kunnen maken tussen noord en zuid hebben wij samen met Team Oirschot en met Rijkswaterstaat een afwegingsmatrix opgesteld en zijn er verbeeldingen gemaakt van de ruimtelijke impact van de twee varianten. Deze documenten leest u onderaan deze pagina.

Zoals we gezamenlijk al eerder hebben vastgesteld, laten de kwantificeerbare (wettelijke) omgevingseffecten nauwelijks verschillen zien tussen de zuidkant en de noordkant. De milieuaspecten zoals geluid en luchtkwaliteit, zijn voor beide kanten vergelijkbaar. Ook wanneer het gaat om het aantal percelen en woningen die worden geraakt zijn de varianten vergelijkbaar. Dit laat overigens onverlet dat de directe gevolgen voor de betrokken aanwonenden en bedrijven bijzonder ingrijpend zullen zijn.

Advies

Na consultatie van de gemeenteraad is het college tot de conclusie gekomen dat er politiek draagvlak is om de brug over het Wilhelminakanaal aan de zuidkant te verbreden (van het dorp af). De overwegingen hierbij zijn de geluidseffecten en het beperken van het ruimtebeslag ter hoogte van het beschermd dorpsgezicht De Boterwijk, Den Heuvel en het gebied Moorland. Een keuze voor de zuidkant betekent dat het verbeteren van de verkeerssituatie rondom de Heuvelsebrug integraal deel gaat uitmaken van dit project (InnovA58).

Op 10 oktober 2017 heeft de gemeente Oirschot het officiële advies aan Rijkswaterstaat gegeven om voor een brug aan de zuidkant te kiezen. De bewoners en eigenaren van de panden en gronden die als gevolg van dit advies geraakt worden, zijn vandaag persoonlijk geïnformeerd door Rijkswaterstaat.

Bezwaren

Vier bedrijven die direct langs de A58 liggen hebben op voorhand bezwaar gemaakt tegen het verbreden van de A58 aan de zuidkant. De door deze bedrijven genoemde bezwaren zijn meegenomen in de afwegingsmatrix en getoetst bij de verbeeldingen. De conclusie is dat de door de bedrijven genoemde knelpunten ook bij een verbreding aan de zuidzijde oplosbaar zijn.

Advies overnemen

Rijkswaterstaat heeft besloten het advies van de gemeente Oirschot over te nemen en gaan nu het Ontwerp Tracébesluit uitwerken. Rijkswaterstaat heeft afgelopen zomer  een ingenieursbureau in de arm genomen dat nu aan de slag gaat met deze uitwerking. Wat daar onder andere bij komt kijken is de vraag wat deze keuze betekent voor de Heuvelsebrug over het Wilhelminakanaal en de fietspaden en wegen onder en nabij de A58. Met de bewoners nabij de brug zijn in het voortraject al verschillende verkennende gesprekken geweest. Nu de keuze definitief is gaat Rijkswaterstaat intensiever met deze mensen in overleg. De komende maanden brengen zij  ook in kaart welke gronden aan de zuidkant aangekocht moeten worden.

Hoe verder?

Het definitieve ontwerp voor de A58 wordt vastgelegd in een Ontwerp Tracébesluit. Dit Ontwerp Tracébesluit en de daarbij behorende milieueffectrapportage moeten eind 2018 klaar zijn, waarna ze ter visie worden gelegd en de formele inspraak start. Als alles goed gaat neemt de minister eind 2019 een definitief Tracébesluit. De start van de realisatie van het project staat gepland voor 2020 en naar verwachting is het project in 2023 klaar.

Om deze planning te halen moet in mei 2018 het wegontwerp gereed zijn. Dit ontwerp wordt in opdracht van Rijkswaterstaat gemaakt door het bureau Witteveen en Bos. Team Oirschot en de gemeente blijven nauw betrokken bij de verdere planuitwerking. De Inpassingsvisie van Feddes Olthof, het advies van Team Oirschot en de verbeeldingen van bureau NieuwBlauw vormen hierbij ons kader.

Vragen?

Meer weten over de verbreding van de A58 kan via www.oirschot.nl/oirschotblijvendverbonden of op de website van Rijkswaterstaat www.innova58.nl. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Inge Peters van Rijkswaterstaat, e-mail inge.peters@rws.nl, telefoon 06 53 39 57 13.