Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Onroerendezaakbelasting

Onroerendezaakbelasting

Dit item is verlopen op 01-04-2018.

WOZ-beschikking
Alle Nederlandse gemeenten heffen Onroerendezaakbelasting (OZB). Dit is een belasting voor alle woningen en niet-woningen die binnen de gemeente liggen.

De opbrengsten van de Onroerendezaakbelastingen gebruikt de gemeente voor een groot aantal algemene uitgaven, zoals de kosten van de brandweer, wegen, openbare verlichting, groenvoorziening, onderwijs, sport, cultuur en recreatie enzovoort.

Bezit u een woning, gebouw of perceel, dan ontvangt u jaarlijks eind februari een aanslag OZB / WOZ-beschikking. Op deze aanslag staat het te betalen bedrag aan OZB en de vastgestelde WOZ-waarde. Huurders (gebruikers) van woningen die belang hebben bij de vastgestelde WOZ-waarde in verband met het vaststellen van de huurprijs, ontvangen enkel een WOZ-beschikking; ze betalen géén OZB.

Hoeveel u moet betalen hangt af van de waarde van de woning of het gebouw waarvan u gebruiker/eigenaar bent en de hoogte van de OZB-tarieven.

Verkoop woning

De situatie op 1 januari is bepalend voor het hele jaar. Dus als u in de loop van het jaar uw huis verkoopt, moet u toch voor het hele jaar OZB betalen. Voor het nieuwe huis betaalt u pas vanaf januari in het volgende jaar. Bij verkoop van een huis wordt het eigenaarsdeel van de OZB door de notaris verrekend. Dit geldt ook voor bedrijfspanden.

Informeel bezwaar

We hebben een informele bezwaarperiode wat inhoudt dat een taxateur een aantal dagen per week aanwezig is om uw vragen te beantwoorden en de gegevens met u te controleren en indien nodig direct aanpast. Vóór het verstrijken van de formele bezwaartermijn van zes weken, heeft u een antwoord op uw vraag/bezwaar zodat u indien nodig nog formeel bezwaar in kan dienen. U kunt een formulier invullen via onze website www.oirschot.nl/belastingen (kies voor WOZ-waarde). U kunt uw vragen ook mailen naar belastingen@oirschot.nl. Als u vermeld om welk pand het gaat en wat uw vragen zijn, nemen wij contact met u op.

Bezwaar

Bent u van mening dat uw WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, dan kunt u hiertegen formeel bezwaar maken. Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, dan zien we dat ook als een bezwaar tegen de aanslag OZB. Als de WOZ-waarde wordt verlaagd, wordt automatisch de aanslag OZB verlaagd.

Bezwaar maken via “no cure no pay” bureau, is dat écht gratis ?

Via advertenties en reclameflyers bieden bureaus en makelaars zich aan om voor u gratis bezwaar te maken tegen de WOZ-beschikking die u ontvangt. Dit klinkt goed: niet geschoten is altijd mis. Wie weet wordt de WOZ-waarde verlaagd en krijg je belastinggeld terug. Maar hoe werkt dit nu en is gratis wel écht gratis?

Veel inwoners weten niet dat het deze bureaus puur om de kostenvergoeding gaat. Wanneer een WOZ-waarde namelijk wordt verlaagd, is de gemeente wettelijk verplicht een kostenvergoeding te betalen aan deze bureaus. Doordat we als gemeente veel bezwaren van bureaus ontvangen, schieten de kosten rondom de WOZ enorm omhoog. De gemeente is genoodzaakt om deze kosten te verhalen door de belasting (OZB) te verhogen. Op die manier is helaas het gratis waar “no cure no pay” bureaus mee adverteren helemaal niet “gratis”.

Uw eigen informele óf formele bezwaar wordt op dezelfde professionele manier beoordeeld en behandeld als een bezwaar dat wordt ingediend door een “no cure no pay” bureau. Het voordeel hiervan is dat er geen onnodige kostenvergoedingen worden geëist, waardoor uw bezwaar voor u dan ook echt gratis is.

Openbaarheid WOZ-waarde

De WOZ-waarde van woningen is vanaf 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Vanaf dat moment kunt u de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen in heel Nederland. Iedereen kan eenvoudig en laagdrempelig de WOZ-waarde  opvragen bij één centraal punt, www.wozwaardeloket.nl door de woning waarvan u de waarde wilt weten aan te klikken op een plattegrond of een adres op te geven.Het betreft vooralsnog alleen de WOZ-waarde van woningen en bijvoorbeeld niet van bedrijfspanden.

Aanslag/WOZ-beschikking via de Berichtenbox van MijnOverheid

Vanaf 2017 krijgen inwoners die zijn aangemeld bij MijnOverheid hun aanslag / beschikking in hun Berichtenbox op MijnOverheid. Zodra het digitale biljet in de Berichtenbox is geplaatst krijgt de inwoner een melding via de mail dat er een bericht klaar staat. Deze inwoners krijgen de aanslag dus NIET meer via de post.

Ook digitaal ontvangen?

Meld u aan op MijnOverheid zodat u in 2019 uw aanslagbiljet digitaal in plaats van op papier kan ontvangen. Dankzij uw aanmelding op MijnOverheid bespaart de Gemeente Oirschot op print- en portokosten en denken we aan het milieu.

Informatieve websites

Voor meer informatie over de gemeentelijke belastingen en heffingen, waardebepaling van uw pand en de Wet WOZ kunt u terecht op www.oirschot.nl/belastingen . Op MijnOverheid kunt u met uw DigiD-code inloggen en informatie vinden over de WOZ-waarde van uw woning. Naast de WOZ waarde kunt u ook het taxatieverslag inzien en downloaden. Voor algemene informatie over de wet WOZ kunt de site www.wozinformatie.nl/publieksinformatie raadplegen.

Hebt u nog vragen?

Dan kunt terecht bij het team belastingen van de gemeente Oirschot:

Telefoon:                                    (0499) 58 33 33
Bezoekadres:                             Deken Frankenstraat 3, 5688 AK Oirschot
E-mail                                         belastingen@oirschot.nl
Twitter:                                       @gem_oirschot
Facebook:                                  www.facebook.com/gemeenteoirschot
Whatsapp gemeente Oirschot:  (06) 23 20 98 13