Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Op de agenda van de raad 12 december

Op de agenda van de raad 12 december

Dit item is verlopen op 20-12-2017.

Op dinsdag 12 december 2017 worden de volgende openbare bijeenkomsten van de raad gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis:

Rapport van de Rekenkamercommissie “Jeugdzorg op de goede weg” van 20.00 uur – 21.30 uur

In de periode juli 2016 tot maart 2017 heeft de Rekenkamercommissie Kempengemeenten onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop in Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot invulling is gegeven aan de transitie Jeugdzorg. Doelstelling van het onderzoek is het vaststellen hoe de jeugdzorg zich in deze gemeenten heeft ontwikkeld en of de gemeenten op de goede weg zijn. De rapportage “Jeugdzorg op de goede weg?” is inmiddels verschenen. De Rekenkamercommissie Kempengemeenten licht de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek toe. Na deze toelichting krijgen de raadsfracties de gelegenheid om op het onderzoek te reflecteren en met elkaar in gesprek te gaan.

Rondetafelgesprek over de Erfgoednota 2018-2028 van 21-30 uur – 23.00 uur

We lichten het nieuwe erfgoedbeleid van de gemeente Oirschot toe  waarin de erfgoedidentiteit van Oirschot, het belang van erfgoed en het erfgoedbeleid aan bod komen. Daarnaast gaan we in op de kansen die erfgoed biedt voor Oirschot in relatie tot recreatie en toerisme en de ruimtelijke ontwikkeling. De Erfgoednota 2018-2028 is na 5 december beschikbaar.

B&W-informatiebijeenkomst van  20.00 uur – 21.30 uur over Wonen Commissiekamer beneden

Wooninc. geeft u een toelichting op haar organisatiemodel en inzicht in scenario’s bij diverse beleidsvarianten.

Wooninc. werkt volgens de principes van een integraal, strategisch sturingsconcept voor woningcorporaties: het DrieKamerModel. Tijdens deze avond geeft Wooninc. u een toelichting op dit model en de scheiding van de diverse rollen binnen de corporatie. Verder geeft Wooninc. een toelichting op haar strategisch portefeuilleplan in Oirschot. Het strategisch portefeuilleplan geeft de samenhang tussen maatschappelijke doelstellingen, de gewenste portefeuille in de toekomst en de financiële restricties weer. In overleg met de gemeente zijn er scenario’s ingericht en doorgerekend op het gebied van duurzaamheid, nieuwbouw en betaalbaarheid. Op deze manier maakt Wooninc. inzichtelijk hoe we ervoor kunnen zorgen dat de inwoners van Oirschot zo goed mogelijk bediend worden met sociale woningen en welke dilemma’s er zijn.

Een overzicht van alle vergaderingen met -zo mogelijk bijbehorende documenten- vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs, 06-48136957 of griffie@oirschot.nl