Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Op de agenda van de raad 18 september 2018

Op de agenda van de raad 18 september 2018

Dit item is verlopen op 19-09-2018.

Op dinsdag 18 september 2018 worden de volgende openbare bijeenkomsten van de raad gehouden:

Tijdstip            : 19.30 uur – 21.30 uur

Locatie            : Raadszaal

Onderwerp      : B&W-informatiebijeenkomst  over “Oirschot Blijvend Oirschot”.

Tijdens de bijeenkomst nemen wij u mee in de laatste stand van zaken van de projecten onder het programma ‘Oirschot blijvend Verbonden’ en willen wij het vervolgproces met u delen

Over de inpassing van de Randweg in het gebied de Kemmer heeft MTD Landschapsarchitecten onlangs haar rapport opgeleverd over het doorlopen participatietraject met de stakeholders. Rijkswaterstaat heeft voor de zomer een aantal inloopavonden georganiseerd over de inpassing en verbreding van de rijksweg A58. Naar aanleiding hiervan hebben wij begin september bestuurlijk overleg gevoerd o.a. over de rol, positie en beïnvloedingsruimte van gemeente Oirschot in het project en vooral aandacht gevraagd voor de wijze waarop Rijkswaterstaat het proces heeft vormgegeven.

Binnen het project Groene Corridor vinden op korte termijn een aantal belangrijke stappen plaats o.a. de bosomvorming langs de Eindhovensedijk (defensieterrein) en de opstart van aanleg van de langzaam verkeersbrug.

Op 20 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Oirschot een belangrijke stap in de aanpak van de regionale bereikbaarheidsopgave gezet door het bestemmingsplan ‘Weginfrastructuur Eindhoven Noordwest, Oirschot en Best’ voor haar grondgebied vast te stellen alsook heeft zij een krediet van € 1 miljoen beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten voor de realisatie van de weg, de ‘Challengevariant’. Inmiddels is het bestemmingsplan Weginfrastructuur Eindhoven-Noordwest, Oirschot best onherroepelijk geworden en zijn overeenkomsten met Eindhoven ten behoeve van de uitvoering in concept gereed.

Sindsdien hebben gemeenten Eindhoven en Oirschot, Ministerie van Defensie en  Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties (Rijksvastgoeddienst) nauw samengewerkt om de gronden die benodigd zijn voor aanleg van de weg, over en weer beschikbaar te krijgen. Daarbij is verband gelegd met de herinrichting van het Compagnies Oefenterrein (COT) op de Oirschotse heide en hoe om te gaan met het toekomstig recreatief medegebruik.  U wordt bijgepraat over de recente ontwikkelingen.

Tijdstip            : 21.30 uur – 22.30 uur

Locatie            : Raadszaal

Onderwerp      : B&W-informatiebijeenkomst  over “Visit Oirschot”.

Op 1 januari 2018 heeft de fusie plaatsgevonden tussen de VVV /Sitro en het Centrummanagement Oirschot in de nieuwe stichting Visit Oirschot. Tot dusver is gewerkt aan de verdere opbouw en professionalisering van de organisatie. Binnen Visit Oirschot is verder de doorontwikkeling van een breed op te richten ondernemersfonds opgepakt. In samenwerking met gemeente Oirschot zal in 2019 het ondernemersfonds worden ingericht. Tenslotte zijn we aan de slag met onze positionering en profilering van Oirschot als erfgoedgemeente in de Brainportregio. Hier hoort ook een merkstrategie bij. Een merkstrategie gaat o.a. over een visueel herkenbaar beeldmerk, lettertype en beeldtaal/tekstuele uitingen. Tijdens de raadsbijeenkomst praten wij u bij over de doorontwikkeling van  Visit Oirschot / Brandstore, staan we stil bij het proces van de merkstrategie en wat dit betekent voor Oirschot en lichten wij kort het aanstaande proces rond het ondernemersfonds toe. 

Een overzicht van alle vergaderingen met -zo mogelijk bijbehorende documenten- vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs, 06-48136957 of griffie@oirschot.nl