Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Uit de vergadering van het college van B&W

Uit de vergadering van het college van B&W

Dit item is verlopen op 26-04-2017.

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders (college van B&W). Ze nemen dan besluiten over allerhande zaken. Om u op de hoogte te houden halen we in deze rubriek wekelijks enkele besluiten naar voren. Wilt u de volledige besluitenlijst inzien, ga dan naar www.oirschot.nl.

Ontwikkelingen urgentie- en knelpuntgebieden

Op 21 april 2015 heeft de gemeenteraad van Oirschot twee urgentiegebieden en tien knelpuntgebieden aangewezen, waaronder de drie knelpuntgebieden Notel, Heibloemdijk/Broekstraat en Polsdonken. Het oplossen van de overbelasting door veehouderijen is een belangrijk onderdeel in de Oirschotse ambitie om een zorgvuldige, duurzamere veehouderij te realiseren. De gemeente maakt samen met inwoners, veehouders en andere betrokkenen in het gebied een verbeterplan.

Voor de knelpuntgebieden Notel, Heibloemdijk/Broekstraat en Polsdonken zijn onlangs verbeterplannen opgesteld. In deze verbeterplannen is opgenomen wat de oorzaak is van de overlast in deze gebieden en hoe de overlast kan worden opgelost. De concept-verbeterplannen zijn vooraf naar alle betrokkenen gestuurd die actief zijn in deze gebieden. De reacties op deze concept-verbeterplannen zijn verwerkt in de definitieve plannen. Deze worden voorgelegd aan het college van B&W om er kennis van te nemen en deze vast te stellen.

Een belangrijk aspect in alle drie de verbeterplannen is het aspect geur. In de verbeterplannen is het traject beschreven hoe richting 2020 stapsgewijs de overbelasting in geur wordt teruggebracht. Op een aantal plekken is de overbelasting in geur al grotendeels weggenomen door wijzigen op de bedrijven die zijn gelegen in de knelpuntgebieden.

Vóór 2020 moeten alle actiepunten uit de verbeterplannen zijn uitgevoerd. De gemeente Oirschot houdt de voortgang in de gaten voor alle verbeterplannen.