Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Verbetering leefkwaliteit buitengebied krijgt vorm

Verbetering leefkwaliteit buitengebied krijgt vorm

Dit item is verlopen op 01-11-2017.

Sinds 2015 werkt de gemeente Oirschot planmatig aan de verbetering van het buitengebied. De politiek stelde toen vast dat in 12 aangewezen gebieden sprake was van overlast van de intensieve veehouderij. Bewoners in die gebieden konden zich uitspreken over problemen, maar er is ook onderzoek gedaan op basis van de aantallen dieren in de gebieden. 

Op basis van die inventarisatie is gemeente met bewoners en ondernemers aan de slag gegaan om maatregelen te bedenken om de leefkwaliteit te verbeteren.

Bewoners maakten melding van zaken als geurklachten, zorgen over fijnstof, vliegenoverlast maar ook de achteruitgang van het landschap met de komst van stallen. Tot afgelopen voorjaar heeft gemeente dan ook veel gesprekken gevoerd met ondernemers en bewoners om samen maatregelen te bedenken waarmee we deze problemen kunnen aanpakken. Dit is een intensief proces omdat telkens verschillende belangen op tafel liggen. Niet alle oplossingen zijn uitvoerbaar of financieel haalbaar. Maar soms kan met vrij eenvoudige middelen al een daadwerkelijke verbetering worden bereikt. Daar in die gebieden samen met ondernemers en bewoners het gesprek over aangaan, de tegenstellingen onderkennen is al een eerste stap. Inmiddels mogen we spreken van een succesvol gebiedsproces want er zijn in een kleine 2 jaar voor 9 gebieden verbeterplannen gereedgekomen.    

Nu komt het aan op uitvoering

In 2015 hebben we de afspraak gemaakt dat we voor 2020 een einde willen maken aan de overlast. Maar voor het realiseren van de maatregelen uit de verbeterplannen geldt hoe sneller hoe beter. Dat betekent dat bedrijven nu vergunningen aanvragen en maatregelen doorvoeren. Dit proces gaan we vanuit gemeente Oirschot nauwlettend volgen. We blijven hierover in gesprek met ondernemers en betrokkenen.

Overgebleven gebieden

Niet voor elk gebied ligt er al een verbeterplan. Soms zijn de verschillen in belangen nog groot en lukt het niet om extra maatregelen met elkaar af te spreken. Daar ligt een taak voor de gemeente om met gericht toezicht en handhaving bedrijven in elk geval aan te spreken wanneer men zich niet aan wet- en regelgeving houdt.

Voor enkele gebieden zoals het gebied Nieuwedijk en gebied Voorste Heistraat/Heikant zijn we momenteel nog  volop in gesprek om met  betrokken ondernemers en bewoners een verbeterplan te maken. Als er in de komende weken en of maanden een verbeterplan komt waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden, dan kunnen we ook hier aan de slag met concrete maatregelen die daadwerkelijk betekenis hebben voor de leefkwaliteit in Oirschot.