Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Verbeterplan urgentiegebied Voorste Heistraat – Heikant vastgesteld

Verbeterplan urgentiegebied Voorste Heistraat – Heikant vastgesteld

Dit item is verlopen op 29-11-2017.

Stand van zaken urgentiegebieden
De gemeente Oirschot wil de overlast van de intensieve veehouderij terugdringen en streeft naar een duurzame veehouderij in 2020. Sinds 2015 is hiervoor een gebiedsproces gaande in  onze gemeente. Samen met ondernemers en bewoners werkt de gemeente in 12 urgentie- en knelpuntgebieden aan verbetering van de leefkwaliteit.

We maken samen verbeterplannen voor deze gebieden. In de verbeterplannen staan alle maatregelen die draagvlak hebben bij de betrokkenen in de gebieden. Zo hopen we dat iedereen zich thuis voelt in onze groene gemeente.

De verbeterplannen

Dit soort gebiedsprocessen zijn erg intensief. Met een groot aantal betrokkenen kunnen soms kleine en soms grotere stappen worden gezet. Daarnaast zijn de oplossingen die geboden worden vaak op lange termijn merkbaar. Het vergt van alle partijen veel energie en geduld. In de verbeterplannen die klaar zijn, zijn de grote inspanningen en positieve resultaten die we tot nu toe bereikt hebben te zien. In totaal hebben we in negen gebieden gewerkt, samen met ruim 150 ondernemers en bewoners om de situatie in de gemeente te verbeteren. We hebben 15 grote knelpunten gesignaleerd, dit zijn gebieden waar sprake is van overbelasting. Met gezamenlijke afspraken hebben we 12 van deze knelpunten opgeheven.  Een mooi resultaat, maar er is ook zeker nog werk aan de winkel om de laatste knelpunten op te lossen.   

Door goede bedrijven op een mooie manier in te passen in het landschap, en hier ook toezicht op te houden, werken we aan meer draagvlak bij de omwonenden van de bedrijven. Ook zaken als verkeersproblematiek en ongediertebestrijding worden in enkele gebieden opgepakt. De vastgestelde verbeterplannen zijn in te zien via www.oirschot.nl/urgentiegebieden.

Urgentiegebied Voorste Heistraat - Heikant

Op 7 november heeft het college van burgemeester en wethouders het verbeterplan voor urgentiegebied Voorste Heistraat-Heikant vastgesteld. Zoals in alle verbeterplannen is ook hier eerst onderzocht wat de oorzaak is van de overlast in het gebied en welke urgente problemen moeten worden aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan overbelasting van geur en fijnstof op woningen. In het verbeterplan staan de oplossingsrichtingen beschreven om deze problemen op te lossen. De mogelijke oplossingen zijn met de betrokken bewoners en ondernemers in het gebied tot stand gekomen. Daarna hebben we deze besproken met alle bewoners en ondernemers die wonen en werken aan de Heikant, Voorste Heistraat en Achterste Heistraat.

Aan de hand van de reacties die we tijdens dit gesprek hebben gekregen hebben we het verbeterplan met de oplossingen die erin staan aangepast en aangescherpt. Uiteraard hebben we daarbij niet aan allen wensen kunnen voldoen. Nu het verbeterplan officieel is vastgesteld, kunnen de ondernemers subsidie aanvragen bij de Provincie. Deze subsidie is nodig voor het realiseren van de gekozen oplossingen.

Vervolg

In twee gebieden zijn we nog niet tot verbeterplan gekomen. We werken hard aan nog een laatste verbeterplan, voor een ander gebied ligt er een bestaand convenant. Veel acties en maatregelen die in de verbeterplannen zijn opgenomen moeten tussen nu en 2020 nog effect krijgen omdat bedrijven moeten investeren of hun bedrijfsvoering aan moeten passen. Daarnaast moeten we voor enkele overgebleven knelpunten mogelijk nieuw of verder onderzoek doen. Het gereedkomen van de verbeterplannen is een belangrijke stap om de veehouderij duurzaam te maken in Oirschot. De uitvoering van de verbeterplannen wordt nu samen met gemeente ondernemers en bewoners verder opgepakt.