Home » Inwoners » Actueel » Nieuws » Voortgang IKC de Klep

Voortgang IKC de Klep

Dit item is verlopen op 01-05-2019.

De gemeenteraad sprak in juni 2017 via een motie politiek-bestuurlijk commitment uit voor een Integraal Kindcentrum (IKC) op sportpark De Klep. Een Integraal Kindcentrum is een voorziening waarin organisaties als onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd. In januari 2018 is hierover een intentieovereenkomst tussen alle betrokken partijen gesloten. De afgelopen maanden vond een nadere verkenning plaats.

Op basis van verschillende raadsbijeenkomsten in de afgelopen periode is het college van burgemeester en wethouders van mening dat de tijd nog niet rijp is om een besluit te nemen over een kindcentrum op De Klep.

Breder perspectief bekijken

Het college vindt het belangrijk om de besluitvorming over IKC De Klep in een breder financieel perspectief te plaatsen en – samen met andere grote plannen van de gemeente – onderdeel te maken van de Perspectiefnota 2020-2030 en de begrotingsbehandeling voor 2020. Zo kunnen we een betere (financiële) integrale afweging maken over alle gemeentelijke ambities.

Verder onderzoek

De komende maanden vindt nog een verdere financiële verkenning plaats van het IKC. Die informatie gebruiken we, samen met de al beschikbare informatie, bij de behandeling van de begroting. De gemeenteraad kan dan de afweging maken in hoeverre het scenario van een IKC op sportpark De Klep financieel haalbaar is. Daarnaast worden er enkele alternatieve scenario’s voor onderwijs in de Beerzen onderzocht. Voor meer informatie verwijzen we u naar de raadsinformatiebrief die u op onze website kunt vinden via www.oirschot.nl/raadsinformatiebrieven.