Home » Inwoners » Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

De gemeente Oirschot beschikt over talloze kwaliteiten: prachtige natuurgebieden, een fraai landschap en indrukwekkende cultuurhistorie. Met aantrekkelijke woonkernen, kansen om te ondernemen, mogelijkheden om te werken én de vrije tijd door te brengen, is het goed toeven in Oirschot. Onze kernboodschap verwoordt dat goed: Oirschot: Monumentaal, Ondernemend en Groen: daar voelt de MENS zich thuis.

Om te zorgen dat Oirschot ook in de toekomst een fijne, gezonde en veilige gemeente is om te wonen, werken en te recreëren, is de Omgevingsvisie Oirschot opgesteld. De Omgevingsvisie is een strategische visie op onze fysieke leefomgeving. Vanaf het begin heeft de gemeente veel informatie uit de samenleving opgehaald. Er zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd en we hebben een peiling gedaan met de leden van ons inwonerpanel. Alle ideeën van inwoners en ondernemers over kansen, knelpunten en kwaliteiten hebben we vertaald naar doelen en ambities voor onze leefomgeving.

Een duidelijke koers voor ontwikkelingen in onze omgeving

De Omgevingsvisie zorgt voor een duidelijke koers, waarbij actuele ontwikkelingen zijn meegenomen. Het dient als inspiratiekader voor initiatieven, geeft de gemeente een handvat voor de beoordeling van plannen van inwoners en initiatiefnemers en het zorgt voor houvast bij het bepalen van uitgangspunten voor regionale opgaven.

Samen naar een nieuwe manier van werken

De uitvoering van de Omgevingsvisie is een essentieel onderdeel van de visie en brengt een nieuwe werkwijze met zich mee. Meer integraal, met onder andere een digitale ontmoetingsplek. Deze nieuwe werkwijze wordt toegepast bij de projecten die zijn opgenomen in het projectenprogramma. Het projectenprogramma is opgenomen in bijlage 3 van de Omgevingsvisie.

Projectenprogramma als leidraad voor de uitvoering

Het projectenprogramma is een momentopname, dynamisch en niet uitputtend. We nodigen initiatiefnemers uit om nieuwe projecten toe te voegen. Hiervoor gaat de gemeente bijeenkomsten organiseren en richten we een digitale ontmoetingsplek in. Binnenkort volgt hier meer informatie over. Heeft u nu al een goed project-idee, dan kunt u een afspraak maken via www.oirschot.nl/afspraak of telefonisch via 0499-583333 met Katrin Schellekens of Jos van Mierlo.

Planning

Veel inwoners en ondernemers zijn betrokken bij het opstellen van de Omgevingsvisie. De ontwerp-omgevingsvisie heeft met ingang van donderdag 19 januari 2017 zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn was een ieder in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken bij de gemeenteraad. In totaal zijn 7 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn behandeld. In de Omgevingsvisie zijn naast wijzigingen naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen een aantal ambtshalve en bestuurlijke wijzigingen doorgevoerd. Door de wijzigingen is de Omgevingsvisie verbeterd en completer. De Omgevingsvisie is op 26 september 2017 door de raad vastgesteld. Na vaststelling van de Omgevingsvisie is gestart met de uitwerking van de Omgevingsvisie.

Documenten

Van de ingediende zienswijzen en de behandeling van de zienswijzen is een zienswijzennota opgesteld. De zienswijzennota heeft als doel om de indieners van de zienswijzen en belangstellenden kennis te laten nemen van de ingediende reacties en van het standpunt van het gemeentebestuur.

De visie geeft in hoofdstuk 2 per thema en per gebied richting aan Oirschot. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de uitvoering. In bijlage 3 is het projectenprogramma opgenomen. Het projectenprogramma is een momentopname, dynamisch en niet uitputtend.

Hieronder kunt u beide documenten lezen.