Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Bestemmingsplan aanpassen

Bestemmingsplan aanpassen

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Een principeverzoek voor het aanpassen van een bestemmingsplan kunt u als burger of als organisatie, vereniging of instelling indienen.

Als burger kunt u de aanvraag digitaal doen. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Als organisatie, vereniging en instelling kunt u momenteel helaas de aanvraag nog niet digitaal doen. U kunt gebruik maken van een Word-formulier dat u kunt opsturen naar de gemeente. 

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

 1. Wijzigingsplan/uitwerkingsplan (ex art. 3.6 leden a of b Wro) : € 8.280,00 eventueel vermeerderd met externe advies- en /of onderzoekskosten.
 2. Indien een initiatief niet past binnen het bestemmingsplan, dan geldt afhankelijk van de te voeren procedure (projectbesluit en/of bestemmingsplanherziening) een gedifferentieerd tarief, eventueel vermeerderd met externe advies- en /of onderzoekskosten.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

 • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
 • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
 • Mogen wegen worden aangelegd?
 • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen.

Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Iedereen die er belang bij heeft kan vragen een bestemmingsplan aan te passen. Dit is bijvoorbeeld zo als u in het gebied woont waar het plan over gaat.

U kunt vragen een bestaand bestemmingsplan aan te passen. Maar u kunt ook vragen om een verandering in een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

Neem eerst contact op met de gemeente. Dan weet u meteen of u kunt vragen om verandering in een bestemmingsplan en hoe u dit doet.

Aanpassen bestemmingsplan dat nog niet definitief is

De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan dat iedereen 6 weken lang kan bekijken. Dit wordt vooraf bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en de gemeentelijke website. Daarna doet u het volgende:

 • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl.
 • Geef uw mening over het plan (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken nadat het is bekendgemaakt.
 • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast. Nu kunt u beroep indienen als u het plan nog steeds wilt veranderen. Doe dit binnen 6 weken nadat het is vastgesteld.
 • Uw beroep dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Aanpassen bestaand bestemmingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Is de gemeente het met u eens? Dan kan zij het bestemmingsplan aanpassen.

U kunt dit direct doen onder het tabblad direct regelen.

U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

Geef de gemeente documenten die duidelijk maken waarom u het bestemmingsplan wilt veranderen, zoals:

 • omschrijving van bouwplannen
 • bouwtekeningen (oude en nieuwe situatie)
 • situatietekeningen en/of plattegrond