Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499 - 583333 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het tarief voor het in behandeling nemen van een:

 • aanvraag tot het verkrijgen van een nieuwe vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet bedraagt € 474,85;
 • aanvraag tot het wijzigen van de vergunning op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet (wijzigen inrichting) bedraagt € 168,55;
 • aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Drank- en Horecawet (wijzigen aanhangsel) bedraagt € 168,55. 
U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U hebt een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank verkoopt om in het pand/terras waar het verkocht wordt op te drinken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

 • horecabedrijf (café of restaurant)
 • sportkantine, verenigingslokaal of bedrijfsrestaurant
 • cafetaria en snackbar met een eetgedeelte, afgeschermd van het afhaalgedeelte

U hebt een drank en horecavergunning nodig als u sterk alcoholische drank verkoopt via een slijterij.

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

U hebt geen drank- en horecavergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt, zoals bier of wijn, voor consumptie elders dan ter plaatse. De alcoholhoudende drank mag dan niet geopend en niet opgedronken worden in het pand waar het verkocht wordt. Dit is het bijvoorbeeld het geval bij:

 • levensmiddelenbedrijven
 • supermarkten

Wilt u alcohol schenken tijdens een evenement? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wijzigt uw inrichting. Ook dat moet u melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten drank- en horecavergunningen.

 • Model A en daarbij horende Bijlage Model A is bestemd voor de reguliere commerciële horeca. Daarmee bedoelen we cafés, restaurants, slijterijen, hotels en dergelijke.
 • Model B en daarbij horende Bijlage Model B is bestemd voor een buurthuis, sportkantine, museum en dergelijke (een drank- en horecavergunning voor de zogenoemde paracommerciële horeca).

Levensmiddelenbedrijven, supermarkten en cafetaria’s en snackbars met uitsluitend een afhaalgedeelte mogen zonder drank- en horecavergunning wel zwakalcoholhoudende drank verkopen voor consumptie elders dan ter plaatse, dus de drank mag daar niet geopend en opgedronken worden.

U mag geen alcohol verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar. U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar
 • alle leidinggevenden zijn van goed gedrag en hebben dus geen strafblad
 • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig. De leidinggevenden staan vermeld op het aanhangsel bij de vergunning.
 • elke leidinggevende heeft een Verklaring Sociale Hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid
 • uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte
 • er zijn geen weigeringsgronden op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol verkopen gelden extra voorwaarden:

 • huisregels ophangen in kantines
 • cursussen voor barvrijwilligers
 • opstellen van een bestuursreglement (in verband met alcoholgebruik)
 • de uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen
 • er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een Verklaring Sociale Hygiëne
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig
U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

In te dienen stukken of gegevens

In te dienen stukken of gegevens voor een Drank- en Horecavergunning

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Model A (commerciële horeca) of Model B (paracommerciële horeca);
 • Ingevuld en ondertekend formulier Bijlage Model A (commerciële horeca of Bijlage Model B (paracommerciële horeca);
 • Ingevuld en ondertekend BIBOB-formulier, compleet met alle bijlagen (niet bij paracommerciële horeca of slijterij);
 • Bewijs van inschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden;
 • Een door beide partijen geparafeerde en getekende koop-, pacht-, of huurcontract of het eigendomsbewijs van het pand;
 • Plattegrondtekening van de inrichting, inclusief aanduiding van functie van de ruimte, de afmetingen en oppervlakten, schaal 1:100;
 • Plattegrondtekening van het terras, schaal 1:100 (indien van toepassing);
 • Foto van het terrasmeubilair (indien van toepassing);
 • Statuten van de vereniging of besloten vennootschap (indien van toepassing);
 • Oprichtingsakte van de besloten vennootschap i.o. (indien van toepassing);

Extra in te dienen stukken of gegevens voor een paracommerciële inrichting
 

 • Ondertekend bestuursreglement;
 • Lijst met barvrijwilligers;
 • Overzicht van de openingstijden.

In te dienen stukken of gegevens bij melding wijzigen aanhangsel leidinggevende of melding wijziging inrichting

 • Ingevuld en ondertekend meldingsformulier wijzigen beheerder/leidinggevenden of wijziging inrichting;
 • Bewijs van inschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden;
 • Bij wijziging inrichting: een plattegrondtekening van de inrichting, inclusief aanduiding van functie van de ruimte, de afmetingen en oppervlakten, schaal 1:100;
 • Bij wijzigen inrichting: een plattegrondtekening van het terras, schaal 1:100 (indien dit wijzigt);
 • Bij wijzen inrichting: een foto van het terrasmeubilair (indien dit wijzigt).
U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • U krijgt binnen 8 weken bericht.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een vereniging of stichting krijgt u binnen 6 maanden bericht.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

Wet BIBOB

Voorkom misbruik vergunningen, subsidies en aanbestedingen

BIBOB staat voor Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Overheden (zoals gemeenten) kunnen de achtergrond van een bedrijf of persoon onderzoeken bij een af te geven of afgegeven vergunning of een subsidie of bij het gunnen van een overheidsopdracht. Dit is geregeld in de Wet BIBOB.

Als sprake is van criminele antecedenten of als er sprake is van het witwassen van gelden afkomstig uit strafbare feiten, kan de vergunning, subsidie of opdracht worden geweigerd. Zo wordt voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit ondersteunt en een vermenging van boven- en onderwereld ontstaat. Achtergrond Wet BIBOB
In 1996 constateerde de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden (Van Traa) dat criminele organisaties in bepaalde gevallen afhankelijk zijn van vergunningen, subsidies of aanbestedingen. Deze worden soms misbruikt ten behoeve van criminele activiteiten. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en het ontstaan van machtsposities met witgewassen geld. Ook komt het voor dat legale personen of bedrijven overtredingen begaan of misdrijven plegen met vergunningen of subsidies. Of dat er ingeschreven wordt op overheidsopdrachten met als doel illegaal verkregen vermogen wit te wassen. Met de Wet BIBOB kunnen bestuursorganen malafide ondernemers buiten de deur houden en zo een bijdrage leveren aan gezond en integer ondernemerschap. Bureau BIBOB voert een onderzoek uit naar de integriteit van aanvragers of gegadigden, en adviseert het bestuursorgaan hierover. Wanneer kan ik met de Wet BIBOB te maken krijgen?
U kunt met de Wet BIBOB te maken krijgen indien u werkzaam bent bij een gemeente, provincie, waterschap, ministerie of bij de politie. Vermoedt u dat een vergunning voor verkeerde doeleinden wordt gebruikt of heeft u twijfels over de integriteit van een aanvrager van een vergunning? Dien dan bij Bureau BIBOB een adviesaanvraag in. Ook als burger of ondernemer kunt u te maken krijgen met deze wet. Bijvoorbeeld als u een beschikkingsaanvraag heeft ingediend of bij inschrijving op een overheidsopdracht. Uitvoering door Bureau BIBOB van dienst Justis
Dienst Justis (Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening) geeft BIBOB-adviezen af over het mogelijke gevaar dat bepaalde vergunningen, subsidies, verklaringen of aanbestedingen misbruikt zullen worden voor criminele activiteiten. De gemeente (of een andere overheidsinstantie) die het BIBOB-advies heeft aangevraagd, besluit vervolgens om deze te verlenen of in te trekken. Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan contact op met Bureau BIBOB.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0497-531300 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Commerciele horeca

Voor drank- en horecavergunningen in de commerciële horeca is de Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB) van toepassing. Via deze wet kan de gemeente een vergunning weigeren of intrekken als er ernstig gevaar bestaat dat de ondernemer deze gebruikt voor strafbare feiten of dat er een strafbaar feit is gepleegd om de vergunning te krijgen.

Paracommerciele horeca

Aan vergunningen van model B (paracommerciële horeca) kan de gemeente voorschriften en beperkingen verbinden om oneigenlijke concurrentie met de reguliere commerciële horeca te voorkomen. Zo mogen in buurthuizen en sportkantines bijvoorbeeld geen bruiloften en partijen worden georganiseerd.