Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Kinderen mogen vanaf hun 4e jaar naar het basisonderwijs. Vanaf hun 5e jaar is dat verplicht. Deze leerplicht geldt totdat een kind minstens 12 jaar op school heeft gezeten of aan het eind van het schooljaar waarin hij/zij 16 jaar oud wordt. Na deze volledige leerplicht zijn kinderen nog tot hun18e verjaardag kwalificatieplichtig. Dit betekent dat ze tot die tijd nog verder moeten Ieren om een MBO2-, HAVO- of VWO-diploma te behalen.

Als ze voor hun 18e verjaardag één van deze diploma's behalen dan eindigt op dat moment ook de kwalificatieplicht.

Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Alleen in uitzonderingsgevallen kunt u extra (vakantie)verlof vragen. Dit doet u bij de school.

Elke gemeente heeft een leerplichtambtenaar die ervoor moet zorgen dat de schooluitval tot een minimum beperkt blijft. Bij verzuim voert de leerplichtambtenaar gesprekken met de leerling, de ouders en/of de school met als doel dat de leerling de opleiding afmaakt. Als er sprake is van (herhaalde) onwil, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. In geval van ernstige problemen kan de ambtenaar de hulp inroepen van bijvoorbeeld de jeugdhulpverlening of maatschappelijk werk.

Wat is leerplicht?

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling:

 • vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar 
 • vrijstelling van inschrijving op een school
 • vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof)
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

A. Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Vrijstelling

1. Vakantieverlof (aanvraag op grond van artikel 13a; vakantie)

Een verzoek om vakantieverlof dient (het liefst) minimaal 8 weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Aanvraagformulieren zijn bij de directeur van betreffende school op te vragen.

Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders, voogden of verzorgers het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties (van het betreffende schooljaar) op vakantie te gaan; een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Dit verlof

 • mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder (art. 11g)

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen of minder dient zo spoedig mogelijk bij het hoofd van de school te worden aangevraagd (bij voorkeur 8 weken van te voren). Als er geen verlof is gevraagd, kan het hoofd alsnog verlof verlenen, indien het binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering de redenen daarvan worden medegedeeld.

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de jongere of de ouders zijn gelegen.

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, voorzover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • verhuizing (ten hoogste 1 dag);
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen);
 • ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met het hoofd);
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag);
 • bij 25-,40-, en 50 jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-,40-,50-, en 60- jarig huwelijks jubileum van ouders of grootouders (1 dag).

N.B. extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt.

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar (art 11g)

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via het hoofd van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.

B. Vrijstelling op basis van kennisgeving.

 1. Voor het verkrijgen van een vrijstelling op grond van lichamelijke of psychische gronden dient de kennisgeving ten minste één maand voordat de jongere leerplichtig wordt te worden ingediend. Zolang nadien aanspraak op de vrijstelling wordt gemaakt dient deze kennisgeving jaarlijks vóór 1 juli opnieuw te worden ingediend. De kennisgeving dient vergezeld te gaan van een verklaring van een aangewezen arts niet zijnde de behandelend arts. De verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 2. Een beroep op vrijstelling kan alleen worden gedaan indien de kennisgeving de verklaring bevat dat tegen de rechting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen waarop de jongeren geplaatst zou kunnen worden, overwegend bezwaar bestaat. Deze verklaring is niet geldig wanneer de jongere in het jaar, voorafgaand e aan de dagtekening van de kennisgeving, geplaatst is geweest op een school van de richting waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 3. Een beroep op vrijstelling op grond van het bezoeken van een school in het buitenland kan slechts worden gedaan, indien van het hoofd van de school waaruit blijkt, dat de jongere als leerling van deze school is ingeschreven en haar geregeld bezoekt.

C. Overige regels

 1. Bij schoolverzuim wegens ziekte van uw kind kunt u volstaan met een mededeling aan de directeur van de school. U heeft geen toestemming van de directeur nodig. De mededeling hoeft niet schriftelijk. Meestal is een telefoontje voldoende. U moet de mededeling doen binnen twee dagen nadat uw kind wegens ziekte de school verzuimde.
 2. Bij schoolverzuim wegens het vervullen van godsdienstige plichten kunt u volstaan met een mededeling aan de directeur van de school. Deze mededeling hoeft niet schriftelijk. Meestal is een telefoontje voldoende. U moet de mededeling twee dagen van te voren doen. U heeft geen toestemming van de directeur nodig.
 3. Als uw kind 4 of 5 jaar oud is, is het voldoende dat u aan de directeur van de school meldt dat uw kind enkele uren vrij neemt. U heeft pas toestemming van de directeur nodig als u uw kind meer dan vijf uur per week thuis wilt houden.

A. Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Vrijstelling

1. Vakantieverlof (aanvraag op grond van artikel 13a; vakantie)

Een verzoek om vakantieverlof dient (het liefst) minimaal 8 weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Aanvraagformulieren zijn bij de directeur van betreffende school op te vragen.

Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:

 • wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders, voogden of verzorgers het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties (van het betreffende schooljaar) op vakantie te gaan; een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is EN
 • wanneer blijkt dat in de schoolvakanties op vakantie gaan, leidt tot onoverkomelijke economische bezwaren (bijvoorbeeld faillissement van uw zaak). De bewijslast hiervoor dient u zelf te overhandigen (aan de directeur van de school). Een werkgeversverklaring is als bewijs daarvan onvoldoende omdat dat betekent dat u in loondienst bent. Om een juiste beoordeling te kunnen maken, kan de directeur vragen om een accountantsverklaring waaruit de bezwaren blijken.

Dit verlof

 • mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
 • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

2. Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder (art. 11g)

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen of minder dient zo spoedig mogelijk bij het hoofd van de school te worden aangevraagd (bij voorkeur 8 weken van te voren). Als er geen verlof is gevraagd, kan het hoofd alsnog verlof verlenen, indien het binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering de redenen daarvan worden medegedeeld.

Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de jongere of de ouders zijn gelegen.

Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting, voorzover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
 • verhuizing (ten hoogste 1 dag);
 • het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen);
 • ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met het hoofd);
 • overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag);
 • bij 25-,40-, en 50 jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-,40-,50-, en 60- jarig huwelijks jubileum van ouders of grootouders (1 dag).

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen zeker niet de volgende situaties:

 • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp;
 • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen of bij het winnen van een prijs);
 • Eerder vertrekken of later terugkomen vanwege verkeersdrukte;
 • Familiebezoek in het buitenland;
 • Het argument ‘mijn kind is nog jong’;
 • Het argument ‘vlak voor de vakantie wordt er tocht (bijna) geen les gegeven’;
 • Meedoen aan tv-opnamen;
 • Verlof voor een kind omdat er andere kinderen van het gezin al of nog vrij zijn;
 • Deelname aan sportieve of culturele evenementen.

3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar (art 11g)

Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via het hoofd van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.

B. Vrijstelling op basis van kennisgeving.

 1. Voor het verkrijgen van een vrijstelling op grond van lichamelijke of psychische gronden dient de kennisgeving ten minste één maand voordat de jongere leerplichtig wordt te worden ingediend. Zolang nadien aanspraak op de vrijstelling wordt gemaakt dient deze kennisgeving jaarlijks vóór 1 juli opnieuw te worden ingediend. De kennisgeving dient vergezeld te gaan van een verklaring van een aangewezen arts niet zijnde de behandelend arts. De verklaring mag niet ouder zijn dan 3 maanden.
 2. Een beroep op vrijstelling kan alleen worden gedaan indien de kennisgeving de verklaring bevat dat tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen waarop de jongeren geplaatst zou kunnen worden, overwegend bezwaar bestaat. Deze verklaring is niet geldig wanneer de jongere in het jaar, voorafgaand aan de dagtekening van de kennisgeving, geplaatst is geweest op een school van de richting waartegen bezwaar wordt gemaakt.
 3. Een beroep op vrijstelling op grond van het bezoeken van een school in het buitenland kan slechts worden gedaan, indien van het hoofd van de school waaruit blijkt, dat de jongere als leerling van deze school is ingeschreven en haar geregeld bezoekt.

C. Overige regels

 1. Bij schoolverzuim wegens ziekte van uw kind kunt u volstaan met een mededeling aan de directeur van de school. U heeft geen toestemming van de directeur nodig. De mededeling hoeft niet schriftelijk. Meestal is een telefoontje voldoende. U moet de mededeling doen binnen twee dagen nadat uw kind wegens ziekte de school verzuimde.
 2. Bij schoolverzuim wegens het vervullen van godsdienstige plichten kunt u volstaan met een mededeling aan de directeur van de school. Deze mededeling hoeft niet schriftelijk. Meestal is een telefoontje voldoende. U moet de mededeling twee dagen van te voren doen. U heeft geen toestemming van de directeur nodig.
 3. Als uw kind 4 of 5 jaar oud is, is het voldoende dat u aan de directeur van de school meldt dat uw kind enkele uren vrij neemt. U heeft pas toestemming van de directeur nodig als u uw kind meer dan vijf uur per week thuis wilt houden.

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

 • U meldt aan de school dat u uw kind enkele uren per week thuishoudt. 
 • Als u uw kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden, vraagt u toestemming aan de directeur van de school.

Vrijstelling inschrijving op een school

 • U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school. 
 • Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. Als u dit later doet, moet u dit elk jaar vóór 1 juli doen.

Vrijstelling van schoolbezoek

 • Als uw kind ziek is of er is een religieuze feestdag, dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt.
 • In andere gevallen vraagt u verlof aan de directeur van de school.

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

 • U meldt aan de school dat u uw kind enkele uren per week thuishoudt. 
 • Als u uw kind meer dan 5 uur per week wilt thuishouden, vraagt u toestemming aan de directeur van de school.

Vrijstelling inschrijving op een school

 • U meldt bij de leerplichtambtenaar van de gemeente dat u uw kind niet inschrijft op een school. 
 • Doe dit voordat uw kind 5 jaar wordt. Als u dit later doet, moet u dit elk jaar vóór 1 juli doen.

Vrijstelling van schoolbezoek

 • Als uw kind ziek is of er is een religieuze feestdag, dan meldt u aan de school dat uw kind niet naar school komt.
 • In andere gevallen vraagt u verlof aan de directeur van de school.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De leerplicht

 1. Uw kind mag vanaf de dag waarop het 4 jaar oud wordt naar het basisonderwijs.
 2. De volledige leerplicht begint bij 5 jaar. Zodra uw kind 5 jaar wordt, moet hij of zij op de eerste dag van de volgende maand naar school.

De volledige leerplicht (alle door-de-weekse dagen naar school) kan op twee manieren eindigen

 1. Aan het eind van het schooljaar waarin uw kind 16 jaar wordt.
 2. Als uw kind aan het eind van het schooljaar tenminste twaalf schooljaren op school heeft gezeten.

Uw kind is in het jaar waarin het 17 jaar wordt nog partieel leerplichtig. Dit betekent dat uw kind nog 1 dag in de week naar school moet.

A. Vrijstelling van geregeld schoolbezoek

 1. Vakantieverlof (art 13a) Vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties is alleen mogelijk als u (ouder/verzorger) kunt aantonen dat u door het bijzondere beroep van één van u geen vakantie in de reguliere schoolvakanties kunt opnemen.
 2. Gewichtige omstandigheden 10 dgn. per schooljaar of minder (art. 11g)
 3. Gewichtige omstandigheden meer dan 10 dgn. per schooljaar (art. 11g)

B. Vrijstelling op basis van kennisgeving bij:

 1. Ongeschiktheid op lichamelijke of psychische gronden. Als uw kinderen lichamelijk of geestelijk niet in staat zijn op een school te zitten.
 2. Bezwaar tegen de richting van alle bestaande scholen. Volgens u (ouder/verzorger) is er geen school die voldoet aan uw godsdienst- of levensovertuiging.
 3. Uw kind is ingeschreven op een school in het buitenland.

Vrijstelling paar uur per week kinderen van 5 jaar

Als een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend is voor uw kind, mag u uw kind 5 uur per week thuishouden tot uw kind 6 jaar wordt. Hiervoor hebt u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de schooldirecteur of bij het schoolbestuur.

Vrijstelling inschrijving op een school

In de volgende gevallen kunt u vrijstelling van inschrijving op een school aanvragen: 

 • Psychische en lichamelijke klachten bij uw kind.
 • Geen enkele school in de buurt past bij uw geloof of hoe u naar het leven kijkt.
 • Uw kind gaat in het buitenland naar school.
 • U leidt een trekkend bestaan. Bijvoorbeeld als kermisexploitant of circusmedewerker.

De vrijstelling geldt voor 1 schooljaar. Bij ernstige lichamelijke of psychische klachten kan een langere vrijstelling gelden.

Vrijstelling van schoolbezoek 

Soms kan uw kind toestemming krijgen om een of meerdere dagen niet naar school te hoeven. Bijvoorbeeld bij:

 • ziekte;
 • schorsing;
 • een religieuze feestdag;
 • een huwelijk;
 • een uitvaart.