Home » Inwoners » Digitaal Loket » Producten en diensten » Standplaats aanvragen

Standplaats aanvragen

U vindt hier informatie over: "Direct regelen"

Direct regelen

Hieronder vindt u pdf-files. U kunt het formulier digitaal invullen, uitprinten om een handtekening te zetten, scannen en vervolgens mailen naar vergunningen@kempengemeenten.nl of per post opsturen.

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499 - 583333 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

-een incidentele standplaats   € 99,30;

-een tijdelijke standplaats     € 147,00;

-een reguliere standplaats   € 196,70.

Het tarief voor het gebruik van de gemeentegrond innemen is afhankelijk van de tijdsduur, het aantal vierkante meters ingenomen oppervlakte en de locatie.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats vragen als u:

 • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • handelingsbekwaam bent.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

 • welke goederen of diensten u verkoopt;
 • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
 • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.
 • U moet de standplaatsvergunning uiterlijk 8 weken voordat u de standplaats wilt innemen schriftelijk bij de gemeente aanvragen. U kunt hiervoor het formulier op deze pagina gebruiken.
 • Als er in de gemeente veel belangstelling is voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plaats), kan de gemeente een wachtlijst of een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag als een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.

Aan een standplaatsvergunning zijn legeskosten verbonden. Daarnaast brengt de gemeente kosten in rekening voor het gebruik van gemeentegrond op basis van de Tarievenverordening.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Ter voorkomen of beperken van overlast, het waarborgen van de verkeersveiligheid en ter voorkomen van het in gevaar brengen van een redelijk verzorgingsniveau worden de volgende beleidsmatige uitgangspunten gehanteerd bij aanvragen om standplaatsvergunning:

 • Het innemen van een reguliere standplaats op of aan de openbare weg is toegestaan op de volgende aangewezen locaties:
  • Marktplein in Oirschot (donderdag- en vrijdagochtend);
  • Bernadetteplein in Spoordonk (vrijdagmiddag);
  • Kerkstraat in Oostelbeers (vrijdagochtend);
  • Doornboomplein in Middelbeers (dondermiddag).
 • Op de locatie Marktplein in Oirschot wordt maximaal 1 standplaats per dagdeel toegestaan, op de locatie Doornboomplein in Middelbeers maximaal 6 en op de andere locaties maximaal 4 per dagdeel.
 • Geen vergunning wordt verleend als op de betreffende locatie op dezelfde dag of hetzelfde dagdeel al een standplaats is vergund voor een gelijksoortige branche.
 • Incidentele standplaatsen mogen ook op andere plaatsen worden ingenomen. Per aanvraag wordt voor het aangegeven tijdsbestek beoordeeld of de gewenste locatie gebruikt mag worden.
 • Degene die al een vergunning heeft voor een reguliere standplaats op een bepaalde dag/dagdeel krijgt voor de opvolgende periode voorrang op nieuwe aanvragen voor een gelijksoortige branche of op nieuwe aanvragen op locaties waar sprake is beperking van het aantal standplaatsen.
U vindt hier informatie over: "Wat neem ik mee?"

Wat neem ik mee?

Een standplaatsvergunning moet worden aangevraagd op een daarvoor beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Bij de aanvraag moeten de in het aanvraagformulier opgenomen bijlagen worden ingediend. 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0499-583333 of maak een afspraak via het contactformulier.

Vergunningen en meldingen worden behandeld door VTH de Kempen. Dit is een afdeling van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten en is gevestigd in het gemeentehuis van Eersel.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende info"

Aanvullende info

Als de gemeente niet de eigenaar is van de grond waar u uw standplaats wil, dan hebt u ook toestemming nodig van de grondeigenaar.

Een standplaatsvergunning is iets anders dan een marktplaatsvergunning of een ventvergunning.

Een marktplaatsvergunning hebt u nodig als u een plaats wilt op een dagmarkt, weekmarkt of jaarmarkt.
Een ventvergunning hebt u nodig als u goederen verkoopt op straat of huis-aan-huis. Venten betekent dat u uw goederen steeds op een andere plek verkoopt.