Home » Inwoners » Subsidieregeling Natuur

Subsidieregeling Natuur

 • Subsidiesoort: Aanleggen van landschapselementen;
  • Aanlegsubsidie voor landschappelijke beplanting (bosplantsoen, laanbomen, fruitbomen, knotwilgen), poelen en natuurvriendelijke oevers;
  • Daarnaast subsidie voor het verplaatsen van rasters en het herstel van cultuurhistorische waardevolle landschapselementen (verwijderen uitheemse soorten, doorplanten met bomen en struiken, herstel wallichaam, baggeren waterelement, aanpassen taluds waterelement);
  • Bijdrage
   • Maximaal 80% van de subsidiabele kosten tot een maximum van €10.000 voor particulieren;
   • Maximaal 80% van de subsidiabele kosten voor rechtspersonen tot een maximum van €75.000;
   • Maximaal 50% van de subsidiabele kosten voor gemeenten en waterschappen, tot een maximum van €75.000.
 • Waar
  • In het gehele buitengebied, met uitzondering van erven en percelen gelegen in het NNB;
 • Doelgroep
  • Bewoners van het buitengebied met percelen in agrarisch gebruik en boeren;
 • Provinciale subsidie

Lees meer over de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant of neem contact op met Karel Voets van Brabants Landschap via 06-52318837 of kvoets@brabantslandschap.nl.