Home » Inwoners » Wet Natuurbescherming

Wet Natuurbescherming

Sinds 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming in werking. Deze wet heeft drie wetten vervangen, de flora-en faunawet, de boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. De nieuwe wet bevat regels voor de bescherming van waardevolle natuur. Ook worden met deze wet de Europese natuurbeschermingsrichtlijnen (de Vogel- en Habitatrichtlijn) zo helder mogelijk geïmplementeerd. Ook sluit de nieuwe wet aan op het huidige omgevingsrecht en de toekomstige Omgevingswet.

Voor burgers en bedrijven is het belangrijk dat zij makkelijk en snel weten of een activiteit met mogelijke schade voor de natuur is toegestaan. Enerzijds blijft de gemeente net als voorheen het eerste aanspreekpunt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning. Anderzijds wordt de bevoegdheid om te toetsen aan de Wet natuurbescherming in de meeste gevallen bij de provincie gelegd.

Soortenbescherming

De wet natuurbescherming bevat een algemene zorgplicht voor alle in het wild levende dieren en planten. Daarnaast voorziet de wet in strikte verboden die gelden voor aangewezen beschermde inheemse diersoorten. De wet werkt volgens het ‘nee-tenzij’ principe ten aanzien van beschermde inheemse soorten: schadelijke handelingen zijn verboden, tenzij er een uitzondering voor is gemaakt. Het is niet toegestaan diersoorten te doden, vangen, verwonden, verstoren, bezitten, verhandelen, de nesten en eieren te verstoren of te vernietigen. Uitzonderingen op deze verboden zijn onder voorwaarden mogelijk, onder andere voor veiligheid, schadebestrijding of onderzoek.

Gebiedsbescherming

De Wet natuurbescherming bevat specifieke regels voor de aanwijzing, het beheer en de bescherming van Natura 2000-gebieden. De wet biedt geen bescherming aan andere natuurgebieden, maar vereist wel van provincies dat zij gebieden aanwijzen voor het natuurnetwerk Nederland en verleent hen de bevoegdheid om bijzondere provinciale natuurgebieden en bijzondere provinciale landschappen aan te wijzen. De minister van Economische Zaken kan daarnaast op grond van de wet nationale parken aanwijzen die vooral een educatieve en communicatieve functie hebben.

Rol provincies

Provincies hebben de belangrijkste taken en bevoegdheden voor de uitvoering van de wet, waaronder een duidelijke verplichting om actieve beschermingsmaatregelen te nemen voor soorten die dat nodig hebben en de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen die van provinciaal belang zijn vanwege hun natuurwaarden of landschappelijke waarden. De provincies krijgen daarnaast bevoegdheden om vrijstellingen en ontheffingen te verlenen voor schadebestrijding, overlast, populatiebeheer en andere redenen.

Wat betekent de wet voor u?

Als u een omgevingsvergunning gaat aanvragen, moet u er rekening mee houden dat de aangevraagde activiteit een negatief effect kan hebben op soorten die beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming. Bij het kappen van bomen kunnen bijvoorbeeld nesten van vogels worden vernield en bij het renoveren van gebouwen kunnen verblijfplaatsen van vleermuizen worden beschadigd. Als de activiteit negatieve gevolgen heeft voor beschermde dieren- of plantensoorten, is er een natuurtoestemming nodig. De initiatiefnemer moet dit aangeven bij de aanvraag omgevingsvergunning. De gemeente moet op haar beurt een aanvraag omgevingsvergunning op mogelijke schadelijke effecten voor soorten controleren.

Bronnen: Rijksoverheid, Vogelbescherming

Documenten:

* Link naar website wet: https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2018-07-01

* Brochure Soortenbescherming bij ruimtelijke ingrepen

Deze brochure bevat een toelichting op de belangrijkste artikelen over het beschermingsregime voor soorten bij ruimtelijke activiteiten en werkzaamheden.

* Routeplanner beschermde natuur binnen de omgevingsvergunning

Deze routeplanner is voor de aanvrager van een omgevingsvergunning waar een natuurtoets aan de orde is.

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/routeplanner.aspx?subj=routeplanner#routeplanner

* Effectenindicator soorten

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen of krijgt u een aanvraag binnen? Deze effectenindicator helpt bij het onderzoek of de aangevraagde activiteit een negatief effect kan hebben op soorten die beschermd zijn onder de Wet natuurbescherming.

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatorsoorten2016.aspx?subj=soorten

* Maatregelenindicator soorten

De maatregelindicator soorten is een hulpmiddel voor initiatiefnemers en vergunningverleners die te maken hebben met activiteiten in of nabij leefgebieden van dier- en plantsoorten die zijn beschermd onder de Wet natuurbescherming.

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicatormaatregelen.aspx?subj=soorten

* Soorten en gebieden in wetgeving en beleid

Hier vindt u meer informatie over procedures en inspraakmogelijkheden van de aanwijzing van Natura 2000-gebieden en beheerplannen en vergunningverlening in en nabij Natura 2000-gebieden.

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/default.aspx?main=natura2000