Op dinsdag 17 september 2019 wordt de volgende openbare bijeenkomst van de raad gehouden.

Tijdstip: 21.00 uur – 22.30 uur
Locatie: Raadszaal
Onderwerp: Opiniërende raadsbijeenkomst “Onderzoek Sociaal Domein”

Op 17 september 2019 vindt een openbare opiniërende raadsbijeenkomst plaats over de toekomst van het sociaal domein in Oirschot. In november 2017 nam de gemeenteraad een besluit over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Oirschot. De raad koos unaniem voor het behoud van onze zelfstandige positie met als voorwaarde dat we een duidelijke keuze per thema maken in samenwerkingspartners. Als uitvoering van dit besluit koos de raad eind oktober 2018 voor elk thema één samenwerkingspartner of –verband. Voor het sociaal domein werd deze keuze (nog) niet gemaakt. De raad gaf het college opdracht onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de toekomst van het sociaal domein om op basis van de resultaten van dit onderzoek ook voor dit thema een keuze te kunnen maken. 

In de periode januari tot en met juni 2019 voerde De Strategie Centrale uit Tilburg dit onderzoek uit, resulterend in een onafhankelijk advies. Op basis van dit advies stelt het college aan de raad voor om te kiezen voor een scenario waarin het principe van eigen regie leidend is. Dit voorstel van het college is verwoord in het raadsvoorstel ‘toekomstperspectief sociaal domein’. In dit scenario wordt de basis gelegd bij de gemeente zelf. Daar waar samenwerking meerwaarde heeft kan gekozen worden voor samenwerking, waarvoor het college de gemeente Best als meest logische samenwerkingspartner ziet. 
Het college van B&W en de gemeenteraad gaan op 17 september graag met elkaar en met u in gesprek over dit voorstel. Wij nodigen u hierbij van harte uit om tijdens deze opiniërende raadsbijeenkomst aanwezig te zijn.

Een overzicht van alle vergaderingen met -zo mogelijk bijbehorende documenten- vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer informatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs, 06-48136957 of griffie@oirschot.nl.