Op dinsdag 13 april 2021 is de volgende openbare digitale bijeenkomst van de raad:

Tijdstip     : 19.45 tot 20.45 uur

Locatie     : Digitaal MS Teams

Onderwerp      : Themabijeenkomst “Bedrijventerreinen”

Om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken en te werken aan het verduurzamen en toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen, heeft de gemeenteraad in het kader van het raadsbesluit Westfields III van 9 april 2019 aangegeven dat de mogelijkheden voor revitalisering van De Stad en Steenfort moeten worden onderzocht, waarbij de revitalisering in samenspraak met de eigenaren, gebruikers en mogelijke derden moet worden voorbereid. De gemeente is daarom samen met ondernemers en vastgoedeigenaren in actie gekomen om De Stad en Steenfort door laten lichten en te laten onderzoeken wat de revitaliseringsmogelijkheden zijn met als doel het behoud van kwaliteit en de bedrijventerreinen verduurzamen. Hiertoe is een opdracht gegeven aan de STEC groep om een actiegericht uitvoeringsprogramma voor de lokale terreinen De Stad en Steenfort op te stellen. Tijdens de informatieve raadssessie op 13 april zal de STEC groep de concept conclusies en aanbevelingen inzake het onderzoek naar revitaliseringsmogelijkheden voor bedrijventerreinen De Stad en Steenfort aan de raad presenteren.

Bijeenkomst bijwonen

U kunt deze raadsbijeenkomst digitaal volgen, als u zich hiervoor aanmeldt bij de griffie. Stuur een mail naar griffie@oirschot.nl. U krijgt dan via de mail een link om passief deze raadsbijeenkomst te volgen. Wilt u een vraag stellen of een korte opmerking maken, dan dient u dit 24 uur voorafgaande aan de vergadering bij de griffie te melden. 

Meer informatie

De agenda en een overzicht van alle vergaderingen vindt u op www.oirschot.nl/gemeenteraad. Voor meer in-formatie kunt u terecht bij de griffier, Han Struijs, 06-48136957 of h.struijs@oirschot.nl.