Direct regelen

Een aanvraag tijdelijk gebruik openbare ruimte kunt u als burger doen.

Aanvraagformulier voor tijdelijk gebruik openbare ruimte

Wat is het?

Wilt u een openbare ruimte, zoals een wegberm of een parkeerplaats, tijdelijk gebruiken voor bijvoorbeeld de opslag van materialen of het plaatsen van containers? Dit kunt u bij de gemeente aanvragen.

Wat moet ik doen?

U kunt een schriftelijke verzoek om ontheffing bij de gemeente indienen. Nadat de gemeente uw aanvraag heeft beoordeeld, krijgt u hierover schriftelijk antwoord (eventueel met de ontheffing).

Hoe werkt het?

Het gebruik van de openbare ruimte is verboden. Als u de openbare ruimte tijdelijk wilt gebruiken, dan kunt u onder specifieke voorwaarden ontheffing van het verbod krijgen.

Om een vergunning te krijgen voor het tijdelijk gebruik van de openbare ruimte moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Een vergunning wordt slechts verstrekt indien het, om praktische redenen, niet mogelijk is gebruik te maken van eigen eigendom.
 • Van een vergunning mag slechts gebruik worden gemaakt als overeenstemming is bereikt over de plaats van opslag en dergelijke met de verantwoordelijke gemeente-opzichter.
 • Opslag of dergelijke moet zijn voorzien van markering volgens de richtlijnen van CROW publicatie 130 ’Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels’. Bestellen van deze publicatie kan bij CROW, en wel schriftelijk, per fax of via het bestelformulier op de website. (CROW, Postbus 37, 6710 BA Ede, fax 0318-621112, website www.crow.nl)(externe link).Opslag en dergelijke op gemeentegrond mag slechts plaatsvinden als voldoende onbelemmerde doorgang (minimaal 1,20 m) voor voetgangers gewaarborgd blijft.
 • Opslag en dergelijke mag geen huishoudelijk afval, gevaarlijk afval, licht-ontvlambare stoffen of kadavers bevatten.
 • De vergunninghouder moet voorkomen dat materialen op het troittoir of op de weg kunnen vallen.
 • De vergunninghouder moet maatregelen treffen om schade aan gemeentelijke eigendommen of werken te voorkomen.
 • De vergunninghouder moet schade aan gemeente-eigendom ten gevolge van opslag en dergelijke direct doorgeven aan de verantwoordelijke gemeente-opzichter.
 • De vergunninghouder is aansprakelijk voor alle schade aan werken of eigendommen van de gemeente die het gevolg zijn van het gebruik van deze vergunning.
 • De vergunninghouder vrijwaart de gemeente Oirschot van alle schadevorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik van deze vergunning.
 • De vergunninghouder moet zorgen dat, binnen een week na afloop van de werkzaamheden, de onmiddellijke omgeving van de tijdelijk gebruikte grond is opgeruimd en vrij is van afvalstoffen.
 • De verguninghouder dient aanwijzingen van toezichthoudende ambtenaren, werkzaam bij de gemeente Oirschot, stipt op te volgen.
 • Het gebruik van gemeentegrond gaat in op de datum die in de vergunning is vermeld.
 • Het gebruik van gemeentegrond eindigt na de termijn die in de vergunning is vermeld.

Heeft deze informatie u geholpen?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Ellen van Rokven

Ellen Rokven

Medewerkster Klantcontactcentrum