De riolering in het Slingerbos is aan vervanging toe. We grijpen dit moment meteen aan om de straat opnieuw in te richten. De focus ligt hierbij op het verhogen van de verkeersveiligheid in de straat en het klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte. We betrekken de bewoners graag bij de nieuwe inrichting. Zij zijn vertegenwoordigd in een klankbordgroep, die regelmatig samenkomt om over de inrichting na te denken.

Projectgebied

De herinrichting en het vervangen van de riolering vindt plaats in de straat Slingerbos. Deze loopt van de aansluiting op de Eikenbussel tot en met de aansluiting met Moorland - Droogmakerij. Ook komt er een voetpad tussen de kruising Slingerbos - Moorland richting de langzaamverkeersbrug. Op het kaartje hieronder is het projectgebied aangegeven.

Overzichtskaart Slingerbos

Wat gaat er gebeuren?

In de straat komt een gescheiden rioolsysteem. Hierdoor scheiden we het schone hemelwater van het vuile rioolwater. We infiltreren het regenwater op de plek waar het valt. Daarnaast sluiten we de regenpijp aan de voorzijde van de woningen aan op het infiltratieriool, zodat regenwater zoveel mogelijk in de grond kan terugstromen. Het Slingerbos wordt verkeersluw met een rijsnelheid van 30 km per uur. Op elke kruising komt een plateau, om het verkeer af te remmen. Samen met de bewoners kijken we welke maatregelen nog meer toegepast kunnen worden om de straat minder aantrekkelijk te maken voor sluipverkeer. Denk aan het ‘slingeren’ van de weg, meer drempels of parkeervakken langs de weg. Aan één zijde van de rijbaan komt een voetpad. We gebruiken vergelijkbare materialen zoals gebruikt zijn in de Heibloem, Heiakker en Eikenbussel. Daarnaast willen we meer ruimte vrijmaken voor het aanplanten van groen.

Hoe pakken we dit aan?

Een grote groep enthousiaste buurtbewoners heeft zich aangemeld om deel te nemen aan de klankbordgroep. We hebben vijf bewoners geselecteerd om gezamenlijk tot een goed ontwerp te komen. Deze bewoners vertegenwoordigen de gehele straat en staan in nauw contact met alle buren om tot een gedragen ontwerp te komen.

Op 18 maart kwam de klankbordgroep van het Slingerbos voor het eerst samen. Na elke bijeenkomst verschijnt er een verslag op deze pagina. De komt in totaal vier keer bij elkaar om na te denken over een gedragen ontwerp. De bijeenkomsten staan gepland op: 18 maart, 15 april, 12 mei en 10 juni 2021.

Verslag bijeenkomst 18 maart 2021

1. Opening

De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep van het Slingerbos wordt om 17:00 geopend.

2. Voorstellen projectteam

Het projectteam bestaat uit de volgende personen:

• Ad Goossens: Eigenaar van CinCera

Projectleider vanuit het ontwerpbureau

• Daniëlle Henkens: Ontwerper groen en openbare ruimte van CinCera

Verantwoordelijk voor het bovengrondse ontwerp

• Ralph Meulendijks: Projectleider vanuit de gemeente Oirschot

Team Mobiliteit, Beheer en Realisatie

• Harold Wouters: Projectondersteuner vanuit de gemeente Oirschot

Team Mobiliteit, Beheer en Realisatie

3. Voorstellen klankbordgroep

De leden van de klankbordgroep stellen zich voor. De klankbordgroep bestaat tijdens het gehele traject uit een vaste samenstelling. Dit om consistentie te bieden aan klankbordgroepleden en bewoners. Gezien de coronamaatregelen is het niet mogelijk om bijeenkomsten met de gehele straat te organiseren. Het is tevens niet wenselijk om het project verder naar achter te schuiven tot een moment waarop meer mensen bij elkaar kunnen komen.

4. Projectgebied

Het projectgebied beslaat het Slingerbos vanaf de kruising met Moorland/ Droogmakerij tot aan de kruising met de Eikenbussel. Tevens zal er een voetpad aangelegd worden richting de fietsbrug.

5. Doel

De aanleiding tot het herinrichten van het Slingerbos is het vervangen van de riolering. Aangezien de verharding hiervoor verwijderd moet worden, worden de kansen om de straat klimaatadaptief te maken, het voorkomen van wateroverlast en het herinrichten van de openbare ruimte aangegrepen. Een van de speerpunten is tevens het verhogen van de verkeersveiligheid. Het sluipverkeer in het Slingerbos is echter niet op te lossen binnen dit project. Om het sluipverkeer op te lossen dienen meerdere ingrepen in een groter gebied te gebeuren. Er wordt opgemerkt dat er voorheen grote betonblokken aanwezig waren. Deze zijn verwijderd waarna er meer overlast van (groot) sluipverkeer is. Aangezien de betonblokken visueel geen fraaie maatregel is, wordt er nu in samenspraak met de bewoners gekeken naar een andere manier van het minder aantrekkelijk maken van het Slingerbos voor sluipverkeer. Het Slingebos kan bijvoorbeeld meer gaan slingeren of er kunnen drempels worden toegepast. De weg dient wel bereikbaar te blijven voor o.a. brandweer en groot bestemmingsverkeer. Tevens wordt opgemerkt dat er grote vrachtwagens met trailers gebruik maken van een erf/oprit om te keren. Vrachtwagens met trailers remmen vaak hard bij de kruising wat voor overlast zorgt.

6. Riolering

De aanjager van het project is het vervangen van de riolering. Door klimaatverandering is de dimensionering van het riool niet meer afdoende. Om te voorkomen dat de straten en woningen onder water komen te staan tijdens een piekbui, dient het riool vervangen te worden. Om verdroging van de bodem in de toekomst te voorkomen is het beleid vasthouden en bergen. Hier wordt het riool dan ook op ingericht dat het hemelwater kan infiltreren in de bodem. Bewoners krijgen de mogelijkheid om de voorkant van hun woning af te koppelen van het vuil water riool. De gemeente koppelt dan af tot aan de gevel. Bewoners worden later in het traject hier nog over geïnformeerd.

7. Ontwerp

Binnen het project is er met het maken van het ontwerp nog veel mogelijk. Echter dient er wel een overeenkomst te zijn qua materialen met de Heiakker/Heibloem/Eikenbussel. Op alle kruisingen wordt een plateau aangelegd. Dit dient om het verkeer af te remmen. Tussen de kruising met Moorland en het Koninghof dient nog een andere verkeersremmende maatregel toegepast te worden.

7.1 Verkeer & verkeersremmende maatregelen

Opmerking: “kunnen er verkeersremmers toe worden gepast om het verkeer geleidelijk af te remmen?” Antwoord: Door het toepassen van de plateau’s en de overige maatregelen wordt het verkeer al geremd. Door de korte afstanden tussen de plateau’s zullen auto’s minder snel optrekken en afremmen. Opmerking: “Kan van het Slingerbos veranderd worden in een fietsstraat?” Antwoord: Verkeerskundig wordt het Slingerbos liever niet ingericht als een fietsstraat. Echter indien er een meerderheid van de bewoners is voor het inrichten als Fietsstraat, dan wordt de optie overwogen. Een fietsstraat wordt zo vriendelijk mogelijk ingericht voor fietsers en zo onvriendelijk mogelijk voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers hebben de voorrang in een fietsstraat. Opmerking: “Kan de straat veilig genoeg worden dat mijn kinderen op straat kunnen spelen? Nu ‘vluchten’ ze de zijstraten in om te spelen.” Antwoord: Door het herinrichten van de straat zal de straat wel veiliger worden. Om het verkeer te remmen kan als maatregel worden gekozen om het parkeren plaats te laten vinden op de rijbaan. Mensen remmen automatisch af zodra ze een geparkeerde auto inhalen.

Om meer ruimte te geven aan groen en parkeren, kan ervoor gekozen worden om het trottoir aan een zijde te leggen. Aan welke zijde het trottoir komt, staan nog niet vast. Het is ook mogelijk om bij het slingeren van de weg, het trottoir naar de andere zijde te verplaatsen.

7.2 Groen

Het plaatsen van bomen is van veel factoren afhankelijk. Dit zijn onder andere de ondergrondse kabels en leidingen, plaatsen van verlichting en bestaande bomen op privaat terrein. Opmerking: “Kan de verlichting niet zo fel? Nu staan er vrij felle lampen.” Antwoord: De verlichting zal overeen gaan komen met de verlichting in Heibloem, Heiakker en Eikenbussel. De verlichting wordt zo opgesteld dat er voldoende licht aanwezig is, zonder dat het storend is. Opmerking: “Is het mogelijk om bij de kruising met moorland een park in te richten met picknickbankjes ed?” Antwoord: We gaan kijken wat mogelijk is.

7.3 Materiaalgebruik

Opmerking: “Ik het iets gevonden over fluisterstille klinkers, kan dat toegepast worden in het Slingerbos? Ik en mijn buren zijn bang voor geluidsoverlast van de straat.” Antwoord: Door het afremmen van het verkeer zal het geproduceerde geluid verlaagd worden. Momenteel is het asfalt in het Slingerbos erg slecht. Door een slechte deklaag en kuilen wordt er veel geluid geproduceerd. Door de herinrichting verdwijnt dit geluid. Fluisterstille klinkers en asfalt zijn niet interessant in het Slingerbos. Het Slingerbos wordt ingericht als een 30km zone. Fluisterstenen zijn par rendabel bij snelheden >50km.

7.4 Profielen

Er worden een aantal voorbeelden getoond met mogelijke profielen/inrichtingen. Deze inrichtingen liggen nog niet vast en kunnen uiteraard gespiegeld worden. Tevens kunnen de profielen ook gecombineerd worden binnen de straat.

8. Planning

Aan de hand van de binnengekomen opmerkingen (via de klankbordgroep en de mail) wordt een schetsontwerp opgesteld. Op 15 april wordt dit schetsontwerp besproken met de klankbordgroep. Alle opmerkingen die binnen komen worden verwerkt tot een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp wordt gedeeld met alle bewoners en besproken met de klankbordgroep op 12 mei. Alle reacties op het voorlopig ontwerp worden verwerkt in het definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt gedeeld met de bewoners en besproken op 10 juni. De werkvoorbereiding en het aanbesteden van de aannemer staat gepland voor de bouwvak. Naar verwachting start de aanleg in het najaar van 2021.

9. Afsluiting

Belangrijk voor de klankbordgroepleden is dat ze de gehele straat representeren. Dit betekent dat ze de dialoog aan moeten gaan met de buren. De klankbordgroepleden ontvangen een hand-out van de presentatie en een tekening van het huidige slingerbos. Op de tekening staan ook de profielen en het materiaal. De bewoners kunnen deze tekening gebruiken om ideeën op te schetsen en te overleggen met de buren.

Verslag bijeenkomst 15 april 2021

1. Opening
De tweede bijeenkomst van de klankbordgroep van het Slingerbos wordt om 17:00 geopend.

2. Doel
Het doel van de herinrichting wordt herhaald.

 • Verhogen verkeersveiligheid
 • Herinrichten bestaande openbare ruimte
 • Vergroenen / klimaatadaptatie
 • Vervangen bestaande riolering
 • Voorkomen wateroverlast in de toekomst

Opmerking: Ronald geeft aan dat hij graag bewoners wil motiveren om mee te doen met het extra afkoppelen. De gemeente Oirschot koppelt alleen de voorzijde van de woningen af. Indien bewoners ook de achterzijde of bijgebouwen willen afkoppelen, dan dient dit door de bewoners zelf bekostigd te worden. Het is voordeliger om dit collectief als bewonersgroep aan te geven aan de aannemer. Indien u mee wilt doen aan dit
collectief, dan kunt u contact opnemen met Ronald Louwers (Slingerbos 21) via ronaldlouwers1969@gmail.com. 

3. Wie is de Klankbordgroep
De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:

 • Hermine van Erp: Woonachtig op Slingerbos 1
 • Ronald Louwers: Woonachtig op Slingerbos 21
 • Frans Vogels: Woonachtig op Slingerbos 39D (Frans is vanwege persoonlijke omstandigheden afwezig bij deze bijeenkomst, opmerkingen zijn doorgegeven aan Mark)
 • John Mennen: Woonachtig op huisnummer 30B
 • Mark van Dommelen: Woonachtig op Slingerbos 8 (Mark neemt tevens waar voor Frans)

De klankbordgroep zal tijdens het gehele traject een vaste samenstelling behoeven. Dit om consistentie te bieden aan klankbordgroepleden en bewoners. Gezien de coronamaatregelen is het niet mogelijk om bijeenkomsten met de gehele straat te organiseren. Het is tevens niet wenselijk om het project verder naar achter te schuiven tot een moment waarop meer mensen bij elkaar kunnen komen.

4. Het ontwerp
CinCera heeft aan de hand van de reeds binnengekomen suggesties een zo goed mogelijk schetsontwerp opgesteld. Dit schetsontwerp wordt in samenwerking met de klankbordggroepleden en de suggesties van bewoners verwerkt tot een zo goed mogelijk voorlopig ontwerp. Binnen het ontwerp zijn een aantal onderdelen te onderscheiden van elkaar. De basis van het ontwerp bestaat uit het maken van een rijbaan met een breedte van 4,80m. Door deze
breedte is het mogelijk voor auto’s om op de rijbaan te parkeren terwijl de straat toegankelijk blijft voor zwaarder verkeer en brandweer. Het trottoir zal aan een zijde van de straat komen te liggen, aan de even zijde van de straat. Hierdoor ontstaat er een veilige voetgangersverbinding met de Eikenbussel, Heibloem en Heiakker.

Opmerking: In dit ontwerp moeten mensen oversteken ter hoogte van Slingerbos 6 en weer terug oversteken na Slingerbos 2. Wij vinden het niet veilig dat het trottoir voor Slingerbos 1 en 3 doorloopt. Is het mogelijk dat het trottoir voor Slingerbos 2 door blijft lopen?
Antwoord: Bij het voorlopig ontwerp gaan we onderzoeken of het past om het trottoir door te laten open aan
de even zijde.

Opmerking: Worden de sloten ter hoogte van Slingerbos 39D verwijderd?
Antwoord: We gaan onderzoeken van wie het eigendom van de sloten is (gemeente Oirschot, particulier of waterschap). Zodra we dit inzichtelijk hebben kunnen we een plan maken hoe er met de bestaande sloten wordt omgegaan. Wel dient rekening te worden gehouden met het compenseren van het bergend vermogen van de sloten. Indien de sloten gedempt moeten worden, dient de bergen elders toegevoegd te worden.

Opmerking: Hoe zit het met de bestaande erfgrenzen? Een aantal van mijn buren geeft aan dat zij met hun haag over de erfgrens heen zitten.
Antwoord: Er wordt tijdens het ontwerp rekening gehouden met de erfgrenzen. Dit kan betekenen dat de voorzieningen van bewoners, welke over de erfgrenzen aangelegd zijn, verwijderd dient te worden. Indien dit het geval is, worden bewoners hiervan in een later stadium van het ontwerp op de hoogte gebracht.

Opmerking: Er zouden vervuilingen in de bodem aanwezig zijn. Hier voorkomen jullie dat door het aanleggen van een infiltratieriool dat de verontreiniging naar mijn tuin spoelt? 
Antwoord: In 2012 zijn er bodemonderzoeken uitgevoerd. In deze onderzoeken is er naar voren gekomen dat er geen verontreiniging aanwezig is. De bodemonderzoeken dienen echter nog wel opnieuw uitgevoerd te worden, in het onderzoek van 2012 is er bijvoorbeeld niet getoetst op de aanwezigheid van PFAS. Indien er uit de bodemonderzoeken blijk dat er verontreiniging aanwezig is, zal er, mocht het nodig zijn, gesaneerd worden.

Opmerking: Wie doet het onderhoud van gras in parkeerplaatsen? Voordat het straks kniehoog staat als ze weinig worden gebruikt.
Antwoord: Het onderhoud (maaien van het gras) wordt meegenomen in het reguliere beheer van de gemeente. Het gras wordt kort gehouden. Als de vakken veel gebruikt worden, dan groeit het gras minder hard.

Opmerking: Wat voor openbare verlichting gaat er toegepast worden? Veel van de lantaarnpalen geven heel fel licht er hiermee overlast.
Antwoord: Er gaat intern overlegd worden over het type verlichting dat toegepast wordt. Hierbij worden ook opties bekeken van het mogelijk dimmen in bepaalde uren of het richten van de straal.

Opmerking: Is het mogelijk dat de straat wordt ingericht als fietsstraat?
Antwoord: indien de meerderheid van de bewoners graag heeft dat de straat ingericht wordt als een fietsstraat, dan is dat mogelijk. Echter komt dat het volledige ontwerp te vervallen. Een fietsstraat dient volgend specifieke richtlijnen ingericht te worden, het is dus niet mogelijk om door middel van het plaatsen van een verkeersbord de functie fietsstraat toe te kennen aan het Slingerbos. 

Opmerking: Is het ook mogelijk om het Slingerbos doodlopend te maken of er een eenrichtingsweg van te maken?
Antwoord: Het is niet wenselijk om het slingerbos doodlopend te maken. Hiermee wordt de druk van het sluipverkeer direct overgezet naar de directe omliggende straten. Intern is er gekeken om het Slingerbos na de kruising met de Eikenbussel eenrichting te maken (verboden in te rijden vanuit Moorland). Een nadeel hiervan is dat men grote delen moet omrijden om uit het Slingerbos te komen.

4.1 Plateaus
Op de kruisende wegen met de Eikenbussel, Heibloem, Heiakker en Koningshof worden plateaus aangelegd. Door het toevoegen van de plateaus remt verkeer af. Vrachtverkeer zal door het afremmen en wegrijden na verloop van tijd de straat gaan vermijden.

4.2 Slingerend Slingerbos
Om de straat verder onaantrekkelijk te maken voor vrachtverkeer, zijn er een aantal as-verspringingen (slingers) aangebracht. Door de bochtige weg remt verkeer af. 

Opmerking: Is het toepassen van de slinger ter hoogte van Slingerbos 5-13 de enige snelheidsremmer? Ik denk dat dit niet voldoende is.
Antwoord: Het is mogelijk om van deze as-verspringing een plateau te maken. Mensen dienen sowieso af te remmen voor de bochten. Door middel van een plateau wordt dit effect extra versterkt. Het toepassen van verhoogde bloembakken is niet wenselijk aangezien de straat nog wel toegankelijk dient te blijven voor brandweer, ambulance, verhuiswagens ed.

4.3 Aansluitingen op de omgeving
4.3.1 Kruising Moorland

Op de kruising met Moorland komt een groot plateau. De bestaande drempel wordt verwijderd.


Opmerking: is het mogelijk om de T-splitsing te verwijderen en het stuk Moorland (richting de fietsbrug) eerder aan te laten sluiten op het Slingerbos? (Langs de haag van Slingerbos 2).
Antwoord: Deze optie zal bekeken worden bij het verwerken van de suggesties.

4.3.2 Kruising Droogmakerij
De droogmakerij wordt omwille van de veiligheid (onoverzichtelijk) losgetrokken van de kruising met Moorland. De palen op de Droogmakerij ter hoogte van de Drieterskuil worden verwijderd en de doodlopendheid is hiermee omgekeerd. De Drieterskuil is hiermee ook niet meer toegankelijk voor voetgangers en fietsers vanuit het Slingerbos.

4.3.3 Voetpad naar fietsbrug
In het schetsontwerp wordt een voetpad gepland langs de haag van Slingerbos 3. Er zal een oversteek komen ter hoogte van de drempel ter hoogte van einde haag/appartementencomplex Moorland. Hierbij steekt het voetpad over naar de zijde aan het kanaal. Het trottoir wordt doorgetrokken tot aan de fietsbrug.

4.3.3 Aansluiten op Molenheide
Vanuit de bewoners kwam tijdens de eerste klankbordgroep bijeenkomst de vraag om een voetpad vanuit de Eikenbussel naar de Molenheide aan te leggen. Dit onderdeel lag buiten de projectgrenzen. Aangezien de gemeente Oirschot en het adviesbureau de noodzaak van dit trottoir inzagen, is deze meegenomen in het project.

4.4 Profielen
Er zijn een drietal basis profielen (doorsnedes) opgesteld. Deze geven de breedtes van de rijbaan en het voetpad weer. Ook is hierop te zien hoe de (groene) parkeerplaatsen aangelegd worden. De as-verspringingen zorgen voor een gevarieerd groen beeld.

5. Binnengekomen suggesties
In de aanmeldingsperiode voor de klankbordgroep zijn er diverse suggesties via de mail binnen gekomen. Een aantal thema’s kwamen veelvuldig voor als onderwerp. De thema’s en hoe hiermee omgegaan wordt is als volgt:

 • Parkeergelegenheid
 • Er zijn een aantal parkeervakken en parkeren op de rijbaan hiermee is er voldoende ruimte
 • om bezoekers te laten parkeren.
 • Verkeersdrukte
 • Door het herinrichten verminderd de parkeerdruk en de verkeersdrukte.
 • Slingeren van het Slingerbos
 • Door de verkeersremmers gaat het Slingerbos weer slingeren.
 • Parkje kruising Moorland
 • De invulling van de groenvoorziening wordt in een later stadium ingevuld.
 • Nutsvoorzieningen
 • Nutsvoorzieningen (zoals glasvezel) dienen bewoners aan te vragen. Wij attenderen de
 • nutspartijen wel van de werkzaamheden.
 • Saneren
 • Er zijn volgens eerdere metingen geen saneringen nodig. Er worden nog wel nieuwe
 • bodemonderzoeken uitgevoerd.
 • Scheiden riool
 • Door het afkoppelen van het hemelwater verminderd de druk op het riool.

6. Planning

Aan de hand van de binnengekomen opmerkingen (via de klankbordgroep en de mail) is een schetsontwerp opgesteld. Dit schetsontwerp is besproken met de klankbordgroep. De klankbordgroep heeft als functie om met de overige bewoners in gesprek te gaan. Binnengekomen suggesties of opmerkingen op het schetsontwerp dienen via de mail of telefonisch doorgegeven te worden aan het projectteam via slingerbos@cincera.nl of via 013-203 7349. Het voorlopig ontwerp wordt gedeeld met alle bewoners en besproken met de klankbordgroep op 12 mei. Alle reacties op het voorlopig ontwerp worden verwerkt in het definitief ontwerp. Dit definitieve ontwerp wordt gedeeld met de bewoners en besproken op 10 juni. De werkvoorbereiding en het aanbesteden van de aannemer staat gepland voor de bouwvak. Naar verwachting start de aanleg in het najaar van 2021.

7. Afsluiting
Belangrijk voor de klankbordgroepleden is dat ze de gehele straat representeren. Dit betekent dat ze de dialoog aan moeten gaan met de buren. De klankbordgroepleden ontvangen een hand-out van de presentatie en een tekening van het huidige Slingerbos. Op de tekening staan ook de profielen en het materiaal. De bewoners kunnen deze tekening gebruiken om ideeën op te schetsen en te overleggen met de buren. 

De vergadering word gesloten om 18:30 uur.

Planning

De komende tijd gaan we aan de slag met de inbreng van de bewoners via de klankbordgroep. We verwachten dat het ontwerp eind juni klaar is. Daarna kiezen we een aannemer die het project gaat uitvoeren. Als deze bekend is, kunnen we een planning maken voor de uitvoering. De verwachting is dat de uitvoering start in oktober/november 2021.  

Meer informatie en contact

Heeft u vragen over de herinrichting van het Slingerbos? Stuur een e-mail naar slingerbos@cincera.nl. U kunt natuurlijk ook persoonlijk contact op nemen met de leden van de klankbordgroep.