Begin oktober publiceerden wij een bericht over het project ‘Ongewenst verkeer natuurgebieden’. Ook hebben wij naar bewoners van en aangrenzend aan deze gebieden en belangengroepen een brief hierover gestuurd. 

Aangepaste planning besluitvorming

In de berichtgeving van oktober gaven we aan dat we in het najaar van 2020 de procedure voor het verkeersbesluit opstarten. Dit is verplaatst naar voorjaar 2021. We starten dan een inspraakprocedure op waarin belanghebbenden gedurende zes weken zienswijzen kunnen indienen. Daarna nemen we op basis van de ingekomen reacties een definitief verkeersbesluit. Het ontwerp verkeersbesluit maken we bekend via het Weekjournaal, de website van de gemeente Oirschot en de Staatscourant. 

Toelichting project

Veel bos- en natuurgebieden in Oirschot zijn al geheel of gedeeltelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. We merken dat ondanks het verbod toch veel ongewenst gemotoriseerd verkeer zich onrechtmatig in deze gebieden begeeft. Hierdoor ontstaat hinder en overlast voor andere bezoekers van deze gebieden en/of wordt de flora en fauna aangetast. Door het plaatsen van officiele verkeersborden wordt duidelijker welke gemotoriseerde voertuigen wel/niet op de onverharde paden en wegen in de bos- en natuurgebieden zijn toegestaan.

Wat betekent dit?

Alle gebieden blijven na het plaatsen van verkeersborden voor de bewoners (en hun visite), terreinbeheerders en –eigenaren met gemotoriseerd verkeer bereikbaar. Veel onverharde wegen zijn nu ook al verboden voor gemotoriseerd verkeer op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij deze wegen staan APV-bordjes, maar soms ontbreken die bordjes ook. Wij gaan deze wegen nu voorzien met officiële verkeersborden, waardoor het duidelijker wordt en beter te handhaven. Daarnaast zijn er een aantal bos- en natuurgebieden op dit moment nog niet afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Vragen en/of opmerkingen

Een overzichtskaart van de gebieden waar wij onverharde wegen officieel willen afsluiten voor gemotoriseerd verkeer vindt u op www.oirschot.nl/ongewenstverkeer. Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Ivo Mulders via (0499) 58 33 33 of info@oirschot.nl.