Afgelopen zomer lag het ontwerpbestemmingsplan Ekerschot Noord ter inzage. In september sloot de inzagetermijn en nu verwerken we de ingekomen zienswijzen. We verwachten dat we het bestemmingsplan in januari 2021 aan de gemeenteraad kunnen aanbieden zodat zij deze kunnen vaststellen.  

Hoe verder na vaststelling bestemmingsplan

Na de vaststelling van het bestemmingsplan leggen we het bestemmingsplan weer voor zes weken ter inzage. Onder bepaalde voorwaarden is het dan nog mogelijk om beroep in te dienen. Het bestemmingsplan kan dus op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2021 in werking treden. Daarna kunnen we de woningen gaan verloten en verkopen (dan zijn ook de verkoopprijzen bekend). Als alles voorspoedig verloopt kan de bouw ongeveer na de zomer van 2021 starten. Over de kavels voor vrijstaande woningen kunnen we nu al-vast melden dat deze ongeveer 600 tot 800 m² groot zijn. 
 

Onderzoeken

Op dit moment onderzoeken we de haalbaarheid van een CPO-project in het gebied voor starters en senioren. Als dit project haalbaar blijkt, maken we dat bekend. Ook gaan we dan informatiebijeenkomsten organiseren. Afhankelijk van RIVM-richtlijnen vinden die misschien digitaal plaats. Als het CPO-project niet haalbaar blijkt, bieden we daar waarschijnlijk enkele grote kavels aan (ruim 1.000 m²). 

Afgelopen week vond nog een archeologisch proefsleuvenonderzoek plaats ter hoogte van de centrale moestuinen. In het voorjaar wordt zo’n onderzoek ook uitgevoerd in een bosperceel in het plangebied. 
 

Informatie

We weten dat er veel belangstelling is voor Ekerschot Noord en we krijgen ook regelmatig vragen. De informatie op www.oirschot.nl/woningbouw is actueel. Dat geldt ook voor de ‘veelgestelde vragen en antwoorden’ die u op onze website vindt. Als er nieuwe informatie is berichten we daarover in het Oirschots Weekjournaal, op onze website en via social media.