Archeologische opgraving woningbouwlocatie Ekerschot Noord

In de vorige Nieuwsflits van 15 februari 2021 gaven we al aan dat we druk bezig zijn met de voorbereidingen voor de woningbouwlocatie Ekerschot Noord. Vanwege de corona-beperkingen praten we u via deze Nieuwsflits verder bij over wat er op korte termijn te gebeuren staat: het vaststellen van het bestemmingsplan en het uitvoeren van een archeologische opgraving.

Bestemmingsplan

In 2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn enkele zienswijzen ingediend. We wegen deze zienswijzen af en beoordelen of deze aanleiding geven tot wijziging van het bestemmingsplan. De vaststelling van het bestemmingsplan is voorzien op 30 maart 2021.

Archeologische opgraving

In de bodem van de woningbouwlocatie hebben we te maken met erfenissen vanuit het verleden in de vorm van archeologische waarden en bodemverontreiniging.

Er is in juni 2020 archeologisch onderzoek uitgevoerd door proefsleuven te graven. Op basis van de resultaten daarvan zijn vijf zones binnen de woningbouwlocatie aangeduid waar verdergaand onderzoek nodig is om archeologische waarden veilig te stellen. Dit gebeurt met een archeologische opgraving. De vijf zones zijn op het kaartje in de bijlage met zwarte letters aangeduid. De start van de archeologische opgraving staat gepland voor 6 april 2021.

De archeologische opgraving wordt uitgevoerd door ADC Archeoprojecten. Dit bedrijf heeft ook het eerdere archeologisch proefsleuvenonderzoek in juni 2020 uitgevoerd.

Uitvoering in fasen

De archeologische opgraving wordt gefaseerd uitgevoerd in de vijf zones, zoals (in zwarte letters) aangegeven op de tekening in de bijlage. In Fase 1 wordt 1,7 hectare van het plangebied onderzocht. Deze zones ziet u in rood op het kaartje.

Afhankelijk van de resultaten kan het te onderzoeken gebied in Fase 2 met maximaal 1,6 hectare worden uitgebreid. Deze uitbreidingen ziet u in blauw op het kaartje in de bijlage. Er wordt dus maximaal 3,3 hectare van het plangebied onderzocht met de archeologische opgraving.

We willen het grootste deel van de archeologische opgraving dit voorjaar laten uitvoeren. De werkzaamheden nemen naar verwachting circa twee tot drie maanden in beslag. Het deel van het plangebied waar de CPO-woningen voorzien zijn, wordt pas dit najaar onderzocht in verband met de (nog) aanwezige bomen.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze Nieuwsflits nog vragen? Neem dan eerst een kijkje op www.oirschot.nl/woningbouw. Heeft u andere vragen, neem dan contact op met Mariëlle van der Stoop, tel. (0499) 583 333 of info@oirschot.nl.