We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de woningbouwlocatie Ekerschot Noord. Onder normale omstandigheden hadden we de buurt graag bij gepraat tijdens een informatiebijeenkomst met een kopje koffie. Vanwege de corona-beperkingen is dat nu niet mogelijk. Daarom willen we u via deze Nieuwsflits bijpraten over wat er de afgelopen maanden plaatsvond en wat we de komende tijd gaan doen.

Bestemmingsplan

In 2020 lag het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Er zijn enkele zienswijzen ingediend. We wegen deze zienswijzen af en beoordelen of deze aanleiding geven tot wijziging van het bestemmingsplan. De vaststelling van het bestemmingsplan is gepland op 30 maart 2021.

Woningbouwprogramma

De woningbouwlocatie is verdeeld in drie verschillende zones met elk hun eigen identiteit en beeldkwaliteit, zie afbeelding onderaan deze pagina.

Zone Boswonen

In de zone 'Boswonen' worden maximaal 52 appartementen gerealiseerd, verdeeld over drie complexen. Ook zijn er maximaal 17 CPO-woningen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) voor starters en senioren voorzien in deze zone.

Zone Parkwonen

In de zone 'Parkwonen' worden maximaal 37 woningen gerealiseerd, bestaande uit twee-onder-een-kapwoningen en rijwoningen. Daarnaast is er ruimte voor maximaal vijftien Ruimte voor Ruimte-kavels. Naast de woningen wordt in deze zone ook een zorgcomplex met maximaal 24 eenheden gerealiseerd voor jongeren die niet geheel zelfstandig kunnen wonen vanwege een verstandelijke beperking.

Zone Lintwonen

De zone 'Lintwonen' omvat in totaal zeven Ruimte voor Ruimte-kavels: langs de Peperstraat en langs de Oude Grintweg.

Bodem

In de bodem van de woningbouwlocatie hebben we te maken met erfenissen vanuit het verleden in de vorm van archeologische waarden en bodemverontreiniging.

Archeologisch onderzoek

Er is in 2020 archeologisch onderzoek uitgevoerd door proefsleuven te graven. Op basis van de resultaten daarvan zijn vijf  zones binnen de woningbouwlocatie aangeduid waar meer onderzoek nodig is om archeologische waarden veilig te stellen. In het voorjaar willen we hiervoor een archeologische opgraving uitvoeren.

Ook weten we uit onderzoek dat de bodem op verschillende plaatsen materialen bevat, die niet van nature in de bodem voorkomen - vermoedelijk als gevolg van oude wegverhardingen. Deze bodemverontreiniging brengen we dit voorjaar ook beter in beeld. Vervolgens maken we de bodem geschikt als woningbouwlocatie.

Natuur

In verband met de woningbouwontwikkeling moeten er natuurwaarden worden gecompenseerd. Hiervoor is een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming aangevraagd. De provincie heeft de ontheffing inmiddels verleend.

Compenseren natuur

De maatregelen die we gaan treffen om de natuurwaarden te compenseren bestaan uit het graven van een nieuwe poel voor de kamsalamander binnen de woningbouwlocatie; en het realiseren van nieuw leefgebied voor de bunzing en de wezel binnen en buiten de woningbouwlocatie.Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om het terrein te laten begrazen. Tot slot bekijken we welke bestaande waardevolle bomen binnen de woningbouwlocatie te behouden zijn voor de  toekomst.

Bouwrijp maken en woningbouw

Nadat de archeologische opgraving is uitgevoerd, kan de woningbouwlocatie bouwrijp worden gemaakt. Afhankelijk van een voorspoedige procedure kunnen we hier naar verwachting na de bouwvak van dit jaar mee starten. Als de locatie bouwrijp is, kan worden gestart met de woningbouw.

Meer informatie

Heeft u na het lezen van deze Nieuwsflits nog vragen? Neem dan eerst een kijkje op www.oirschot.nl/woningbouw. Heeft u andere vragen, neem dan contact op met Mariëlle van der Stoop, tel. (0499) 583 333 of info@oirschot.nl.

Stedenbouwkundig plan Eckerschot