Welke typen woningen komen er, hoeveel en voor wie?

Hieronder ziet u een overzicht van het woningbouwprogramma in het gebied Ekerschot Noord:

Type woning

Aantal

Koop of huur

Voor een specifieke doelgroep?

Rijwoning

13

Koop

 

2-onder-1-kapwoning

24

Koop

 

Appartement

28

Koop

 

Appartement

24

Huur (sociaal)

 

Woonvoorziening

24

Huur (sociaal)

Jongeren met een verstandelijke beperking

Kavel voor zelfbouw

13

Koop

 

CPO-project

Nog onbekend
(min. 15, max. 30)

Koop

Starters en senioren vanaf 55 jaar

Kun je op een zelfbouwkavel een bungalow bouwen?

In het plandeel waar de zelfbouwkavels liggen willen we een dorpse uitstraling realiseren door alle woningen van kappen te voorzien. Woningen met een plat dak zijn gezien de welstandscriteria NIET mogelijk. Binnen de mogelijkheden van het totale bestemmingsplan is het aan u of uw architect om te onderzoeken hoe op de begane grond niet alleen een woonkamer en keuken, maar ook een slaap- en badkamer te realiseren. Onder de kap heeft u dan bijvoorbeeld ruimte voor een bergzolder of een extra slaap- of hobbykamer.

Hoe groot zijn de zelfbouwkavels?

Deze variëren van ongeveer 600 tot 800 m².

Hoe duur zijn de woningen en de kavels?

Het duurt nog even voordat de prijzen bekend zijn. Er is nog geen bestemmingsplan in werking getreden. Daarom kan Van Wanrooij Projectontwikkeling of Cello ook nog geen omgevingsvergunning aanvragen. Tijdens de bestemmingsplanprocedure kunnen er immers nog kleine wijzigingen in de plannen nodig zijn.

Op dit moment kunnen we alleen iets zeggen over de 24 sociale huurappartementen. Deze krijgen een maandelijkse huurprijs van maximaal de 2e aftoppingsgrens; in 2020 is dat € 663,40 per maand.

Over de overige prijzen (dus van de koopwoningen, koopappartementen en zelfbouwkavels) kunnen we op zijn vroegst in de loop van het eerste kwartaal van 2021 prijscategorieën noemen.

Waarom staan er meer vrijstaande woningen op het kaartje dan in het overzicht hierboven?

We hebben afspraken gemaakt met enkele grondeigenaren in het gebied. Daarom zijn er straks (nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden) 13 kavels te koop.

Er loopt een hoogspanningsverbinding vlakbij Ekerschot Noord. Is dat geen probleem voor woningbouw?

Tennet is de eigenaar van de 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen Tilburg-Noord en Best. Tennet wil deze hoogspanningsverbinding ondergronds gaan brengen vóór 1 januari 2024. Bovendien kiest zij daarvoor een ander traject. Daarmee is er geen belemmering meer voor woningbouw op Ekerschot Noord. Wilt u hier meer over weten, kijk dan op de website van Tennet.

Hoe komt het gebied eruit te zien?

We vinden het belangrijk dat het gebied een mooie overgang vormt tussen de dorpskern en het buitengebied. Daarom is er veel openbare ruimte in het gebied en hebben de straten ronde vormen. Ook komt er een poel en maken we de bestaande watergang die nu al door het gebied stroomt beter zichtbaar.

In het beeldkwaliteitsplan (onderdeel van het bestemmingsplan) vindt u een nadere toelichting op hoe het gebied verder vorm krijgt. 

 

Wat is een CPO-project?

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dit betekent dat er eerst kopers gezocht worden. Die treden vervolgens samen op als opdrachtgever naar een architect en een aannemer. Zo gaat de groep kopers samen hun woonwensen vormgeven. In de gemeente Oirschot hebben we al eerder CPO-projecten gerealiseerd (twee in Moorland-Oost; twee in Spoordonk; De Reep; De Hille; en in H2O). Momenteel onderzoeken we of een CPO-project hier haalbaar is.

Wat is een starter?

Een starter is iemand van maximaal 35 jaar (op het moment dat de inschrijftermijn voor de loting sluit) die nooit eerder een koopwoning heeft gehad.

Wat is een senior?

Een senior is iemand van minimaal 55 jaar (op het moment dat de inschrijftermijn voor de loting sluit).

Voor wie is de woonvoorziening precies bedoeld?

In het wooninitiatief zullen 24 appartementen worden gerealiseerd voor jongvolwassenen met een licht of matig verstandelijke beperking en/of ASS (autisme spectrum stoornis). Het betreft hier 2 groepen van elk 8 bewoners die beschikken over een Wlz-indicatie en 1 groep van 8 bewoners die een Wmo-beschikking hebben.

Wie realiseert die woonvoorziening?

Cello Zorg realiseert die, samen met Den Bongerd & S.T.E.R., twee initiatiefgroepen van ouders.

Meer informatie vindt u op www.cello-zorg.nl, www.sodenbongerd.nl of www.ster-wonen.nl.

Misschien wil ik mijzelf of mijn kind wel aanmelden voor die woonvoorziening. Kan dat?

Op dit moment is in beide Wlz groepen elk nog 1 plekje vrij. De Wmo groep zit inmiddels vol, maar op de wachtlijst voor de Wmo groep is nog 1 plekje vrij. Het duurt nog wel even (minimaal 1,5 jaar) voordat de bewoners ook daadwerkelijk in het fantastische complex gaan wonen. In die tijd kan er nog veel gebeuren. Dus meld je vooral aan als je tot de doelgroepen behoort.

U kunt uzelf of uw kind aanmelden voor de woonvoorziening bij  info@sodenbongerd.nl (Wlz-indicatie) of info@ster-wonen.nl (Wlz-indicatie of Wmo-beschikking).

Wanneer begint de verkoop van de woningen in Ekerschot Noord?

Van 9 juli tot en met 2 september lag het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage en kon een ieder een zienswijze indienen. Nu deze termijn is afgelopen wegen we de zienswijzen af en maken we een bestemmingsplan. Dit leggen we ter besluitvorming voor aan de raad. Nadat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld leggen we het weer ter inzage (voor beroep). Afhankelijk van zienswijzen en beroep kan het bestemmingsplan op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2021 in werking treden. De loting en daaruit volgende verkoop gaat pas daarna starten.

Wanneer start de bouw?

Niet alle woningen worden tegelijk gebouwd. Als alles voorspoedig verloopt, kan de bouw van de eerste woningen ongeveer na de zomer van 2021 starten.

Kan ik me al inschrijven voor de verkoop?

Nee, u kunt zich nog niet inschrijven voor de verkoop. Als we weten wanneer de inschrijfperiode voor de loting start, plaatsen we daarover een nieuwsbericht in het Oirschots Weekjournaal, op onze website en onze social media. In het bericht staat in welke periode u zich kunt inschrijven en wanneer de loting plaatsvindt.

We verwachten nu dat de loting op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2021 plaatsvindt.

Hoe blijf ik op de hoogte?

We werken dit overzicht van ‘Veelgestelde vragen en antwoorden  regelmatig bij.

Als we nieuws hebben, dan plaatsen we een nieuwsbericht in het Oirschots Weekjournaal, op onze website en op onze sociale media. Wilt u wekelijks alle nieuwsberichten van de gemeente via e-mail ontvangen? Abonneer u dan op onze digitale nieuwsbrief.

Heeft u interesse in zelfbouwkavels? Dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van Ruimte voor Ruimte: www.ruimtevoorruimte.com.

Komt er nog een informatiebijeenkomst?

We verwachten dat de meeste belangstellenden concrete vragen hebben over prijzen, indeling van woningen en appartementen en het moment waarop de inschrijving start. Deze informatie is NOG NIET beschikbaar. Zodra deze verkoopinformatie beschikbaar is, en de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, bekijken wij of we een bijeenkomst kunnen organiseren en in welke vorm dat mogelijk is. 

Wat kan ik nu al bekijken?

In de zomer lag het ontwerp-bestemmingsplan met het beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt het plan nog steeds digitaal bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. (onder plannummer NL.IMRO.0823.BPOIEKERSCHOT-ONTW). Het beeldkwaliteitsplan vindt u daar ook. Kijk dan in de rechterkolom onder ‘documenten’; kies ‘Bijlagen bij toelichting’ en klik dan op ‘Bijlage 3: Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit’.

Ik heb vragen of opmerkingen over het ontwerp-bestemmingsplan. Wat kan ik doen?

Heeft u vragen? Deze kunt u stellen per e-mail: info@oirschot.nl (vermeld in de onderwerpregel ‘vragen Ekerschot Noord). Wij proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. U kunt tijdens onze openingstijden ook bellen met de gemeente: (0499) 583 333. Regelmatig verwerken wij de veel gestelde vragen en antwoorden in dit overzicht.

Heeft u opmerkingen of bent u het niet eens met het ontwerp-bestemmingsplan? De inzagetermijn is gesloten, dus u kunt géén zienswijze meer indienen. We wegen nu de zienswijzen af. Daarna leggen we het bestemmingsplan ter besluitvorming voor aan de raad. Nadat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld leggen wij het bestemmingsplan zes weken ter inzage. Dat maken we dan bekend in het Oirschots Weekjournaal en via onze website. Tijdens die zes weken kan er alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

  • die op tijd een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend (dus, tijdens de inzagetermijn);
  • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • die beroep aantekent tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.