Op 20 juni 2017 heeft de raad besloten om de 1e fase Randweg Oirschot (verbinding tussen de Kempenweg ter hoogte van het tankstation en de Eindhovensedijk) uit te werken. We informeren u over de stand van zaken rondom de randweg. 

Opgehaalde informatie 2017/2018

In 2017-2018 zijn mogelijke vormen voor deze randweg onderzocht en uitgewerkt. Deze studie is begeleid door een klankbordgroep met omwonenden, ondernemers en gebruikers uit het gebied waar deze randweg moet komen. De landschappelijke inpassing en ontwerp van de randweg Oirschot is weergegeven in het ‘verslag participatie en advies’ van MTD architecten van 3 september 2018. Het rapport in te lezen via www.oirschot.nl/oirschotblijvendverbonden onder het kopje randweg. 

Vervolg

Wegens omstandigheden was het even stil maar op 12 september 2019 hebben wij omwonenden en belangstellenden de huidige stand van zaken  rondom van de randweg gepresenteerd. De boodschap vanuit de aanwezige was duidelijk: met volle vaart aan de slag! Snelheid maar ook kwaliteit is gewenst. Op 24 september 2019 hebben wij aan de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van € 50.000 gevraagd om dit ook waar te kunnen maken. Het bedrag is vrijgemaakt door de gemeenteraad. De gemeenteraad gaf het college een duidelijk opdracht mee: vóór 1 december moet er een plan van aanpak liggen voor de randweg. Hierin beschrijven we de fase van planvoorbereiding. Deze voorbereiding begint met een procesaanpak. We halen naast de input die we al hebben input op  bij betrokkenen zodat dit meegenomen kan worden in de planvoorbereiding. Wij hebben Rho Adviseurs gevraagd om ons te ondersteunen bij deze procesaanpak.

En hoe verder?

We gaan nu samen met Rho Adviseurs zorgen dat iedereen die zich heeft aangemeld om betrokken te zijn bij het vervolg, ook daadwerkelijk betrokken wordt. Eind november starten wij met een vervolgbijeenkomst. In 2017 heeft er dus een zorgvuldig participatietraject plaatsgevonden. Met die gegevens gaan wij dan ook verder om te komen tot een randweg. Omdat er al goed voorwerk is verricht verwachten wij snel te kunnen schakelen. Vervolgens moeten we de (ruimtelijke) procedures opstarten, zoals het bestemmingsplan, voor het mogen aanleggen van de randweg. Die voorbereiding neemt naar verwachting het komend jaar (2020) in beslag.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij projectleider Marco Siecker. Bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag via (0499) 583 333 of info@oirschot.nl. u kunt ook een kijkje nemen op www.oirschot.nl/oirschotblijvendverbonden onder het kopje randweg.