Een mooie stap vooruit, want het college stelde op 10 november 2020 de beleidsvisie ‘’Geschikt wonen voor ouderen, wonen met kwaliteit’’ vast. In deze visie staat dat Oirschot in de komende periode behoefte heeft aan ongeveer 810 woningen en appartementen. Deze woningen moeten zoveel mogelijk passen bij de wensen van de toekomstige bewoners. Een bijkomend aspect is dat het de doorstroming op de woningmarkt stimuleert, daar is dringend behoefte aan. Kortom: aan de slag! 

Waarom stellen wij deze visie op?

Uit onderzoek blijkt dat de groep oudere inwoners van 75+ de komende jaren verdubbelt. In 2040 behoort een derde deel van onze bevolking tot de groep ouderen. Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor het wonen, de zorg en voor voorzieningen. En daarbij woont niet altijd iedereen op de goede plek of in de juiste woning. Geschikt wonen is een belangrijke basis om gezond oud te worden, maar het gaat niet alleen om wonen. Positieve gezondheid heeft meer aspecten zoals ontmoeten, genieten, je veilig voelen en een zinvolle invulling kunnen geven aan het leven. Daarvoor is contact met de omgeving essentieel. Niet minder belangrijk zijn de mogelijkheden om in welke fase van het leven dan ook de regie daarop te behouden. Het college gaf daarom opdracht om uit te zoeken hoeveel en wat voor soort geschikte woningen of appartementen we voor onze oudere inwoners nodig hebben.
 

Aan de slag!

De gemeente gaat positief meewerken aan woningbouwinitiatieven die daadwerkelijk bijdragen aan deze visie. Bekend is dat vele ouderen, ook als de woning niet meer helemaal geschikt is, daar toch in willen blij-ven wonen. Aspecten als binding met het dorp of de buurt, met vrienden en familieleden zijn daarbij belangrijke overwegingen. Daarom neemt de gemeente een regierol in het verder versterken van informele sociale contacten en trefpunten voor oudere inwoners. Daarmee willen we ook dreigende eenzaamheid voorkomen. Verder wil de gemeente er de komende tijd voor zorgen dat ouderen zich, meer dan nu, gaan realiseren dat ouder worden voorspelbaar is. Dit betekent dat ouderen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben om zich op een levensfase voor te bereiden waarin zij onder andere minder mobiel worden. Denk bijvoorbeeld aan het investeren in een geschikte badkamer. De financiële middelen van de gemeente zijn niet onbeperkt en we willen zo veel mogelijk zorg bieden aan hen die dat zelf niet kunnen en/of het hardst nodig hebben.