Mandaatbesluit uitvoering Wet verplichte GGZ (Wvggz)

  1. De taak horen van betrokkene in geval van een te nemen crisismaatregel mandateren aan Khonraad.
  2. De taken meldingen behandelen, uitvoeren verkennend onderzoek, aanvraag indienen bij de Officier van Justitie, informeren van de melder en het verwerken en raadplegen van informatie in Kohnraad mandateren aan de GGD.

Verlengen dienstverleningsovereenkomst (DVO) Participatiebedrijf KempenPlus

Het bestuur Participatiebedrijf KempenPlus verzoeken de DVO met één jaar te verlengen tot en met 31 december 2021.

Transformatie-agenda sociaal domein 2020

Kennisnemen van de inhoud van de transformatie-agenda sociaal domein 2020.

Moderne en diervriendelijke aanpak van zwerfkatten

Akkoord te gaan met de aanpak van zwerfkatten via de TNR methode, met dien verstande dat gekeken wordt naar alternatieve dekking.

RIB Projectplan Living Lab 'High Tech High Green' voor Landschapstriënnale 2020

  1. College van B&W neemt kennis van het projectplan Living Lab 'High Tech High Green'.
  2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen, met inachtneming van de opmerkingen.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 't Dun 1 en Voorteindseweg 2'

De raad voor te stellen:

  1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 't Dun 1 en Voorteindseweg 2’ met planidentificatie NL.IMRO.0823.BPBGDUN1VOORTEIND2-VAST overeenkomstig artikel 3.8. Wro ongewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden.
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.