Concept-begroting 2021 MRE

Het college stelt de raad voor:

  1. Kennisnemen van de Aanbiedingsbrief concept technische begroting 2021 MRE
  2. In te stemmen met de inwonerbijdrage Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024
  3. In te stemmen met de concept begroting 2021 MRE met het volgende aandachtspunt:
    De gemeente Oirschot levert graag aan regionale samenwerking. Toekomstige wijzigingen van de herijking van het gemeentefonds zal druk uitoefenen op de budgetten en de verdeling van lokale en regionale ambtelijke inzet. Onze gemeente zal daar per 2021 al op moeten anticiperen. De raad nodigt het DB-MRE uit om met hernieuwde voorstellen (verdeelsleutel) te komen met betrekking tot de bijdrage aan de MRE en de lokale ambtelijke inzet aan de MRE-organisatie, tegen het licht van deze ontwikkelingen.

Daarbij wordt aangetekend dat, gezien de aangepaste planning als gevolg van de corona-crisis, de voorstellen aan de raad ten aanzien van zienswijzen m.b.t. de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen via een verzamel-raadsinformatiebrief aan de raad worden voorgelegd en de raad de gelegenheid wordt geboden te reageren.