Vaststellen van het Damoclesbeleid 2022 gemeente Oirschot

 1. Het Damoclesbeleid 2022 gemeente Oirschot (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) overeenkomstig de in concept bijgevoegde beleidsregel vast te stellen en per 1 oktober 2022 in werking te laten treden. 
 2. Het Damoclesbeleid 2019 gemeente Oirschot (Handhavingsbeleid op artikel 13b Opiumwet) per 1 oktober 2022 in te trekken.
 3. Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester. 

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied herziening Tregelaar 4 

 1. In te stemmen met de 'Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Tregelaar 4'.
 2. Het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Tregelaar 4' met planidentificatienummer: NL.IMRO.0823.BPBGTREGELAAR4-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken.
 3. Gedeputeerde staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken.  

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning huisvesting arbeidsmigranten Kapeldijk 

 1. De bezwaren van bezwaarmakers ontvankelijk en ongegrond te verklaren. 
 2. Het bestreden besluit onder aanvulling van de motivering in stand te laten.
 3. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
 4. In te stemmen met bijgevoegde concepten van de beslissing op bezwaar. 

Burap 2022

 1. De burap 2022 vast te stellen.
 2. In te stemmen met de mutaties in de reserves, zoals genoemd in hoofdstuk 3 van de Burap. 
 3. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 

 1. De begroting van baten en lasten 2023 inclusief het dekkingsplan en de paragrafen vast te stellen en de budgetten voor het begrotingsjaar 2023 te autoriseren. 
 2. De meerjarenbegroting 2024 – 2026 vast te stellen. 
 3. In te stemmen met een storting van € 605.619 in de reserves en een onttrekking van € 1.493.804 uit de reserves (zoals gespecificeerd in bijlage 4 op blz. 119-122). 
 4. Het overzicht van incidentele baten en lasten 2023 – 2026, ter bepaling van het structureel begrotingssaldo zoals gespecificeerd in bijlage 5 van het boekwerk (op blz. 123) vast te stellen inclusief het structureel saldo.
 5. De in bijlage 7 van de begroting 2023 op blz. 124-125 genoemde kredieten uit het Activiteitenplan 2023-2026 beschikbaar te stellen (nrs. 1 t/m 13 en 22 t/m 88).
 6. Van de in bijlage 7 van de begroting 2023 (op blz. 124-125) geplande investeringen uit het Activiteitenplan 2023-2026 te besluiten dat hiervoor een apart voorstel aan de raad wordt voorgelegd (nrs. 14 t/m 21).  

Integriteit politieke ambtsdragers Oirschot 

 1. De Gedragscode integriteit (burger) raads- en collegeleden Oirschot. 
 2. Het Protocol integriteitsmeldingen gemeente Oirschot 2022.