Ontslag en benoeming voorzitter Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot

 1. In te stemmen met het ontslag per 1 december 2022 van de huidige voorzitter van de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot, drs. Jan van Lieverloo. 
 2. In te stemmen met de benoeming per 1 december 2022 van de nieuwe voorzitter van de Adviesraad Zorg en Samenleving Oirschot, mr. Rick Crauwels.

 Reactie op brief afronding samenwerking De Enck 

 1. Dringend beroep te doen op de initiatiefnemers om e.e.a. af te wikkelen met de 'oude stichting'. 
 2. Overigens de reactie op de brief van Stichting CCO tekstueel aan te passen, portefeuillehouder is in deze gemandateerd.

Uitbreiding opvang Alleenreizende Minderjarige Vreemdelingen

 1. Kennis te nemen van de evaluatie en in te stemmen met de uitbreiding van het aantal Alleenreizende Minderjarige Vreemdelingen (AMV) van 25 naar 40. 
 2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief met tekstuele aanpassing vast te stellen, portefeuillehouder is in deze gemandateerd.

Enquête woonwensen van inwoners van 55 jaar en ouder

De bijgevoegde raadsinformatiebrief met tekstuele aanpassing vast te stellen.

Septembercirculaire 2022 algemene uitkering

 1. De uitkomsten van de septembercirculaire 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 
 2. De raad in een raadsinformatiebrief nog vóór de begrotingsbehandeling van 1 november 2022 hierover te informeren. 
 3. Via een separaat raadsvoorstel op een later moment aan de raad voor te leggen hoe de uitkomsten van deze circulaire budgettair verwerkt worden.  

Definitieve opdrachtformulering evaluatie netwerksamenwerking 

De gemeenteraad voorliggende opdrachtformulering evaluatie netwerksamenwerking voor te stellen. 

Addendum begroting 2023

 1. Instemmen met de tabellen van paragraaf C en bijlage 6, conform de twee bijgevoegde pdf-bestanden.
 2. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren. 

Voorbereiding raadsvoorstel vertegenwoordiging Algemeen Bestuur MRE 

 1. De raad voor te stellen: Voor de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) als vertegenwoordigend lid te weten wethouder Van Beek en plaatsvervangend wethouder Van de Ven (art 10, 1e lid ) aan te wijzen. 
 2. Het raadsvoorstel kent een tekstuele aanpassing, portefeuillehouder is in deze gemandateerd.