Regionale samenwerking Taxbus en extern contractbeheer Taxbus

 1. De gewijzigde "Samenwerkingsovereenkomst Opdrachtgevers Taxbus" vast te stellen.
 2. Akkoord te gaan met het starten van een regionale aanbesteding voor het externe contractbeheer voor Taxbus.
 3. Bizob de opdracht verstrekken het aanbestedingstraject te ondersteunen.

Uitvoering afspraken Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020 - 2029

Een nieuwe Deelnemersovereenkomst (DNO) in het kader van de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020 – 2029 aan te gaan voor de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2029. 2. Er voor te kiezen om per 1-1-2021 over te stappen van het ketenregiemodel naar het bronscheidingsmodel voor PMD.

Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Mortelsgraaf 1'

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de ‘Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Mortelsgraaf 1’’.
 2. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Mortelsgraaf 1’ met planidentificatie NL.IMRO.0823.BPBGMORTELSGR1-ONTW overeenkomstig artikel 3.8 Wro gewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte stukken.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 4. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken.

Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2021

Kennis te nemen van de Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2021 en via een raadsinformatiebrief de raad ter zake te informeren waarbij het advies is geen reactie/aandachtspunten in te dienen.

Optimalisatie inzameling grondstoffen

Aan de raad wordt voorgesteld:

 1. In te stemmen met de verdere uitwerking van het scenario om te komen tot één grondstoffencentrum voor gemeente Oirschot en Best.
 2. In te stemmen om aangehaakt te blijven bij het onderzoek naar het Grondstoffencentrum De Kempen gezien de uitgestrektheid van het gebied en mogelijke reistijd.
 3. In te stemmen met een pilot met een mobiel scheidingsstation mits 4 van de 5 Kempengemeenten meedoen.
 4. Voor de pilot met een mobiel scheidingsstation een budget van € 14.567,- beschikbaar te stellen.
 5. Het budget te dekken uit de voorziening huishoudelijk afval.
 6. De begrotingswijziging 2020 vast te stellen.

Incidentregister 2019

Kennisnemen van het incidentregister en de genomen maatregelen. 

Benoeming CISO

De heer Hans Verhaar (BMC) tijdelijk, voor de periode van 3 maanden, als externe onafhankelijke te benoemen als Chief lnformation Security Officer (CISO) voor informatiebeveiliging en hem de rol van beveiligingsfunctionaris GBA en Waardedocumenten (reis- en rijbewijzen) toe te kennen.