Machtiging Jeugdbescherming Brabant voor spoedeisende zorg

Instemmen met de voorliggende machtiging voor het inzetten van spoedeisende zorg aan de bestuurder van Jeugdbescherming Brabant met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2019, conform bijlage 1.

Verzoek tot intrekken status gemeentelijk monument Hoogdijk 24 te Oost- West- en Middelbeers

Besluiten de status van gemeentelijk monument van het pand Hoogdijk 24 te Oost- West- en Middelbeers niet in te trekken.

Sanering wegen

De raad voor te stellen:
Een onttrekking van € 185.500,- te doen uit de reserve Sanering Wegen (9101.2014) ter dekking van de gemaakte kosten voor saneringen van wegen in 2019 en dit mee te nemen bij de resultaatbestemming van het rekeningresultaat van het boekjaar 2019.

Nalevering bestuurlijke verantwoording BGT 2018

Vaststellen ‘nalevering bestuurlijke verantwoording BGT 2018’ om de toezichthouder te informeren dat het college het belang van een goed uitgevoerde basisregistraties, zoals de BGT erkent en uitvoering laat geven aan de benodigde verbeteracties.